Danmark

Region Syddanmark

Mød din regionsformand og alle de engagerede frivillige i regionen - både i regionsbestyrelsen, men også i forskellige udvalg. Alle regioner har valgte fuldtidsformænd, der også er med i forbundets hovedbestyrelse. 

Du er altid velkommen til at ringe til din regionsformand, hvis du har brug for en snak eller er nysgerrig på, hvad der er af tilbud til dig i din region. Regionerne ledes af bestyrelsen på seks medlemmer, derudover er der forskellige udvalg, som en masse frivillige medlemmer er engageret i.

Hvad laver din regionsformand?

Min overordnede opgave er at kæmpe for de bedste vilkår for professionen og jer medlemmer. Derfor overvåger jeg den regionale og kommunale udvikling, og prøver at påvirke den gennem en aktiv presseindsats i lokale medier og dialog med politikere. Jeg deltager i relevante fora, hvor jeg repræsenterer forbundet (f.eks. uddannelsesudvalg, FH-regioner, det lokale Sundhedskartel).

Min opgave er også at rekruttere nye medlemmer og arrangere kurser, medlemsmøder og arbejdspladsbesøg og stormøder for tillidsrepræsentanterne.

Jeg har en aktiv rolle i forbindelse med forandringer på arbejdspladsen. Du kan bruge mig til bisidder, hvis du ikke har en tillidsrepræsentant.

Mine tætteste samarbejdspartnere er jer medlemmer.

Kontakt os

Regionsbestyrelse og udvalg

Regionsbestyrelsen

Næstformand

Susanne Loges, Ernæringsassistent
Odense Universitetshospital
30 25 08 25 | susanne.loges@rsyd.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Britta Vinther Hammelsvang, Ernæringsassistent
FGU Sønderjylland
23 80 68 09 | brha@fgusyd.dk

Laila Stenholdt Kristensen, Ledende økonoma
Bertram Knudsens Have Plejecenter
20 32 72 38 | laikr@kolding.dk

Henriette Poulsen, Kostfaglig eneansvarlig
Spiren Daginstitution
25 89 18 11 | henriettedampoulsen@yahoo.com

Elevrepræsentant

Nicoline LIltorp, Ernæringsassistentelev
Kerteminde Madservice
60 16 59 66 | nicoline.liltorp1@gmail.com

Studerenderepræsentant

Mathias Aricó, Fødevareteknologistuderende
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
81 71 76 62 | math494j@gmail.com

Suppleanter til bestyrelsen

Yelva Hummelmose, Økonoma
Rehabilitering og Korttidscenter
20 40 70 92 | yelvahummelmose@hotmail.com

Dorthe Lytzen Straarup, Ernæringsassistent
Vejle Sygehus
20 73 46 12 | caw@profibermail.dk

Jette Hollbaum-Laursen, Ernæringsassistent
Vejle Sygehus
23 26 70 77 | hollbaum.jette1@gmail.com

Suppleant til elevposten

Ingen pt.

Suppleant til studerendeposten

Ingen pt.

 

Aktivitetsudvalget

Tovholder

Yelva Hummelmose, Økonoma
Rehabiliering og Korttidscenter
20 40 70 92 | yelvahummelmose@hotmail.com

Medlemmer

Poul Tesch, Kok
Sano Middelfart
60 75 38 41 | poultesch@yahoo.dk

Britta Dang, Kostfaglig eneansvarlig
Tankefuld Bo- og Aflastningstilbud
26 36 79 82 | Brittadang69@gmail.com

Merzedes Gonzales, Ernæringsassistent
Odense Kommunes Ældre og Handicapforvaltning
21 30 63 30 | mgrosildo73@gmail.com

TRAM-udvalg

Tovholder

Britta Vinther Hammelsvang, Ernæringsassistent
FGU Rødekro
23 80 68 09 | brha@fgusyd.dk

Medlemmer

Rudi Luid Dahl, Ernæringsassistent
Kerteminde Madservice Lindhøj
28 57 35 05 | rudiluid@gmail.com

Judi Lykke Rasmussen, Ernæringsassistent
Sydvestjyst Sygehus Esbjerg
27 28 57 59 | judi.lykke@gmail.com

Lilly Petersen, Ernæringsassistent
Sydvestjyst Sygehus Esbjerg
26 95 36 68 | lillykpetersen@live.dk

Annemette Kruse Nedergaard, Ernæringsassistent
Centralkøkkenet i Bramming
28 69 20 75 | ans4@esbjergkommune.dk

Lokale uddannelsesvalgs repræsentanter

EUC Syd Sønderborg/Aabenraa

Britta Hammelsvang
FGU Sønderjylland
brha@fgusyd.dk              

Jytte Lybech
22 57 60 59 | jyl@kost.dk    

Svendborg Erhvervsskole

Lone Schäfler
Plejecentret Rosengården
mail@schaefler.dk                   

Jytte Lybech
22 57 60 59 | jyl@kost.dk

Syddansk Erhvervsskole, Vejle

Bente Karna Kristiansen
Sygehus Lillebælt Kolding
Bkarna1966@gmail.com            

Jytte Lybech
22 57 60 59 | jyl@kost.dk

Kold College, Odense

Tina Johansen
OUH
tinajohansen@hotmail.dk

Jytte Lybech
22 57 60 59 | jyl@kost.dk

Rybners, Esbjerg

Lene Hauberg Pedersen
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
lene7pedersen@gmail.com 

Jytte Haahr Jensen
Områdecenter Strandby
j.haahr.jensen@mail.tele.dk

FH Sektion

Fagbevægelsens Hovedorganisation har en række forskellige sektioner indenfor regionerne. 

