Danmark

Region Sjælland

Mød din regionsformand og alle de engagerede frivillige i regionen - både i regionsbestyrelsen, men også i forskellige udvalg. Alle regioner har valgte fuldtidsformænd, der også er med i forbundets hovedbestyrelse. 

Du er altid velkommen til at ringe til din regionsformand, hvis du har brug for en snak eller er nysgerrig på, hvad der er af tilbud til dig i din region. Regionerne ledes af bestyrelsen på seks medlemmer, derudover er der forskellige udvalg, som en masse frivillige medlemmer er engageret i.

Hvad laver din regionsformand?

Min overordnede opgave er at kæmpe for de bedste vilkår for professionen og jer medlemmer. Derfor overvåger jeg den regionale og kommunale udvikling, og prøver at påvirke den gennem en aktiv presseindsats i lokale medier og dialog med politikere. Jeg deltager i relevante fora, hvor jeg repræsenterer forbundet (f.eks. uddannelsesudvalg, FH-regioner, det lokale Sundhedskartel).

Min opgave er også at rekruttere nye medlemmer og arrangere kurser, medlemsmøder og arbejdspladsbesøg og stormøder for tillidsrepræsentanterne.

Jeg har en aktiv rolle i forbindelse med forandringer på arbejdspladsen. Du kan bruge mig til bisidder, hvis du ikke har en tillidsrepræsentant.

Mine tætteste samarbejdspartnere er jer medlemmer.

Kontakt os

Regionsbestyrelse og udvalg

Regionsbestyrelsen

Næstformand

Louise Jakobsen, Kantinekoordinator
DLF, Maribo Hilleshog
50 92 66 06louisej1977@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer

Berit Vestergaard, Økonoma
Filadelfia
26 74 98 23 | bov@filadelfia.dkk

Hanne Kirsten Bach, Ernæringsassistent
Slagelse Sygehus
26 60 71 13 | haki1964@gmail.com

Tina Lis Haase, Produktionsleder
Slagelse Sygehus
22 45 37 21 | tinalislauridsen@hotmail.com


Elevrepræsentant
Ingen pt.

Studerenderepræsentant
Ingen pt.

Suppleant til regionsbestyrelsen
Ingen pt.

Suppleant til elevposten
Ingen pt.

Suppleant til studerendeposten
Ingen pt.

Aktivitetsudvalg

FormandRikke Kristensen, Regionsformand
Kost og Ernæringsforbundet, Region Sjælland
23 37 85 07 | rik@kost.dk

Medlemmer

Winie Heisel, Kostfaglig eneansvarlig
Vipperød Børnegård
40 61 82 87 | winie@mail.dk

Rikke Hansen, Ernæringsassistent
Guldborgsund Madservice
28 72 41 80 | truntemulle@hotmail.com

Charlotte Petersson, Professionsbachelor
60 89 19 65 | taarnborgvej@gmail.com

 

TRAM-udvalg

Formand

Rikke Kristensen, regionsformand
Kost og Ernæringsforbundet, Region Sjælland
23 37 85 07 | rik@kost.dk

Medlemmer

Susanne Frederiksen, ernæringsassistent
Slagelse Sygehus
23 82 76 96 | ksm@fensmarknet.dk

Birgit Nielsen, kantineansvarlig
IPL Kantine, Roskilde Sygehus
20 21 31 48 | birgn@regionsjaelland.dk

Luise Vahlers Pedersen, Ernæringsassistent
Næstved Madservice
21 17 46 68 | vahlers@hotmail.com

Lisa Lemmike Andersen, ernæringsassistent
IPL kantine, Næstved Centralsygehus
30 27 81 62 | lisa.lemmike@gmail.com 

 

Lokale uddannelsesvalgs repræsentanter og Uddannelsesudvalget

CELF

Rikke Kristensen
23 37 85 07 | rik@kost.dk
Kost og Ernæringsforbundet

Per Musiat
55 88 17 70 | pmusiat@gmail.com

ZBC, Roskilde Slagteriskole

Regitze Pedersen
59 53 41 02 | pedersenregitze@yahoo.dk
Madservice Kalundborg

Rikke Kristensen
23 37 85 07 | rik@kost.dk
Kost og Ernæringsforbundet

Karen Marie Bøjer Rasmussen
46 31 48 89  | karenmbr@jubii.dk
Børnehuset Dommervænget

Professionshøjskolen Absalon

Rikke Kristensen
23 37 85 07 | rik@kost.dk
Kost og Ernæringsforbundet

Erhvervsakademi Sjælland - Roskilde

Rikke Kristensen
23 37 85 07 | rik@kost.dk
Kost og Ernæringsforbundet

FH Sektion

Fagbevægelsens Hovedorganisation har en række forskellige sektioner indenfor regionerne. 

