ghita
Fagblad 6, 2019

Tekst: Mette Jensen. Foto: Claus Fisker

#Tak for snakken

Forbund: En aften i maj forlod cirka 130 medlemmer Munkebjerg Hotel i Vejle med ørerne fulde af snak. Generalforsamlingen havde sat fællesskaber og samtaler i fokus, samtidig med, at der blev truffet vigtige beslutninger om det politiske arbejde.

Dagen startede i selskab med Lars AP, forfatter til bogen ‘Fucking Flink’. Lars AP har påtaget sig den mission at få os alle sammen til at opføre os flinkere over for andre. For deres skyld, for egen vinding − hvem bliver ikke glad af at glæde andre − og for fællesskabets skyld.

Lars AP viste med afsæt i statistikken, at fællesskaber er den væsentligste faktor for et sundt og godt liv. Og han gav mange gode eksempler på, hvor lidt der egentlig skal til for at glædes over at glæde andre − om tilflytteren, der lagde to stykker ‘Twist’ på alle dørmåtter i opgangen, invitationen til fredagsbar, der samlede villavejens beboere, og om en event, hvor han uddelte ‘flinkebøder’ til folk, der forventede at få en parkeringsbøde, når de så sedlen sidde under vinduesviskeren. Alt sammen egnet til at fremkalde smil og glæde, sætte gang i samtalen og invitere til fællesskab.

Fællesskab og faglighed

Således opmuntret bænkede alle sig til forbundets generalforsamling, der også handlede om fællesskab og selvfølgelig faglig organisering.

− Fagbevægelsen er vigtig, værdiskabende og mere nødvendig end i årtier, sagde Kost og Ernæringsforbundets formand Ghita Parry, da hun åbnede generalforsamlingen med sin mundtlige beretning. Hun mindede om, at fagbevægelsen står bag mange af de rettigheder, vi har med hensyn til arbejdsmiljø, løn − også under sygdom − pension, ferie, barsel og meget andet, og pegede på, at fagbevægelsen blev styrket, da FTF og LO i januar etablerede Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) med 1,4 mio. medlemmer i ryggen.

− Vi er kommet rigtigt godt fra start i FH. Med tiltag, holdninger og kampagner, der skal skabe forbedringer og rette op på urimelighederne, sagde Ghita Parry, der benyttede lejligheden til at beklage, at tre sundhedsorganisationer − fysio-
terapeuterne, ergoterapeuterne og jordmødrene − har forladt FH og dermed Sundhedskartellet. “De fællesskaber, som har størst indflydelse på arbejdsvilkår, rettigheder og muligheder i Danmark”.

Et godt eksempel på det sidste er pensionsdebatten, som ifølge formanden blev sat i gang af FH, der skubbede til Socialdemokratiet, som på sin side udfordrede regeringen.

Fagbevægelsen og folketingsvalget

− Jeg har talt om, at nedslidning skal tages alvorligt, uanset hvilken alder og uddannelse vi har, og uanset hvilket job vi slides af. Kriterierne for værdig tilbagetrækning skal lempes og gælde alle, ikke kun udsatte grupper eller de hårdest ramte og ikke alene de fysisk nedslidte. Det tæller også at være psykisk nedslidt, lød det fra formanden, der understregede, at arbejdsmiljøet spiller en afgørende rolle og skal være med til at sikre, at vi også har et værdigt liv, imens vi er på arbejdsmarkedet.

Ud over pensionsreformen trak formanden tråde til det nu overståede folketingsvalg ved at nævne regeringens udspil til en sundhedsreform.

− Den største udfordring er manglen på sundhedspersonale. Og mit største ønske er en bredere forståelse for, hvem der kan bidrage til at løse de forskellige opgaver. Ernæringsprofessionelle kan bidrage med SÅ meget, og de kan aflaste både den praktiserende læge, sygeplejersken og sosu-assistenten.

Hovedbestyrelsens planer

Den nyvalgte hovedbestyrelse blev præsenteret sammen med nogle af den kommende tids opgaver.

− Hovedbestyrelsen skal beslutte en strategi for at tiltrække flere ernæringsassistenter og vil i den sammenhæng også arbejde for et nyt og bedre navn. Og apropos det med titler, så udfordres vi også af, at professionsbachelorer i ernæring og sundhed trænger til at få en mundret titel, sagde formanden.

Hun nævnte, at hovedbestyrelsen desuden vil drøfte muligheden for autorisation til andre specialer end de kliniske diætisters. Og åbne for en diskussion af diætisternes arbejdsmarked. Det overvejes, om der skal forhandles en overenskomst med Sygesikringen om ydernumre − med alt hvad det indebærer af muligheder − og uligheder − blandt medlemmerne.

− Det er store opgaver, der involverer mange aktører, så forvent ikke, at der kommer en god løsning i morgen. Det er vigtigt at få vendt hver en sten og sikret den bedste løsning for alle, sagde Ghita Parry og opfordrede medlemmerne til at dele deres synspunkter her og nu − eller siden.

