Huset

Politisk valgte

Hovedbestyrelsen er sammensat af 14 repræsentanter, der er valgt for en periode på tre år af generalforsamlingen. Hovedbestyrelsen har ansvar for at de strategiske indsatsområder, som generalforsamlingen fastlægger, bliver udført.

Formand

Ghita Parry har været formand for Kost og Ernæringsforbundet siden 2004. Hun søger politisk indflydelse og arbejder for at fremme interesserne for forbundets medlemmer. Ghita Parry er uddannet økonoma og blev valgt i 2004. Fra 1998 til 2004 var hun næstformand i forbundet. 

ghita
Ghita Parry er valgt eller udpeget til en lang række tillidsposter:

 

 • Medlem af forretningsudvalget i Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Medlem af hovedbestyrelsen i Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Medlem af Sundhedskartellets Forhandlingsudvalg
 • Medlem af Forhandlingsfællesskabets bestyrelse og repræsentantskab
 • Medlem af CO 10’s bestyrelse og repræsentantskab
 • Medlem af bestyrelsen i Pensionskassen for Sundhedsfaglige (PKA)
 • Medlem af bestyrelsen i PKA A/S
 • Medlem af bestyrelsen i arbejdsløshedskassen, FTFa
 • Dommersuppleant i Arbejdsretten
 • Medlem af Nordisk Samarbejde for kost-og ernæringsfaglige
 • Delegeret i European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD)
 • Delegeret i International Confederation of Dietetic Associations (ICDA)
 • Udpeget af Fødevareministeren til Det Rådgivende Fødevareudvalg
 • Medlem af repræsentantskabet i Forbrugsforeningen
 • Komitémedlem i FoodExpo, Herning
 • Medlem af Madkulturens bestyrelse
 • Medlem af Kvinderådets repræsentantskab
 • Medlem af DFF Fondens bestyrelse (Dansk Folkeferie)

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen består af 14 medlemmer, der skal vælges af og blandt medlemmerne. 

De 14 poster er: 

 • Formand
 • Næstformand 
 • Fem medlemsrepræsentanter
 • En elev
 • En studerende
 • Fem regionsformænd

Hovedbestyrelsesmedlemmerne mødes i København cirka fem gange om året. Læs referater og dagsordener fra møderne her. (Kræver login).

Hovedbestyrelsens forretningsorden og midtvejsstatus

Hovedbestyrelsmedlemmerne

FormandGhita Parry 
gp@kost.dk

Ghita_Parry

 

NæstformandMichael Allerup Nielsen 
michael.allerup.nielsen@regionh.dk

Michael_Allerup Nielsen

MedlemsrepræsentantBrian Glenn Pedersen
karmarkvej9@gmail.com

Brian_Glenn Pedersen

 

Regionsformand

Region Midtjylland
Jette Søndergaard Nielsen
jni@kost.dk

pressefotos

 

Regionsformand Region SyddanmarkJytte Lybech
jyl@kost.dk

Jytte_Lybech.

   

Regionsformand

Region Nordjylland
Marian Aagaard
maa@kost.dk

Marian_Aagaard

   

RegionsformandRegion Hovedstaden
Marianne Vilsbøll Jacobsen
mja@kost.dk

Marianne_Vilsbøll Jacobsen

 

MedlemsrepræsentantMette Brogaard Lohse
m.lohse@rn.dk

Mette_Brogaard Lohse

 

MedlemsrepræsentantMette Theil
mettetheil18@gmail.com

Mette Thei

 

Regionsformand

Region Sjælland
Rikke Kristensen
rik@kost.dk

Rikke_Kristensen

   

MedlemsrepræsentantSofie Wendelboe
sofie@sofiewendelboe.dk

Sofie_Wendelboe

 

MedlemsrepræsentantTrine Klindt
trineklindt@gmail.com

Trine


ElevrepræsentantNatasja Laursen
Natasjaglaursen@gmail.com

StuderenderepræsentantVakant

 

Regionerne

Forbundet består af syv regioner: Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Grønland og Færøerne har status som særlige regioner.

Regionerne ledes af bestyrelser på seks medlemmer. Et bestyrelsesmedlem i regionen skal være en elev eller studerende.

Regionsformænd

Region HovedstadenMarianne Vilsbøll Jacobsenmja@kost.dk
Region SjællandRikke Kristensenrik@kost.dk
Region SyddanmarkJytte Lybech jyl@kost.dk
Region MidtjyllandJette Nielsenjni@kost.dk
Region NordjyllandMarian Aagaardmaa@kost.dk
   
FærøerneLovisa Lassenla2089@hotmail.com
GrønlandAnna Rask Lyngearl@kost.dk

Politisk valgtes løn

I Kost og Ernæringsforbundet er det generalforsamlingen – dvs. vores øverste myndighed – der fastsætter den løn og de fratrædelsesvilkår, som formanden og regionsformændene har.

På den måde sikrer vi, at der er størst mulig åbenhed.