Du kan læse om sektionerne i Region Sjælland her

Besøg vores event-kalender

Webinarer, foredrag og spændende arrangementer

Få inspiration, faglig viden og udvid dit netværk på et af Kost og Ernæringsforbundets mange arrangementer, events og netværksmøder.

Læs mere

Profil for regionsformand

Funktion og opgaver
  • Som regionsformand sidder du i forbundets hovedbestyrelse og deltager i generalforsamling og medvirker dermed til at fastlægge forbundets strategiske indsatsområder og varetage medlemmernes interesser.
  • Du udøver dit hverv med afsæt i de beslutninger, som generalforsamlingen og hovedbestyrelsen træffer, og det mandat, medlemmerne har givet.
  • Din hovedopgave i det daglige er at gøre det attraktivt for kost- og ernæringsfaglige at være medlem af forbundet. Det gør du bl.a. ved at afholde kost- og ernæringsfaglige temadage o.lign., medlemsmøder og arbejdspladsbesøg, stormøder for tillidsrepræsentanterne, rekrutteringsbesøg på erhvervsskoler, synlighed i lokale medier mv. I den forbindelse er der et stort antal opgaver af mere praktisk karakter.
  • Du har en væsentlig opgave i at kæmpe for de bedst mulige vilkår for professionen og medlemmerne i ’dine’ kommuner og region. Det gør du bl.a. via interessevaretagelse over for kommunal-/regionspolitikere, via en aktiv presseindsats og via en række fora, hvor du repræsenterer forbundet (f.eks. uddannelsesudvalg, FH-regioner, det lokale Sundhedskartel mv.).
  • Du yder direkte medlemsservice på en række områder. F.eks. er du bisidder for de medlemmer, der ikke har en tillidsrepræsentant; du forhandler løn for ansatte på daginstitutionsområdet; og du spiller en meget aktiv rolle i forbindelse med udbud og andre omstillinger på medlemmernes arbejdspladser. Du er redaktør for regionens hjemmeside, og du løser selv en række IT-opgaver i samarbejde med forbundets IT-leverandør.
  • Du får som udgangspunkt en enearbejdsplads, hvor medlemmerne – ikke mindst tillidsrepræsentanterne – er dine tætteste, daglige samarbejdsparter.
  • Som regionsformand har du et tæt samspil med forbundets sekretariat i København om konkrete medlemssager, men har i det daglige intet personaleansvar.  Blandt dine vigtigste personlige kvalifikationer er, at du har lyst og evne til at forhandle, rekruttere medlemmer, repræsentere forbundet, gå i dialog med medlemmerne, skaffe positiv medieomtale, være aktiv på sociale medier, brande forbundet, profilere forbundets resultater mv. Derfor kræver posten som regionsformand, at du er udadvendt, er en ildsjæl med en stor personlig drivkraft, og at du har lyst og evne til at have mange bolde i luften ad gangen.
  • Hovedbestyrelsen tilrettelægger et introduktionsforløb for nyvalgte, så du har mulighed for at komme godt i gang med det nye hverv. Derudover er der adgang til kompetenceudvikling inden for rammer, der fastsættes af hovedbestyrelsen.
Vilkår

Som regionsformand vælges du af medlemmerne og ansættes med en ansættelseskontrakt. Vilkårene er fastsat af generalforsamlingen og omfatter aktuelt bl.a.:

Ingen højeste arbejdstid, idet den ugentlige arbejdstid dog over en længere periode i gennemsnit tilstræbes at være 37 timer. 2/2

Indplacering på L 12 på Sundhedskartellets kommunale lederlønskala, som reguleres efter aftalen mellem KL og Sundhedskartellet. Hertil kommer eget og arbejdsgivers pensionsbidrag + feriegodtgørelse.

Fratrædelsesvilkårene følger Funktionærloven.

Som regionsformand bestemmer du selv, om du vil arbejde med basis fra et kontor (hvor forbundet betaler husleje, driftsomkostninger mv.) eller hjemmefra.

Der er mange rejsedage og en del transport forbundet med stillingen. Forbundet dækker transportomkostninger efter retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen samt opholdsudgifter, og der er følgende frie goder knyttet til stillingen: telefon, internetforbindelse, pc, printer, Ipad og avis.

Eventuelle eksterne honorarer, som regionsformanden får i kraft af sin position som politisk valgt i forbundet, tilfalder forbundets kasse.

Efteruddannelse til ernæringsassistenter

Akademiuddannelse i Ernæring på Zealand, Sjællands Erhvervsakademi, Roskilde