Samtalesalonerne

Mens generalforsamlingen var præget af ja-stemmesedler og veltilfredse nik, kom der anderledes gang i samtalen om eftermiddagen, hvor dagens vært Nadja Pass, rektor for Samtaleakademiet, opmuntrede til samtale. To eller tre sammen drøftede deltagerne alle mulige former for fællesskaber og oplevelsen af arbejdslyst. Det foregik med skiftende samtalepartnere og en ny vinkel på emnet for hver samtale. I løbet af godt to timer havde alle gjort mange nye bekendtskaber. De var blevet klogere på hinandens arbejdsliv og arbejdslyst, havde lagt øre til synspunkter, som de var enige eller uenige i, og levet op til pointen: Det er let at møde nye mennesker og blive ‘klogere’ gennem tankevækkende samtaler.

Styrk fællesskabet

Alle havde dermed også fulgt formandens opfordring, da hun i sin beretning sagde:

− Vær ikke fedtet med at anerkende og rose hinanden for små og store tiltag. Tal hinanden op, og del jeres resultater og jeres viden. Åbn døren for nysgerrige, der vil vide mere om, hvad netop du gør på din arbejdsplads. Sådan styrker vi fællesskabet, sådan gør vi ernæringsbranchen stærkere, og det er vejen til opmærksomhed fra omgivelserne.

#Rundt om paragrafferne

Kost og Ernæringsforbundets generalforsamling justerede forbundets værdigrundlag og vedtog nogle enkelte ændringer af vedtægterne. Her er et udvalg.

§2

Forbundets værdigrundlag

Forbundets værdigrundlag, der blev vedtaget i 2016, bliver videreført. Værdigrundlaget er hovedbestyrelsens arbejdsgrundlag i de kommende år. De politiske ambitioner justeres, så de nøje følger forbundets kernefortælling og hedder nu:

 “Vi præger politiske beslutninger om kost og ernæring for at fremme et sundt og bæredygtigt samfund, hvor alle har de bedste betingelser for at udfolde sig”.

§1

Et forbund af ernæringsprofessionelle

På forbundets generalforsamling i maj blev det vedtaget at erstatte begrebet kost-, ernærings- og sundhedsfaglige med ernæringsprofessionelle. Et begreb, der samler alle under en fælles faglighed og dermed gør branchen mere genkendelig.

§10

Karenstiden forkortes

Karenstiden, det vil sige den tid, der går fra, man har meldt sig ind i forbundet, til man kan få hjælp fra forbundets konsulenter, er forkortet fra tre til én måned. Kommer man fra et andet overenskomstbærende forbund, kan man få hjælp umiddelbart.

§15

Tilhørsforhold afhænger af bopæl eller arbejdssted

Kandidater til regionsformandsposten kan vælge at stille op i den region, hvor de har bopæl, eller der, hvor de har hovedarbejdssted.

Medlemmer hører til i den region, hvor de har deres hovedarbejdssted.

§18

Elev og studerende i bestyrelserne

Såvel hovedbestyrelsen som regionsbestyrelserne udvides med ét medlem næste gang, der er valg. Det sker som en konsekvens af, at der fremover skal vælges såvel en elev som en studerende til alle bestyrelser.

§21

Slut med fagråd

Generalforsamlingen besluttede at nedlægge fagrådene, der siden 2016 har bidraget til udvikling og videndeling af faget. Der udbydes aktuelt relativt mange midler i både offentlige og private puljer, som ernæringsprofessionelle kan søge. Plus at forbundet har afsat overenskomstmidler til udvikling og forskning i både kommuner og regioner.

§19

Valg af tillidsrepræsentant

Når der skal vælges en tillidsrepræsentant, skal det ske på et varslet møde, og man skal være til stede for at stemme. Det sidste er en præcisering af reglerne.

§7 og 10

Med i forbundet under en konflikt

Kost og Ernæringsforbundet har tidligere været i konflikt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, og ved de seneste forhandlinger i 2018 blev konflikten kun lige netop afværget. På generalforsamlingen enedes man om en præcisering af, hvornår man kan melde sig ind og ud af forbundet i tilfælde af, at der er varslet konflikt:

•  Det er ikke muligt at melde sig ud af forbundet, når hovedbestyrelsen har varslet en konflikt eller modtaget et varselsbrev fra modparten, altså arbejdsgiverne, om en konflikt.

•  Det er heller ikke muligt at melde sig ud af forbundet, så længe der betales konfliktkontingent efter en konflikt.

     Undtaget fra reglerne er medlemmer, der får job uden for forbundets organisationsområde.

•  Hovedbestyrelsen fastsætter desuden, hvornår man senest skal have meldt sig ind i forbundet med henblik på at kunne modtage konfliktstøtte under en konflikt. Hovedbestyrelsen kan ændre datoen, hvis konflikten udskydes.

§9

Medlemskontingent

De gældende satser blev godkendt, og det blev besluttet, at kontingentet kan stige med pris- og lønudviklingen.

www.kost.dk/kontingent

§22

Kritisk revision

Annemette Vestergaard Jakobsen og Vera Lisbeth Jensen blev valgt til kritiske revisorer, mens Karina Graff Rossen blev suppleant