Det betyder også, at medlemmerne har indflydelse på, hvor meget de politisk ansatte skal have i løn.

For os er det en selvfølge, at medlemmerne – og alle andre interesserede – kan få indblik i de politisk ansattes løn og fratrædelsesvilkår. Derfor er tallene tilgængelige her på kost.dk.

Formandens løn

Kost & Ernæringsforbundets kongres besluttede i maj 2010, at det er kongressen – det vil sige forbundets øverste myndighed – som fastsætter formandens løn mv.

Nej til honorarer

Ghita Parry har siden hun tiltrådte som formand sagt nej tak til bestyrelseshonorarer oven i lønnen. De honorarer, hun har modtaget for at være medlem af bestyrelser i kraft af jobbet som formand, har hun sendt videre til forbundet, hvor det er muligt. Ellers har hun sagt helt nej tak til honorarer.

Kongressen fastsætter formandens løn

Kost & Ernæringsforbundets kongres besluttede i maj 2010, at det er kongressen – dvs. forbundets øverste myndighed – som fastsætter formandens løn mv. Tidligere har det været en opgave for hovedbestyrelsen.

Månedsløn på ca. 77.000 kr.

I maj 2010 besluttede kongressen, at der skulle ske en teknisk omlægning af formandens løn, pension, feriegodtgørelse mv., så formanden fremover kommer til at følge L 16 på Sundhedskartellets lederlønskala på KL-området med et tillæg.

Beslutningen indebærer, at både formandens løn mv. og de samlede udgifter for forbundet er uændret i forhold til tidligere.

Ghita Parrys månedsløn er på ca. 77.000 kr. (niveau 1. april 2018). Heraf udgør grundlønnen (L 16) 57.395,66 kr. og tillægget 19.242,62 kr. begge er inkl. eget pensionsbidrag. Derudover er der aftalt en pensionsordning på 13,53 procent og en feriegodtgørelse på 2,3 procent. Formandens løn mv. reguleres med de generelle stigninger i overensstemmelse med aftale mellem KL og Sundhedskartellet om lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde.

Kongressen i maj 2010 besluttede også, at de midler, der afsættes til lokal lederløn i KL og Sundhedskartellets aftale om lokal løndannelse, automatisk udmøntes til formanden, eventuelt til kompetenceudvikling. Formanden får stillet forskellige arbejdsredskaber til rådighed. Det drejer sig om telefon og en mobiltelefon, en pc og en printer plus en avis.

Kongressen fastsætter formandens fratrædelsesvilkår

Kost & Ernæringsforbundets kongres besluttede i maj 2010, at det er kongressen – dvs. forbundets øverste myndighed – som fastsætter formandens fratrædelsesvilkår. Indtil da har det været en opgave for hovedbestyrelsen. Kongressen besluttede, at fratrædelsesvilkårene skal være de samme som hidtil. Formandens fratrædelsesvilkår er:

 

 • Hvis formanden ikke ønsker at genopstille, får hun to måneders løn med sig.

 

 • Stiller formanden op til valg uden at blive genvalgt, har hun krav på at få seks måneders løn i fratrædelsesgodtgørelse.

 

 • Hvis formanden bliver væltet i valgperioden eller ‘får frataget sit politiske mandat’, som det mere officielt hedder, får hun en fratrædelsesgodtgørelse på et års løn med sig.

 

 • Skulle formanden blive invalid og have mindre end to tredjedele erhvervsevne tilbage, får vedkommende en fratrædelsesgodtgørelse på ni måneders løn.

 

 • Hvis formanden nedlægger sit hverv, ophører kontrakten og lønnen mv. på samme tidspunkt.

De politisk valgtes fratrædelsesvilkår, blev på kongressen 2013 præciseret - du kan læse de opdaterede fratrædelsesvilkår HER

Næstformandens honorar

Kost & Ernæringsforbundets kongres besluttede på en ekstraordinær kongres den 30. september 2015, at forbundets næstformand vælges ved urafstemning, og gives et honorar, for at løse særlige opgaver.

Honorarets størrelse svarer til 1/8 af L16 på Sundhedskartellets lederlønskala. Værdien af løntrinnet inkl. pension og særlig feriegodtgørelse betales som honorar, som er 7.941,59 kr. pr. måned (1. april 2018- niveau). Honoraret er hverken pensions- eller ferieberettiget. Næstformanden skal ud over arbejdet i hovedbestyrelsen, løse opgaver som politisk sparringspartner for formand, være professionsfaglig profil for forbundet bl.a. ved deltagelse i forskellige fora og konferencer, udvikle og understøtte professionens image. 

Regionformændenes løn

Kost og Ernæringsforbundets kongres besluttede i maj 2010, at det er kongressen – det vil sige forbundets øverste myndighed – som fastsætter regionsformændenes løn og fratrædelsesvilkår.

