Sund kost på sygehus
12.09.2023

Robusthedskommissionens anbefalinger mangler ernæring

Kost og Ernæringsforbundet har været med til at skubbe til de anbefalinger, Robusthedskommissionen fremlagde mandag 11. september

Formand for Kost og Ernæringsforbundet, Ghita Parry havde gerne set, at mad og ernæring var kommet mere tydeligt frem i de 20 anbefalinger, som Robusthedskommissionen fremlagde mandag 11. september. Men hun glæder sig over, at forbundet via en flerstrenget indsats har fået Robusthedskommissionen til anerkende, at ”støtte til patienter der er i ernæringsrisiko, eller som har særlige udfordringer omkring mad og spisning, ikke er opgaver for ufaglærte medarbejdere”, som det også fremgår af anbefalingerne. Ligesom rapporten bruger diætisterne på Aalborg Universitetshospital som case og eksempel på, hvordan diætister kan løse ernæringsrelaterede opgaver, som traditionelt har ligget hos sygeplejerskerne. 

Kommissionen for robusthed i sundhedsvæsenet blev nedsat i august 2022 i forlængelse af den politiske aftale om en sundhedsreform fra 20. maj 2022. Arbejdet i kommissionen blev sat i bero under Folketingsvalget men genoptaget efter regeringsdannelsen i december 2022. 

Kommissionen blev bedt om at komme med anbefalinger til løsninger på de grundlæggende udfordringer i sundhedsvæsenet, så der sikres robusthed i opgaveløsningen og adgang til uddannet og kompetent personale i hele landet. Kommissionen har været sammensat af både eksperter og repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.  

Kost og Ernæringsforbundet har ikke deltaget direkte i kommissionens arbejde, men forbundet har været repræsenteret via Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). Ghita Parry har som desuden deltaget i en politikergruppe, mens ansatte fra sekretariatet har deltaget i en teknikergruppe i FH.  

Kost og Ernæringsforbundet har desuden deltaget i stormøde for interessenter, hvor formanden fremlagde sine synspunkter om blandt andet de mindre faggruppers betydning for et robust og sammenhængende sundhedsvæsen. 

- Mens vi til fulde anerkender udfordringen med mangel på sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, er manglen på arbejdskraft et strukturelt og generelt problem, som ikke kun gør sig gældende for disse faggrupper. Der ses bredt en tilsvarende – og stigende – mangel på de mindre faggrupper, herunder ernæringsassistenter, som varetager en helt central og understøttende opgave i sundhedsvæsnet bredt, påpeger Ghita Parry. 

Fremskrivninger fra FH og Dansk Arbejdsgiverforening viser, at om ti år vil vi mangle 3.111 ernæringsassistenter. Dette vil få konsekvenser i forhold til produktionen af mad til syge og sårbare, der har særlige ernæringsmæssige behov på både sygehuse og i ældresektoren. 

- Hvis syge og sårbare patienter og borgere ikke får den korrekte og tilstrækkelige ernæring, vil fundamentet for effektiv pleje og behandling smuldre – uanset hvor robust de andre dele af sundhedsvæsnet måtte være blevet, siger Ghita Parry. 

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.