Du kan læse om sektionerne i Region Syddanmark her

Ungeudvalget

Nicoline LIltorp, Ernæringsassistentelev

Kerteminde Madservice

60 16 59 66 | nicoline.liltorp1@gmail.com

 

Mathias Aricó, Procesteknolog spec. fødevarer

Sygehus Lillebælt

81 71 76 62 | math494j@gmail.com

 

Ditte Thomsen, Ernæringsassistent

Sygehus Lillebælt

31 47 49 09 | ditte.thomsen1@gmail.com  

 

Katrine Søgaard Jensen, Kostfaglig eneansvarlig

Kingstrup - Socialcenter Lillebælt

28 56 07 91 | katsj0103@gmail.com

 

Angelica Lykke Lodskov Hoffmann, Ernæringsassistent

Sygehus Lillebælt

26 42 04 17 | angelicalykke@gmail.com

 

Besøg vores event-kalender

Webinarer, foredrag og spændende arrangementer

Få inspiration, faglig viden og udvid dit netværk på et af Kost og Ernæringsforbundets mange arrangementer, events og netværksmøder.

Læs mere

Profil for regionsformand

Funktion og opgaver
  • Som regionsformand sidder du i forbundets hovedbestyrelse og deltager i generalforsamling og medvirker dermed til at fastlægge forbundets strategiske indsatsområder og varetage medlemmernes interesser.
  • Du udøver dit hverv med afsæt i de beslutninger, som generalforsamlingen og hovedbestyrelsen træffer, og det mandat, medlemmerne har givet.
  • Din hovedopgave i det daglige er at gøre det attraktivt for kost- og ernæringsfaglige at være medlem af forbundet. Det gør du bl.a. ved at afholde kost- og ernæringsfaglige temadage o.lign., medlemsmøder og arbejdspladsbesøg, stormøder for tillidsrepræsentanterne, rekrutteringsbesøg på erhvervsskoler, synlighed i lokale medier mv. I den forbindelse er der et stort antal opgaver af mere praktisk karakter.
  • Du har en væsentlig opgave i at kæmpe for de bedst mulige vilkår for professionen og medlemmerne i ’dine’ kommuner og region. Det gør du bl.a. via interessevaretagelse over for kommunal-/regionspolitikere, via en aktiv presseindsats og via en række fora, hvor du repræsenterer forbundet (f.eks. uddannelsesudvalg, FH-regioner, det lokale Sundhedskartel mv.).
  • Du yder direkte medlemsservice på en række områder. F.eks. er du bisidder for de medlemmer, der ikke har en tillidsrepræsentant; du forhandler løn for ansatte på daginstitutionsområdet; og du spiller en meget aktiv rolle i forbindelse med udbud og andre omstillinger på medlemmernes arbejdspladser. Du er redaktør for regionens hjemmeside, og du løser selv en række IT-opgaver i samarbejde med forbundets IT-leverandør.
  • Du får som udgangspunkt en enearbejdsplads, hvor medlemmerne – ikke mindst tillidsrepræsentanterne – er dine tætteste, daglige samarbejdsparter.
  • Som regionsformand har du et tæt samspil med forbundets sekretariat i København om konkrete medlemssager, men har i det daglige intet personaleansvar. Blandt dine vigtigste personlige kvalifikationer er, at du har lyst og evne til at forhandle, rekruttere medlemmer, repræsentere forbundet, gå i dialog med medlemmerne, skaffe positiv medieomtale, være aktiv på sociale medier, brande forbundet, profilere forbundets resultater mv. Derfor kræver posten som regionsformand, at du er udadvendt, er en ildsjæl med en stor personlig drivkraft, og at du har lyst og evne til at have mange bolde i luften ad gangen.
  • Hovedbestyrelsen tilrettelægger et introduktionsforløb for nyvalgte, så du har mulighed for at komme godt i gang med det nye hverv. Derudover er der adgang til kompetenceudvikling inden for rammer, der fastsættes af hovedbestyrelsen.
Vilkår

Som regionsformand vælges du af medlemmerne og ansættes med en ansættelseskontrakt. Vilkårene er fastsat af generalforsamlingen og omfatter aktuelt bl.a.:

Ingen højeste arbejdstid, idet den ugentlige arbejdstid dog over en længere periode i gennemsnit tilstræbes at være 37 timer. 2/2

Indplacering på L 12 på Sundhedskartellets kommunale lederlønskala, som reguleres efter aftalen mellem KL og Sundhedskartellet. Hertil kommer eget og arbejdsgivers pensionsbidrag + feriegodtgørelse.

Fratrædelsesvilkårene følger Funktionærloven.

Som regionsformand bestemmer du selv, om du vil arbejde med basis fra et kontor (hvor forbundet betaler husleje, driftsomkostninger mv.) eller hjemmefra.

Der er mange rejsedage og en del transport forbundet med stillingen. Forbundet dækker transportomkostninger efter retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen samt opholdsudgifter, og der er følgende frie goder knyttet til stillingen: telefon, internetforbindelse, pc, printer, Ipad og avis.

Eventuelle eksterne honorarer, som regionsformanden får i kraft af sin position som politisk valgt i forbundet, tilfalder forbundets kasse.

Efteruddannelse til ernæringsassistenter

Akademiuddannelse i Ernæring på Zealand, Sjællands Erhvervsakademi, Roskilde