Ingen ekstra honorarer til regionsformændene

Forbundets kongres besluttede i maj 2010, at det fremover er bestemt i vedtægterne, at politisk ansattes honorar tilfalder forbundet. Det betyder, at hvis en regionsformænd får et honorar i kraft af sin position som politisk valgt i forbundet, tilfalder honoraret forbundets kasse.

Kongressen fastsætter regionsformændenes løn

Kost & Ernæringsforbundets kongres besluttede i maj 2010, at det er kongressen – dvs. forbundets øverste myndighed – som fastsætter regionsformændenes løn og fratrædelsesvilkår. Tidligere har det været en opgave for hovedbestyrelsen.

Månedsløn på ca. 40.000 kr.

I maj 2010 besluttede kongressen, at regionsformændene indplaceres på L 12 på Sundhedskartellets lederlønskala på KL-området. Med beslutningen har kongressen bl.a. sikret gennemsigtighed og genkendelighed, idet regionsformændene nu er indplaceret på Sundhedskartellets lederlønskala.

Kongressen har også fundet et lønniveau, der sikrer, at regionsformændenes løn matcher deres opgaveløsning og -portefølje.

Noget af det, regionsformændene beskæftiger sig med, er at ”sparke døre ind” og synliggøre forbundet lokalt og regionalt, medvirke til at rekruttere og fastholde medlemmer samt at skabe resultater til medlemmerne inden for de tre strategiske indsatsområder løn, fag og arbejdsmarked.

Regionsformændenes månedsløn er på ca. 40.000 kr. (niveau 1. april 2018). Derudover er der aftalt en pensionsordning på 13,53 procent og en feriegodtgørelse på 2,3 procent. Dog har de regionsformænd, der blev valgt tilbage i 2007 en personlig ordning på 16,58 procent, som skulle modsvarer den personlige ordning for visse ledere, der er beskrevet i overenskomsten mellem KL og Kost & Ernæringsforbundet.

Øvrige løndele

Regionsformændenes løn mv. reguleres med de generelle stigninger i overensstemmelse med aftale mellem KL og Sundhedskartellet om lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde.

Kongressen i maj 2010 besluttede også, at de midler, der afsættes til lokal lederløn i KL og Sundhedskartellets aftale om lokal løndannelse, automatisk udmøntes til den enkelte regionsformand, eventuelt til kompetenceudvikling. Regionsformændene får stillet forskellige arbejdsredskaber til rådighed. Det drejer sig om telefon og en mobiltelefon, en pc og en printer plus en avis.

Fratrædelsesvilkår som i Funktionærloven

Kongressen besluttede i maj 2010, at regionsformændenes fratrædelsesvilkår følger Funktionærlovens bestemmelser om opsigelse. Bestemmelserne træder i kraft, hvis en regionsformand genopstiller ved et ordinært valg og ikke bliver valgt, hvis hun rammes af sygdom eller en ulykke, som varigt nedsætter erhvervsevnen med 2/3 eller mere, eller hvis hun får frataget sit politiske hverv.

De politisk valgtes fratrædelsesvilkår, blev på kongressen 2013 præciseret - du kan læse de opdaterede fratrædelsesvilkår HER

Regionsformandens honorar, Færøerne

Kost og Ernæringsforbundets kongres besluttede på en ekstraordinær kongres den 30. september 2015, at forbundets regionsformand, Region Færøerne fremover ydes et honorar.

Honoraret til forbundets regionsformand, Region Færøerne

Honorarets størrelse svarer til 1/5 af L12 på Sundhedskartellets lederlønskala. Værdien af løntrinnet inkl. pension og særlig feriegodtgørelse betales som honorar, som er 8.855,37 kr. pr. måned (1. april 2018- niveau). Honoraret er hverken pensions- eller ferieberettiget. Honoraret gives for at løse opgaver i mindre omfang, der ligner dem, som regionsformænd i Danmark løser, herunder interessevaretagelse og bisidderopgaver, og der påhviler regionsformanden en del opgaver i relation til politisk interessevaretagelse og overenskomstforhandlinger.

Internationale repræsentant - honorar

Forbundet har en international repræsentant, der blandt andet varetager forbundets interesser i ICDA og EFAD.

12.500 kr. om året til forbundets internationale repræsentant

Hovedbestyrelsen har udpeget en international repræsentant, der bl.a. varetager forbundets interesser i ICDA og EFAD.

Forbundets kongres besluttede i maj 2010, at den internationale repræsentant modtager et årligt honorar på 12.500 kr. Repræsentanten får også refunderet relevante telefonopkald mod fremlæggelse af dokumentation og transportudgifter i forbindelse med udførelse af sit hverv.

Her kan du læse om de forskellige politiske profiler og hvad de forskellige poster indebærer.

