Uddannelse

Elevguide: Til dig, der er elev i en virksomhed eller i skolepraktik.

Som kommende ernæringsassistent har du stor indflydelse på menneskers sundhed og helbred - deres madglæde og deres maddannelse.

I Kost og Ernæringsforbundet hjælper vi dig med alt lige fra løn og arbejdsforhold, til ny viden om dit fag og spændende kurser og arrangementer. 

Forbundet sætter kost, ernæring og sundhed på dagsordenen. Kort sagt: Forbundet arbejder for bedre vilkår for dig. 

På denne side kan du få styr på det vigtigste under din uddannelse. Ring eller skriv endelig til forbundet, hvis du har spørgsmål. 

Løn og arbejdsforhold

Statens uddannelsesstøtte

Hvis du er over 18 år, kan du søge om Statens Uddannelsesstøtte (SU), som du kan få, mens du er på grundforløbet af din uddannelse. Når du har indgået en uddannelsesaftale med en læreplads, får du løn under den resterende del af din uddannelse. Vælger du at starte din uddannelse med praktik, vil du have en uddannelsesaftale gennem hele uddannelsen og få løn fra dag 1.

Både under skole- og praktikperioden skal din læreplads give dig overenskomstmæssig elevløn. Det betyder, at, at Kost og Ernæringsforbundet sikrer en bestemt mindsteløn for dig, uanset om du er ansat i en kommune, en region, staten eller på en privat arbejdsplads.

Som elev under 25 år får du typisk en løn på mellem 10-11.000 kr. om måneden før skat. Hvis du er over 25 år og har haft mindst et års relevant beskæftigelse, skal du have voksenelevløn. Hvis du bliver ansat på statens område, skal du blot være fyldt 25 år for at få voksenelevløn. Lønnen for voksenelever ligger typisk mellem 19-20.000 kr. om måneden før skat. Derudover får du på statens område også pension, hvis du har haft mindst 9 måneders beskæftigelse i det offentlige.

Med hensyn til overarbejdsbetaling, søgne- og helligdagsbetaling og andre løndele vil din arbejdsgiver også have pligt til at aflønne dig efter overenskomstens bestemmelser. Du kan Finde reglerne på kost.dk eller kontakte os i Kost og Ernæringsforbundet, hvis du har brug for rådgivning om dette. 

Arbejdstid

Din ugentlige arbejdstid er 37 timer. Det er vigtigt, at din læreplads overholder reglerne om arbejdstid, f.eks. ved ændring af vagtplan og ved overarbejde. Som elev under 18 år gælder der særlige regler for arbejdstiden. Du må f.eks. højest arbejde 8 timer om dagen og 40 timer om ugen.

Som elev må du aldrig arbejde alene. Du skal være sammen med eller være under opsyn af en faguddannet i køkkenet, når du skal oplæres i nye emner. Du må godt arbejde alene med allerede indarbejdede rutineopgaver, men der skal altid være en faguddannet eller en midlertidig stedfortræder i køkkenet samtidig med arbejdets udførelse.

ArbejdstøjDin praktikplads skal sørge for, at du får udleveret arbejdstøj eller får penge til at købe og vaske arbejdstøj. Som udgangspunkt skal praktikpladsen også stille arbejdssko til rådighed.

Ferie

Ferie for elever

1-5 ferieuge

Som elev har ud ret til fem uges betalt ferie i den 1. og 2. hele ferieafholdelsesperiode, efter at ansættelsesforholdet er påbegyndt. Hvis du eksempelvis påbegynder din ansættelse den 1. juli, får du tildelt fem ugers betalt ferie, som du kan afholde fra den 1. september samme år, til den 31. december året efter.

Den 1. september får du får du så igen tildelt fem ugers betalt ferie, som du har mulighed for at afholde i perioden 1. september samme år, til den 31. december året efter.

Foruden ovennævnte kan du som elev også have ret til betalt ferie fra dag ét i din ansættelse, dvs. i den indeværende ferieafholdelsesperiode. Hvor meget betalt ferie, du har ret til i den indeværende ferieafholdelsesperiode, afhængig af, hvornår ansættelsesforholdet er påbegyndt:

  • Hvis du bliver ansat i perioden fra den 2. september til den 31. oktober, har du ret til 5 ugers betalt ferie i den indeværende ferieafholdelsesperiode.
  • Hvis du bliver ansat i perioden fra den 1. november til den 30. juni, har du ret til 3 ugers betalt ferie i hovedferieperioden og op til 5 dages betalt ferie under evt. ferielukning før hovedferien. Vil du – i tilfælde af at arbejdsgiver ikke holder virksomhedslukket – kunne optjene mere end 3 ugers betalt ferie, har du også ret til at holde den yderligere optjente ferie.
  • Hvis du bliver ansat i perioden fra den 1. juli til din 1. september, optjener du ferie efter de almindelige regler, dvs. at du optjener 2,08 dages betalt ferie pr. måneds ansættelse. De optjente dage skal afholdes inden den 31. december samme år.

