Ferie afslapning

Opsigelse og afskedigelse

Ved opsigelse er der en række formaliteter, der skal følges, hvad enten du vil opsige din stilling eller arbejdspladsen ønsker at afskedige dig.

Er du blevet opsagt?

Ring til os på 31 63 66 00, hvis du er blevet opsagt. Så hjælper vi dig - der kan være forskellige regler, der skal overholdes. Det afhænger af dit ansættelsesforhold, herunder om du er omfattet af en overenskomst, funktionærloven eller en individuel kontrakt.

Er du indkaldt til en tjenstlig samtale

Du har ret til at få en bisidder med. Har du en TR, anbefaler vi, at du inddrager denne. Men du kan frit vælge hvem du vil have med. Hvad er en bisidder? 

Har du fået en skriftlig advarsel

Advarslen skal være præcis, og det skal være helt tydeligt, hvad det er der påtales, hvad der nu forventes af dig, en eventuel tidsramme og hvad konsekvenserne bliver.

Har du fået en påtale

Det er ikke en sanktion i arbejdsretlig forstand. Når lederen giver en påtale, er det udtryk for, at der er noget, han eller hun ikke er tilfreds med. En påtale skal føre til, at det lederen er utilfreds med, bliver rettet. Ellers må man regne med, at lederen tager skridt til sanktioner.

Har du modtaget et høringsbrev

Hvis du er offentlig ansat, kan din arbejdsgiver ikke træffe en afgørelse, uden at du får mulighed for at give oplysninger, som kan have betydning for sagens afgørelse. Det vil sige, at du skal have mulighed for, at udtale dig om din side af sagen.

Vil du selv sige op?

Vil du selv opsige din stilling anbefaler vi dig at kontakte forbundet først for at sikre, at du har det fulde overblik over konsekvenserne for din opsigelse. For der er nemlig et par ting, du skal være opmærksom på – dem kan forbundets konsulenter hjælpe dig med at gennemskue.

Typisk vil du have en måneds opsigelse. Det vil sige løbende måned (den indeværende måned) + 1 måned.

Er du ansat som timelønnet, kan det være 14 dage, og sommetider fra dag til dag, så det er vigtigt at tjekke din ansættelseskontrakt.

Der er nogle ting du skal være opmærksom på, inden du siger op:

  • Du kan få karantæne i a-kassen: Hvis du er selvforskyldt ledig, vil du typisk få tre ugers karantæne, dvs. at du ikke kan få dagpenge i tre uger. 
  • Opsigelse som sygemeldt: Hvis du ønsker at opsige din stilling, imens du er sygemeldt, bør du tage kontakt til Kost og Ernæringsforbundet.
  • Skriftlig opsigelse: Din opsigelse bør altid være skriftlig, og i de fleste kontrakter er det et krav. Du er ikke forpligtet til at skrive, hvorfor du siger op, men blot hvilken dato. Det er vigtigt, at du får en kvittering om modtagelse eller underskrift fra din arbejdsgiver.
  • Kontraopsigelse: Hvis du er blevet opsagt, og du fx har fundet et nyt job i opsigelsesperioden, skal du sige op – det kaldes en kontraopsigelse. Du kan miste visse fordele, som du har forhandlet dig til.

Hvad er en tjenstlig samtale?

En tjenstlig samtale er et møde mellem en leder og en ansat, hvor den ansattes forhold skal drøftes. Samtalen kan munde ud i, at lederen udtaler kritik af den ansatte. Den kan også føre til, at lederen vil indberette den ansatte for tjenesteforseelser, afgive en påtale eller skriftlig advarsel.
Du har ret til at få en bisidder med til mødet, og du bør under ingen omstændigheder deltage i mødet alene. Bisidderen er i de fleste tilfælde tillidsrepræsentanten. Hvis der ikke er en tillidsrepræsentant kan en konsulent fra Kost og Ernæringsforbundet deltage sammen med dig.

Jeg har fået en advarsel - hvad betyder det?

Du kan få en advarsel, hvis din leder ikke er tilfreds med din indsats, din adfærd, dine samarbejdsevner eller andet, der har med dig at gøre. En advarsel kan gives skriftligt eller mundtligt. Af bevismæssige årsager vil en advarsel oftest være skriftlig.

For dig, der er offentlig ansat

Hvis du er offentligt ansat, skal du være opmærksom på, at en advarsel altid skal indledes med en påtænkt skriftlig advarsel, hvor du får en frist til at fremkomme med bemærkninger eller indsigelser til den kritik, du bliver udsat for.

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Kontakt forhandlingsafdelingen

Tag kontakt til Kost og Ernæringsforbundet, hvad enten du overvejer at sige op, eller du står over for en afskedigelse.