Politiske profiler

Profil for forbundsformand

Funktion og opgaver

 • ​​Som formand er du den daglige politiske leder af forbundet og har derfor til hovedopgave at kæmpe for at forbundets mærkesager og strategi 2025 lykkes.
 • Som formand udøver du dit hverv med afsæt i de beslutninger, som generalforsamlingen og hovedbestyrelsen træffer, og det mandat, medlemmerne har givet.
 • Du leder møderne i forbundets hovedbestyrelse og er politisk sparringspartner for de enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer. Du spiller en central rolle på generalforsamlingen, bl.a. når det gælder forbundets 2025 strategi herunder vision, mission og mærkesager, der også behandles her.
 • Du repræsenterer forbundet og kæmper for medlemmernes interesser både i de forskellige fora, hvor du har en en post/plads (f.eks. i Sundhedskartellets Forhandlingsudvalg, Forhandlingsfællesskabet, CO10, Fagbevægelsens hovedorganisation, FTFa, ministerielle råd og udvalg mv.).
 • I det daglige er din hovedopgave at gøre det attraktivt for ernæringsprofessionelle at være medlem af forbundet. Det gør du især ved at skabe gode resultater til medlemmerne i overenskomstforhandlingerne med offentlige og private arbejdsgivere, ved at kæmpe for bedre vilkår for professionen (f.eks. nye job- og karrieremuligheder til medlemmerne, bedre uddannelsesmuligheder, flere penge til social- og sundhedsvæsenet osv.), via interessevaretagelse på Christiansborg, over for interesseorganisationer mv. Du varetager den politiske interessevaretagelse bl.a. i form af forhandling, lobbymetoder og evnen til at skabe netværk med centrale interessenter.
 • Udadtil er du forbundets ansigt i de eksterne medier. På de indre linjer er du ansvarshavende redaktør for forbundets fagblad, ligesom du er et omdrejningspunkt for forbundets øvrige kommunikation (kost.dk, sociale medier, nyhedsbreve, debatindlæg mv.).
 • Du har tæt kontakt til medlemmerne rundt om i landet, f.eks. på medlemsmøder og på de sociale medier mv. Du indgår dialog med tillids-  og arbejdsmiljørepræsentanter samt ledere om aktuelle emner. Du arbejder for et levende demokrati i forbundet, hvor medlemmerne har rig mulighed for indflydelse.
 • Blandt dine vigtigste personlige kvalifikationer er, at du har lyst og evner til at forhandle på højt niveau, tænker strategisk og kan omsætte strategierne til handling, kan stå i spidsen for en politisk organisation med et bagvedliggende sekretariat på ca. 35 medarbejdere, kommunikerer knivskarpt og skaber resultater til medlemmerne, når det gælder løn, profession/fag og arbejdsmarked.
 • Som formand har du tæt samspil med medarbejderne i sekretariatet, men har i det daglige intet personaleansvar, da dette løftes af direktør og øvrig ledergruppe.
 • Hovedbestyrelsen tilrettelægger et introduktionsforløb for nyvalgte, så du har mulighed for at komme godt i gang med det nye hverv. Derudover er der adgang til kompetenceudvikling inden for rammer, der fastsættes af hovedbestyrelsen.

Vilkår

Som formand vælges du af medlemmerne og ansættes med en ansættelseskontrakt. Vilkårene er fastsat af generalforsamlingen og omfatter aktuelt bl.a.:

 • Ingen højeste arbejdstid, idet den ugentlige arbejdstid dog over en længere periode i gennemsnit tilstræbes at være 37 timer.
 • Løn og pension: Se https://kost.dk/politisk-valgte
 • Fratrædelsesvilkår: Se https://kost.dk/politisk-valgte
 • Formandens hverv udøves fra Kost og  Ernæringsforbundets sekretariat i København. Der er en del transport forbundet med stillingen. Forbundet dækker transportomkostninger efter retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen og opholdsudgifter, og der er følgende frie goder er tilknyttet stillingen: telefon, internetforbindelse, pc, printer, Ipad, og avis.

Eventuelle eksterne honorarer, som formanden får i kraft af sin position som politisk valgt i forbundet, tilfalder forbundet

Profil for næstformand

Funktion og opgaver

 • Som næstformand sidder du i forbundets hovedbestyrelse og deltager i generalforsamling . Du medvirker dermed til at fastlægge forbundets 2025 strategi herunder vision, mission og mærkesager. Det betyder, at du bl.a. får mulighed for at være med til at påvirke rammerne om professionen, vores uddannelser og overenskomstforhandlingerne mv.
 • Du repræsenterer i hovedbestyrelsen de professionsfaglige interesser, og samtidig har du også et helhedssyn og varetager interesserne for samtlige medlemsgrupper af forbundet.
 • Din rolle som næstformand er at være politisk sparringspartner for forbundsformanden og vikar ved længerevarende forfald.
 • Du er i samråd med forbundsformanden forbundets professionsfaglige profil og ansigt udadtil bl.a. ved deltagelse i forskellige fora,f.eks.på konferencer. Du fremmer forbundets mærkesager gennem lobbyisme og netværk.
 • Du spiller en vigtig rolle i forhold til at udvikle og understøtte professionen og dens image i tæt samarbejde med forbundets Politik- og professionsafdeling.
 • Hovedbestyrelsen tilrettelægger et introduktionsforløb for nyvalgte, så du har mulighed for at komme godt i gang med det nye hverv. Derudover er der adgang til kompetenceudvikling inden for rammer, der fastsættes af hovedbestyrelsen.

