Sundhed og kost
Fagblad 8, 2020

Tekst: Mette Jensen. Foto: iStock

Høj på tilfredshed

Medlemmer: Kost og ernæringsforbundets medlemmer er tilfredse med deres forbund. Det viser en ny tilfredshedsundersøgelse. Men der er også plads til forbedringer og et ønske om, at forbundet i endnu højere grad varetager medlemmernes interesser, ikke mindst hvad angår løn og arbejdsvilkår.

Kost og Ernæringsforbundet spørger jævnligt jer til råds om arbejdsvilkårene i en særlig sektor eller faglige udfordringer på arbejdspladserne. Og jeres svar bidrager til, at forbundet kan varetage jeres interesser bedst muligt. Denne gang − i september − blev I så spurgt, om I mener, at forbundet faktisk varetager jeres interesser. Og også resultatet af denne undersøgelse er guld værd, fordi det viser, hvor forbundet gør det godt, og hvad der kan gøres anderledes.

Generelt set er medlemstilfredsheden høj, ja endnu højere end sidst forbundet spurgte i 2017 og tilmed højere end tilfredsheden i andre organisationer, som vi kan sammenligne os med.  Men undersøgelsen viser også, at der er plads til forbedringer. Og når I bliver spurgt, hvor I ville tage fat, svarer I, at I først og fremmest ville arbejde for bedre løn og ansættelsesforhold til ernæringsprofessionelle. Samtidig ønsker I også at gøre forbundet mere synligt eksempelvis på arbejdspladsen − eller i medierne.

Godt at være i kontakt

Jeres relation til forbundet påvirkes af mange ting og selvfølgelig først og fremmest af jeres personlige erfaringer med at have kontakt til forbundet. Det kan være til sekretariatets medarbejdere, til jeres tillidsrepræsentant eller til politikere og regionsformænd. Det kan også være, at I jævnligt deltager i forbundets arrangementer og kurser eller har en tillidspost, der knytter jer tæt til forbundet. Jeres møde med forbundet kan også gå gennem fagbladet og hjemmesiden og de sociale medier, hvis I følger forbundet her. Uanset hvad, viser undersøgelsen helt tydeligt, at jo mere kontakt I har til forbundet, desto højere værdsætter I relationen.

Jeres alder og uddannelsesmæssig baggrund spiller også en rolle for jeres relation. Undersøgelsen viser, f.eks. at unge under 30 år er mindre tilfredse. Og at de af jer, der har en baggrund som professionsbachelor i ernæring og sundhed, er mindre tilfredse end ernæringsassistenter og andre faggrupper. Og det må selvfølgelig undersøges, hvad der ligger til grund for den forskel.

Både image og udbytte spiller en rolle

I undersøgelsen er I blevet spurgt, om I får udbytte af jeres medlemskab, om I er tilfredse med forbundets indsats, og om I vil anbefale et medlemskab til kolleger.

Til grund for vurderingen ligger jeres holdning til ni områder, nemlig forbundets image, hvordan forbundet tager sig ud i jeres øjne, om forbundet varetager jeres interesser, om I får et fagligt udbytte af at være medlem, om I værdsætter fællesskabet i forbundet enten fagligt eller socialt, om I er tilfredse med de medlemsfordele et medlemskab giver, hvad  I mener om forbundets kommunikation og rådgivning, om I ser forbundet på den offentlige dagsorden, og endelig om det er let eller svært at komme i kontakt med forbundet.

Se, hvor positive I er, og hvor tilfredse medlemmerne er i ande fagorganisationer.

Et godt image

Forbundets image scorer allerflest point sammen med rådgivning og kommunikation. 

I tilkendegiver, at I i meget høj grad opfatter forbundet som troværdigt og tidssvarende.

På trods af, at forbundet snart har 100 år på bagen, mener I, at forbundet følger med tiden. Måske betyder det, at I mener, at forbundet agerer i trit med den aktuelle politiske dagsorden, er moderne i sin kommunikation eller har fod på det, der rør sig på arbejdsmarkedet og uddannelserne − og i bedste fald det hele på en gang.

I er blevet spurgt, hvad der først falder jer ind, når I tænker på Kost og ernæringsforbundet og I nævner som noget positivt en høj faglighed og en kompetent rådgivning. Og i den mindre positive ende peger I på, at forbundet er for usynligt.

Kompetent rådgivning og klar tale

Forbundets rådgivning scorer højt i undersøgelsen. I mener, at rådgivningen er fagligt kompetent, og at rådgiverne er både venlige og imødekommende. Alligevel er der et fald i tilfredsheden, når der sammenlignes med jeres vurdering i 2017. Det kan skyldes mange ting. Eksempelvis sagernes kompleksitet, der varierer, og at det aldrig er alle sager, der kan løses til jeres tilfredshed. I øvrigt handler rådgivning ikke alene om løn og arbejdsvilkår, det kan også være rådgivning i faglige spørgsmål, råd om karriereudvikling eller hjælp til kommunikation. Rådgivning på alle områderne har været særligt efterspurgt i forbindelse med corona, hvor I, såvel som forbundet, har været udfordret af at skulle skaffe svar på mange, mange spørgsmål fra eksempelvis myndighederne i et hastigt tempo.

Undersøgelsen viser i øvrigt, at en god og kompetent rådgivning er afgørende for, om I har lyst til at anbefale et medlemskab til en kollega.

Kommunikationen fra forbundet finder I både fagligt kompetent, relevant og til at forstå − og det kan gælde såvel den kommunikation, der udspiller sig i forbindelse med en rådgivning, som skriftlig kommunikation gennem forbundets mange medier − det fremgår ikke af undersøgelsen. Adspurgt om forbundet bidrager med viden og fakta i den offentlige debat, vurderer I også denne indsats relativt højt.

Det halter med løn og arbejdsvilkår

Når I bliver spurgt, om forbundet varetager jeres interesser, er I mere forbeholdne. I giver dog en flot karakter til forbundets forståelse for de udfordringer, I står over for på arbejdsmarkedet. Derimod rater I ikke forbundets succes med at skabe gode løn- og ansættelsesvilkår så højt. Og 51 procent af jer svarer i undersøgelsen, at hvis I var formand for Kost og Ernæringsforbundet, så var det første I ville gøre ‘at arbejde for bedre løn og arbejdsvilkår’ − måske et hint til OK21, de overenskomstforhandlinger, der netop er i gang.

FAKTA: Kost og Ernæringsforbundets  medlemsundersøgelse 2020

 

  • Undersøgelsen er gennemført af Ennova
  • Ennova har gennemført tilsvarende undersøgelser for andre fagforeninger og kan derfor sammenholde forbundets resultater med resultater i andre organisationer
  • 6.616 erhvervsaktive medlemmer er blevet spurgt
  • 1.773 medlemmer har svaret. Svarprocenten er derfor 27
  • Undersøgelsen er repræsentativ. Det betyder, at den afspejler alle erhvervsaktive medlemmer på tværs af alder, uddannelse, job, arbejds- og bosted.
  • Du kan se nogle af resultaterne på kost.dk

www.kost.dk/medlemsundersoegelsen2020