 

6. ferieuge

På det kommunale og regionale område kan du som elev dog have ret til betalt 6. ferieuge, uden at have optjent en ret hertil. Dette afhænger imidlertid af, hvor ansættelsen er påbegyndt.

Sygdom

Som udgangspunkt har du som elev løn under sygdom efter overenskomstens bestemmelser, men tjek din uddannelsesaftale. Du kan også ringe til  Kost og Ernæringsforbundet, hvis du har spørgsmål om dette.

I praktik

Når du begynder i praktik, vil du normalt få en nærmere vejledning om regler for sygemelding, raskmelding og lægeerklæring i forbindelse med sygefravær på lærepladsen. Spørg efter disse regler og få dem udleveret, så du altid har dem, mens du er under uddannelse. Du har pligt til på 1. sygedag ved arbejdstids begyndelse at meddele lærepladsen, at du er syg.

I skole

Ved skoleundervisningens start vil skolen normalt give dig nærmere vejledning om skolens regler for sygemelding i forbindelse med fravær. Du har pligt til på 1. sygedag at meddele skolen og lærepladsen, at du er fraværende fra skoleundervisningen på grund af sygdom. Udebliv aldrig fra lærepladsen eller skoleundervisningen uden at meddele dette de respektive steder.

En uddannelsesaftale kan ikke ophæves på grund af sygdom. Dog kan uddannelsesaftalen forlænges, hvis du har været syg i mere end 10 % af den samlede uddannelsestid. Kontakt Kost og Ernæringsforbundet, hvis du har brig for rådgivning om længerevarende sygdom. 

Uddannelsesbevis

Det er Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen, der udsteder dit uddannelsesbevis.

Dit uddannelsesbevis udstedes, når du er færdiguddannet og fremsendes til dig umiddelbart efter din sidste dag som elev.

For at Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelse kan udstede dit bevis skal skolen have fremsendt dit skolebevis, samt dine karakterer fra enten ernæringshjælperprøven eller svendeprøven. Endvidere skal dit praktiksted have fremsendt den endelige praktikerklæring, som bevis for at du har opnået alle praktikmål.

Praktikerklæringsblanketten kan hentes her.

Barsel

Barselsloven giver dig nogle grundlæggende rettigheder, hvis du skal på barsel. Hvis du er elev og venter barn, har du – som alle andre ansatte – have ret til barselsdagpenge og evt. løn under barsel. Du har også ret til at få din uddannelsesaftale forlænget. Din arbejdsgiver kan ikke opsige eller afbryde uddannelsesaftalen under henvisning til, at du er gravid eller skal på barsel.

 

Du aftaler selv med din arbejdsgiver, hvor længe din uddannelsesperiode skal forlænges med. Der gælder ikke nogen regler for, hvor længe din uddannelsesperiode kan forlænges med.

 

Retten til dagpenge

Efter barselsloven har du ret til følgende:

Mor

Far/medmor

4 ugers graviditetsorlov med dagpenge, som skal afholdes inden fødslen

2 ugers fædreorlov med dagpenge, som skal afholdes inden for de første 14 uger efter fødslen

 

2 ugers barselsorlov med dagpenge, som du har pligt til at afholde

 

 

12 ugers frivillig barselsorlov med dagpenge. Disse kan ikke udskydes og/eller overdrages til faren/medmoren

 

 

32 ugers forældreorlov med dagpenge. Disse uger kan deles mellem forældrene.

I har ret til at holde 64 ugers orlov samlet, men kun i halvdelen af perioden kan i få dagpenge. Orloven kan som udgangspunkt forlænges med 8 eller 14 uger.

 

 

Retten til løn under graviditets- og barselsorlov

Vær opmærksom på, at du kan have bedre rammer for din barsel, herunder eksempelvis løn under graviditets- og barselsorlov, hvis du er omfattet af Kost og Ernæringsforbundets overenskomst på det kommunale, regionale eller statslige område. En arbejdsgiver vil i de perioder, hvor der ydes løn, have ret til de dagpenge, som du ellers ville have haft ret til fra kommunen, jf. skemaet ovenfor. Kontakt Kost og Ernæringsforbundet, hvis du har brug for rådgivning om dette.

Forsikring

Forsikring

Du skal være opmærksom på, om skolen har en forsikring, der dækker ulykkestilfælde under skoleforløbet. Kontakt skolen for mere oplysning. Du kan også tegne forsikringer til en god pris gennem dit medlemskab hos Kost og Ernæringsforbundet. Læs mere her. 

A-kasse

Fagforening og a-kasse er to forskellige ting. Man kan godt være medlem af fagforeningen uden at være medlem af en a-kasse og omvendt. Hvis du vil være medlem af en a-kasse, så skal du selv melde dig ind. Den a-kasse, som Kost og Ernæringsforbundet anbefaler, er FTFa. 

Kontakt

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.