Vilkår

 • Hvervet som hovedbestyrelsesmedlem er ulønnet, frivilligt arbejde men forbundet dækker dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i hovedbestyrelsesmøder og andre hovedbestyrelsesaktiviteter.
 • Honorar til næstformand for særlige funktioner: Se https://kost.dk/politisk-valgteDerudover får du dækket transport- og opholdsudgifter efter retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen, og der er følgende frie goder knyttet hvervet som næstformand: telefon, internetforbindelse, pc, printer, Ipad og avis
Profil for regionsformand

Funktion og opgaver

 • Som regionsformand sidder du i forbundets hovedbestyrelse og deltager i generalforsamling. Du medvirker dermed til at fastlægge forbundets 2025 strategi herunder vision, mission og mærkesager.
 • Du udøver dit hverv med afsæt i de beslutninger, som generalforsamlingen og hovedbestyrelsen træffer, og det mandat, medlemmerne har givet.
 • Din hovedopgave i det daglige er at gøre det attraktivt for ernæringsprofessionelle at være medlem af forbundet, og arbejde for at forbundets 2025 strategi og mærkesager lykkes lokalt Det gør du bl.a. ved at afholde kost- og ernæringsfaglige temadage, understøtte medlemsdrevne iniativer, medlemsmøder og arbejdspladsbesøg, stormøder for tillidsrepræsentanterne, rekrutteringsbesøg på erhvervsskoler, synlighed i lokale medier mv. I den forbindelse er der et antal opgaver af mere praktisk karakter.
 • Du har en væsentlig opgave i at kæmpe for de bedst mulige vilkår for professionen og medlemmerne i ’dine’ kommuner og region. Det gør du bl.a. via interessevaretagelse over for kommunal-/regionspolitikere og andre interessenter, via en aktiv presseindsats, lobbyarbejde og via en række fora, hvor du repræsenterer forbundet (f.eks. uddannelsesudvalg, Fagbevægelsens hovedorganisations lokale sektioner, det lokale Sundhedskartel samt forskellige netværk mv.).
 • Du yder direkte medlemsservice på en række områder. F.eks. er du bisidder for de medlemmer, der ikke har en tillidsrepræsentant, giver personlig sparring, og du spiller en meget aktiv rolle i forbindelse med udbud og andre omstillinger på medlemmernes arbejdspladser. Du er redaktør for regionens del af kost.dk, og skribent på det regionale nyhedsbrev.
 • Den politiske ledelse af regionen har du i samarbejde med regionsbestyrelsen, og har i den forbindelse ansvaret for regionens budget og regnskab. Du medvirker til at skabe et levende demokrati, der bygger på involvering, indflydelse og videndeling
 • Du får som udgangspunkt en enearbejdsplads, hvor medlemmerne – ikke mindst tillidsrepræsentanterne – er dine tætteste, daglige samarbejdsparter.
 • Som regionsformand har du et tæt samspil med forbundets sekretariat i København om konkrete medlemssager, men har i det daglige intet personaleansvar.
 • Blandt dine vigtigste personlige kvalifikationer er, at du har lyst og evne til at forhandle, rekruttere medlemmer, repræsentere forbundet, at involvere og skabe dialog og videndeling med og blandt medlemmerne, skaffe positiv medieomtale, være aktiv på sociale medier, brande forbundet, profilere forbundets resultater mv. Derfor kræver posten som regionsformand, at du er udadvendt, er en ildsjæl med en stor personlig drivkraft, god til at skabe relationer til forskellige interessenter og at du har lyst og evne til at have mange bolde i luften ad gangen.
 • Hovedbestyrelsen tilrettelægger et introduktionsforløb for nyvalgte, så du har mulighed for at komme godt i gang med det nye hverv. Derudover er der adgang til kompetenceudvikling inden for rammer, der fastsættes af hovedbestyrelsen.

