Danmark

Overenskomst - KL

Her finder du aftalerne på det kommunale område.
Basisoverenskomst

2021 Overenskomst

Lederoverenskomst

2021 Lederoverenskomsten

Ansættelsesvilkår generelt

2015 Tidsbegrænset ansættelse, rammeaftale

2019 Protokollat om generelle ansættelsesvilkår

2018 Rammeaftale om åremålsansættelse

2011 Ansættelsesbreve

2015 Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål

2015 Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling

2015 Rammeaftale om virksomhedsoverenskomster

Arbejdstid, Ferie

2020 Ferieaftale

2020 DR og KL Ferieregler

2020 Aftale om 6. ferieuge

2019 Ferieaftale Vejledning

 

 

Fællesvejledning om døgnarbejdstidsaftaler i kommunerne

2011 Deltidsansattes højere timetal

2007 Decentrale arbejdstidsaftaler, rammeaftale

2014 Rammeaftale om deltidsarbejde

2007 Tilrettelæggelse af arbejdstiden

2003 Hviletid og fridøgn

Aftaler vedrørende løn og lokal løndannelse

2021 Aftale om lokal løndannelse

2015 Beskæftigelsesanciennitet

2013 Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde

2021 Aftale om gennemsnitsløngaranti

2011 Lokal løndannelse aftale - Kommenteret

2011 Lokal løndannelse i praksis

2015 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

2008 Udmøntningsgaranti

2007 Lønberegning/lønfradrag for månedslønnet personale

2007 Ulempetillæg, konvertering

Personalepolitik

2021 Fravær af familiemæssige årsager.

2015 Barselsudligningsordning

 

2015 Tryghedspulje, Aftale om

2013 Trivsel og sundhed

2011 Kompetenceudvikling

2011 Kontrolforanstaltninger

2011 Rammeaftale om det sociale kapitel

2011 Tele- og hjemmearbejdsplads

2008 Kompetenceudvikling, vejledning

Tillidsrepræsentanter, samarbejde og medbestemmelse (TR, SU og MED)

2015 MED-rammeaftale

2015 MED-håndbog

2014 Protokollat om indgåelse af lokale aftaler om medindflydelse og medbestemmelse

2011 Protokollat om oprettelse af centralt samarbejdsorgan (Københavns Kommune)

2011 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

2005 Aftale om tillidsrepræsentanter, samabrejde og sambarbejdsudvalg (Københavns Kommune)

Andre aftaler

2021 Hovedaftale

2018 Sundhedskartellets grænseaftale med AC

2015 Kontrolforanstaltninger, Aftale om

2013 Godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser, aftale om

2015 Aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder

2013 Pensionsregulativ

2015 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

2021 Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter

2015 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

2015 Aftale om gruppelivsforsikring for tjenestemænd og visse andre ansatte