Vilkår

 • Som regionsformand vælges du af medlemmerne og ansættes med en ansættelseskontrakt. Vilkårene er fastsat af generalforsamlingen og omfatter aktuelt bl.a.:
 • Ingen højeste arbejdstid, idet den ugentlige arbejdstid dog over en længere periode i gennemsnit tilstræbes at være 37 timer.
 • Løn og pension: Se https://kost.dk/politisk-valgte
 • Fratrædelsesvilkår: Se https://kost.dk/politisk-valgte
 • Som regionsformand bestemmer du selv, om du vil arbejde med basis fra et kontor (hvor forbundet betaler husleje, driftsomkostninger mv.) eller hjemmefra.
 • Der er mange rejsedage og en del transport forbundet med stillingen. Forbundet dækker transportomkostninger efter retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen  samt opholdsudgifter, og der er følgende frie goder knyttet til stillingen: telefon, internetforbindelse, pc, printer, Ipad og avis.
 • Eventuelle eksterne honorarer, som regionsformanden får i kraft af sin position som politisk valgt i forbundet, tilfalder forbundets kasse
Profil for regionsformand på Færøerne

Funktion og opgaver

 • Kost og Ernæringsforbundet har én regionsformand på Færøerne. Som regionsformand udøver du dit hverv med afsæt i de beslutninger, som generalforsamlingen og hovedbestyrelsen træffer, og det mandat medlemmerne har givet.
 • Din hovedopgave er at varetage interesserne for de ernæringsprofessionelle og dermed gøre det attraktivt at være medlem af forbundet. Du arbejder for at at det kost-, ernærings- og sundhedsfaglige fælleskab lykkes, styrkes og anerkendes.
 • Det gør du bl.a. ved at afholde medlemsmøder, kost- og ernæringsfaglige temadage o.lign, samt understøtte medlemsdrevne initiativer.
 • Du har nogle væsentlige opgaver med at forhandle overenskomst  med arbejdsgiverne, hvor du har forhandlingsretten og indgår i et tæt samarbejde med andre sundhedsfaglige organisationer. Du gør det også ved at være bisidder for medlemmerne mv.
 • Du kæmper for de bedst mulige vilkår for professionen og medlemmerne på Færøerne via møder, medier eller på anden vis, hvor du repræsenterer forbundet.
 • Forholder dig til relevante (ministerielle) høringer og afgiver høringssvar.
 • Den politiske ledelse af regionen har du i samarbejde med regionsbestyrelsen, der er valgt af og blandt regionens medlemmer, og har i den forbindelse bl.a. ansvar for regionens budget og regnskab. Du medvirker til at skabe et levende demokrati lokalt.
 • Du deltager på forbundets generalforsamling som repræsentant for Færøerne, og medvirker til at fastlægge forbundets 2025 strategi herunder vision, mission og mærkesager, og varetage medlemmernes interesser.
 • Blandt dine vigtigste personlige kvalifikationer er, at du har lyst og evner til at forhandle, rekruttere medlemmer, repræsentere forbundet, at involvere og skabe dialog og videndeling med og blandt medlemmerne, skaffe positiv medieomtale, være aktiv på de sociale medier mv.
 • Hovedbestyrelsen tilrettelægger et introduktionsforløb for nyvalgte, så du har mulighed for at komme godt i gang med det nye hverv. Derudover er der adgang til kompetenceudvikling inden for rammer, der fastsættes af hovedbestyrelsen.

Vilkår

 • Som regionsformand vælges du af medlemmerne.
 • Forbundet dækker dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, når du er til forhandlinger, møder mv.
 • Honorar til regionsformand på Færøerne: se https://kost.dk/politisk-valgte
 • Forbundet dækker også transportomkostninger efter retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen, ligesom der er knyttet følgende frie goder til hvervet: internetforbindelse, Ipad og avis. Udgifter til telefoni refunderes ved fremsendelse af opgørelse over forbrug.
 •  Forbundet stiller et kontorlokale til rådighed, hvis du ønsker det
Profil for regionsformand på Grønland

Funktion og opgaver

 • Kost og Ernæringsforbundet har én regionsformand på Grønland. Som regionsformand udøver du dit hverv med afsæt i de beslutninger, som generalforsamlingen og hovedbestyrelsen træffer, og det mandat medlemmerne har givet.
 • Din hovedopgave er at varetage interesserne for de ernæringsprofessionelle og dermed gøre det attraktivt at være medlem af forbundet. Du arbejder for, at at det kost-, ernærings- og sundhedsfaglige fælleskab lykkes, styrkes og anerkendes.
 • Det gør du bl.a. via overenskomstforhandlinger med arbejdsgiverne, hvor du har forhandlingsretten og indgår i et tæt samarbejde med andre sundhedsfaglige organisationer. Du gør det også ved at være bisidder for medlemmerne samt understøtte medlemsdrevne initiativer mv.
 • Den politiske ledelse af regionen har du i samarbejde med regionsbestyrelsen, der er valgt af og blandt regionens medlemmer, og har i den forbindelse bl.a. ansvar for regionens budget og regnskab. Du medvirker til at skabe et levende demokrati lokalt.
 • Du deltager på forbundets generalforsamling som repræsentant for Grønland og medvirker til at fastlægge forbundets 2025 strategi herunder vision, mission og mærkesager , og varetaqe medlemmernes interesser.
 • Blandt dine vigtigste personlige kvalifikationer er, at du har lyst og evner til at forhandle, rekruttere medlemmer, repræsentere forbundet, at involvere og skabe dialog og videndeling med og blandt medlemmerne, skaffe positiv medieomtale, være aktiv på de sociale medier mv.
 • Hovedbestyrelsen tilrettelægger et introduktionsforløb for nyvalgte, så du har mulighed for at komme godt i gang med det nye hverv. Derudover er der adgang til kompetenceudvikling inden for rammer, der fastsættes af hovedbestyrelsen.

Vilkår

 • Som regionsformand vælges du af medlemmerne
 • Forbundet dækker dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, når du er til forhandlinger, møder mv.
 • Forbundet dækker også transportomkostninger efter retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen, ligesom der er knyttet følgende frie goder til hvervet: internetforbindelse, Ipad og avis. Udgifter til telefoni refunderes ved fremsendelse af opgørelse over forbrug.
 • Forbundet stiller et kontorlokale til rådighed, hvis du ønsker det.

 

Profil for medlemsrepræsentant i hovedbestyrelsen

Funktion og opgaver

 • Som medlem af forbundets hovedbestyrelse og deltagelse i generalforsamling medvirker du til at fastlægge forbundets 2025 strategi herunder vision, mission og mærkesager . Det betyder, at du bl.a. får mulighed for at være med til at påvirke overenskomstforhandlingerne, rammerne om professionen og vores uddannelser, mærkesager mv.
 • Du repræsenterer i hovedbestyrelsen forbundets forskellige medlemsgrupper ud fra et helhedssyn og varetager medlemmernes interesser.
 • Du har fingeren på den politiske puls og ved, hvad der optager medlemmerne i deres arbejdsliv. Dermed er du med til at sikre, at forbundet er i tæt samspil med medlemmerne. Du er en ildsjæl og brænder for at være med til at påvirke forbundets udvikling og skabe resultater til medlemmerne. Og du bidrager til at skabe et stærkt forbund med dit engagement inden for det kost-, ernærings- og sundhedsfaglige felt. Du medvirker til at fremme forbundets budskaber f.eks. på de sociale medier og gennem opbygning af netværk med relevante interessenter.
 • Hovedbestyrelsen tilrettelægger et introduktionsforløb for nyvalgte, så du har mulighed for at komme godt i gang med det nye hverv. Derudover er der adgang til kompetenceudvikling inden for rammer, der fastsættes af hovedbestyrelsen.
 • Du får et stærkt netværk og en masse erfaringer – bl.a. med at forhandle, argumentere og træffe beslutninger.


Vilkår

 • Hvervet som hovedbestyrelsesmedlem er ulønnet, frivilligt arbejde, men forbundet dækker dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i hovedbestyrelsesmøder og andre hovedbestyrelsesaktiviteter.
 •  Du får dækket transport- og opholdsudgifter efter retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen, og der er følgende frie goder knyttet til hvervet som medlemsrepræsentant i hovedbstyrelsen: internetforbindelse, Ipad og avis. Udgifter til telefoni refunderes ved fremsendelse af opgørelse over forbrug.
Profil for repræsentant for studerende i hovedbestyrelsen

Funktion og opgaver

 • Som medlem af forbundets hovedbestyrelse og deltagelse i generalforsamling medvirker du til at fastlægge forbundets 2025-strategi herunder vision, mission og mærkesager og varetage medlemmernes interesser. Det betyder, at du bl.a. får mulighed for at være med til at påvirke overenskomstforhandlingerne, rammerne om professionen og vores uddannelser, mærkesager mv.
 • Du repræsenterer i hovedbestyrelsen de særlige interesser for den medlemsgruppe, du er valgt blandt. Samtidig har du også et helhedssyn og understøtter  interessevaretagelsen for samtlige medlemsgrupper af forbundet.
 • Du kommer til at skabe dialog med uddannelsesstederne (bl.a. sammen med sekretariatet), medvirke til at fremme forbundets budskaber bl.a. på de sociale medier, have kontakt til aktivitetsudvalgene i forbundets regioner mv. Du kan drive/understøtte et netværk af regionernes studerende repræsentanter.
 • Hovedbestyrelsen tilrettelægger et introduktionsforløb for nyvalgte, så du har mulighed for at komme godt i gang med det nye hverv. Derudover er der adgang til kompetenceudvikling inden for rammer, der fastsættes af hovedbestyrelsen.
 • Du får et stærkt netværk og en masse erfaringer – bl.a. med at forhandle, argumentere og træffe beslutninger.


Vilkår

 • Hvervet som hovedbestyrelsesmedlem er ulønnet, frivilligt arbejde men forbundet dækker dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i hovedbestyrelsesmøder og andre hovedbestyrelsesaktiviteter.
 • .Du får dækket transport- og opholdsudgifter efter retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen, og der er følgende frie goder knyttet til hvervet som studerenderepræsentant i hovedbestyrelsen: internetforbindelse, Ipad og avis. Udgifter til telefoni refunderes ved fremsendelse af opgørelse over forbrug.
 • Hvis du bliver færdig med uddannelsen, inden valgperioden udløber, kan du blive siddende på posten.
 • Din uddannelse har altid førsteprioritet. Så hvis der opstår perioder, hvor du bliver nødt til at neddrosle på hovedbestyrelsesarbejdet på grund af din uddannelse, er der fuld forståelse for det.
Profil for repræsentant for elever i hovedbestyrelsen

Funktion og opgaver

 • Som medlem af forbundets hovedbestyrelse og deltagelse i generalforsamling medvirker du til at fastlægge forbundets 2025-strategi herunder vision, mission og mærkesaer og varetage medlemmernes interesser. Det betyder, at du bl.a. får mulighed for at være med til at påvirke overenskomstforhandlingerne, rammerne om professionen og vores uddannelser, mærkesager mv.
 • Du repræsenterer i hovedbestyrelsen de særlige interesser for den medlemsgruppe, du er valgt blandt. Samtidig har du også et helhedssyn og understøtter interessevaretagelsen for samtlige medlemsgrupper af forbundet.
 • Du kommer til at skabe dialog med uddannelsesstederne (bl.a. sammen med regionsformændene), medvirke til at fremme forbundets budskaber bl.a. på de sociale medier, have kontakt til aktivitetsudvalgene i forbundets regioner mv. Du kan drive/understøtte et netværk af regionernes elevrepræsentanter.
 • Hovedbestyrelsen tilrettelægger et introduktionsforløb for nyvalgte, så du har mulighed for at komme godt i gang med det nye hverv. Derudover er der adgang til kompetenceudvikling inden for rammer, der fastsættes af hovedbestyrelsen.
 • Du får et stærkt netværk og en masse erfaringer – bl.a. med at forhandle, argumentere og træffe beslutninger.


Vilkår

 • Hvervet som hovedbestyrelsesmedlem er ulønnet, frivilligt arbejde men forbundet dækker dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i hovedbestyrelsesmøder og andre hovedbestyrelsesaktiviteter.
 • .Du får dækket transport- og opholdsudgifter efter retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen, og der er følgende frie goder knyttet til hvervet som elevrepræsentant i hovedbestyrelsen: internetforbindelse, Ipad og avis. Udgifter til telefoni refunderes ved fremsendelse af opgørelse over forbrug.
 • Hvis du bliver færdig med uddannelsen, inden valgperioden udløber, kan du blive siddende på posten.
 • Din uddannelse har altid førsteprioritet. Så hvis der opstår perioder, hvor du bliver nødt til at neddrosle på hovedbestyrelsesarbejdet på grund af din uddannelse, er der fuld forståelse for det.

 

Profil for regionsbestyrelsesmedlem

Funktion og opgaver

 • Som medlem af en regionsbestyrelse spiller du en vigtig rolle i forbundet. Du er sparringspartner for regionsformanden, bl.a. når det gælder om at forberede deltagelsen på hovedbestyrelsesmøderne.
 • Du kan medvirke til at fastlægge den kurs, som forbundet skal følge. Og du er en af forbundets vigtige lokale stemmer – både på din egen arbejdsplads og over for medlemmer, arbejdsgivere og samarbejdsparter i regionen.
 • Du har en finger på den politiske og faglige puls og ved, hvad der optager medlemmerne i deres arbejdsliv. Dermed er du med til at sikre, at forbundet altid er i tæt samspil med medlemmerne.
 • Du er en ildsjæl og brænder for at være med til at påvirke forbundets udvikling og skabe resultater til medlemmerne. Og du er aktiv på de lokale fronter inden for det kost-, ernærings- og sundhedsfaglige felt.
 • Blandt de konkrete opgaver, der ligger i hvervet som regionsbestyrelsesmedlem er, at du deltager i regionens kost-, ernærings- og sundhedsfaglige arrangementer – både i planlægning, udførelse og evaluering.
 • Regionsbestyrelsen har den politiske ledelse af regionsarbejdet sammen med regionsformanden. Du deltager i regionsbestyrelsesmøderne, hvor vi dels drøfter regionens kommende indsatser og dels forbereder hovedbestyrelsesmøderne. De konkrete opgaver aftaler du sammen med regionsformanden og resten af regionsbestyrelsen.
 • Du får en god mulighed for at udvikle dig personligt, får et stærkt netværk og kommer til at indgå i et stærkt professionsfagligt fællesskab.


Vilkår

 • Hvervet som regionsbestyrelsesmedlem er frivilligt, ulønnet arbejde. Din drivkraft skal derfor være, at du har stor lyst til at gøre en forskel – for medlemmerne, forbundet og professionen.
 • Når du deltager i regionsbestyrelsesmøder o.lign., betaler forbundet for din eventuelle dokumenterede tabte arbejdsfortjeneste, ligesom du får refunderet dine transportudgifter efter retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen.

Principper for god adfærd på sociale medier

Kontakt sekretær Stella Bangsbo

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.