ok21 stem
OK21

Vær opmærksom på, at denne artikel er mere end to år gammel

10.03.2021

OK21: Hovedbestyrelsen anbefaler et ja til den nye overenskomst

Er du ansat i en region eller kommunalt ansat, kan du her læse mere om, hvad OK21-aftalen betyder for dig, og om hvordan du stemmer til urafstemningen

Sundhedskartellet, som Kost og Ernæringsforbundet er en del af, har nu forhandlet færdig med Kommunernes Landsforening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Forhandlingerne bygger oven på de fælles forhandlinger fra Forhandlingsfællesskabets side, så vi nu har en samlet overenskomst gældende for perioden 2021-2024

Hovedbestyrelsen har enstemmigt godkendt overenskomsterne og anbefaler et JA - fordi den indeholder en række gode og vigtige rammer omkring jeres løn de næste 3 år. Rammerne er - i kort form - følgende:

  • Reallønnen er sikret til alle.
  • Reallønsfremgang til alle.
  • Lavtlønspulje med ekstra lønstigninger til 2/3 af medlemmerne.
  • Ligelønspuljen blev fastholdt med aftaler om, at vi skal arbejde videre i de kommende år.
  • Ekstra penge til udvalgte grupper, som retter op på gamle fejl.
  • Overenskomstdækning af ernæringsteknologerne i kommunerne – de er allerede med i regionerne.
  • Brugbare, men små, forbedringer på elevområdet.
  • To projekter med arbejdsgiverne om udvikling af faget for de ernæringsprofessionelle.
  • Periodeprojekt om ledernes arbejdsvilkår i kommunerne.

Desværre er vores overenskomster stærkt præget af, at vi forhandlede midt i en Corona-pandemi. Det er derfor en kriseoverenskomst. Men dog en overenskomst, som tager nogle små skridt i den rigtige retning, selvom vi kunne have ønsket os nogle større skridt og lidt flere skridt på udvalgte områder. Men vi har ikke skulle acceptere forringelser eller skridt i den forkerte retning.

Urafstemning:

Afstemning starter for kommuner og regioner fredag 12. marts kl. 10.00.

Alle medlemmer får enten mail med link til afstemning eller brev, hvis vi ikke har en e-mail adresse.

Hvis du ikke modtager en mail eller et brev, så tjek dit spamfilter, om der er sket en fejl. Det nemmeste er, at stemme ved at bruge linket i den mail, vi sender. Dog kan alle, der har ret til at stemme, også stemme ved brug af NemId.

Problemer med afstemningen? Kontakt Assembly Votings support på e-mail: kost-valgsupport@aion.dk

OK21-Afstemning på det kommunale område

Lønnen: 

Alle vil få generelle lønstigninger, som udbetales 5 gange i perioden. Generelle lønstigninger betyder, at hele lønnen reguleres opad. Det vil ske 5 gange i perioden, og lønnen vil stige med i alt 5,02 procent.

Derudover vil lønudviklingen på det private arbejdsmarked betyde, at vi forventer, at der kan lægges 0,27 procent mere til, så man samlet får 5,29 procent. Da priserne forventes at stige 3,95 procent, får alle 1,34 procent mere i reallønsstigninger i perioden.

Udover disse procenter er der pr. 1. april 2022 enkelte grupper, der vil opleve yderligere lønstigninger. Det er penge, der kommer fra enten lavtlønspuljen eller organisationspuljen.

Lavtlønspuljen vil, sammen med organisationspuljen, betyde, at der er ekstra midler til ernæringshjælperne, ernæringsassistenterne og de kostfaglige eneansvarlige. Her har vi forbedret værdien af løntrinnene 1, 2 og 3.

For eleverne er det midlerne fra organisationspuljerne, der betyder at grundlønnen stiger, og dem på sats 2 flyttes til sats 3. Det betyder, at man allerede efter ½ til 1 år rykker på den højeste sats i stedet for nu, hvor man venter 1½ til 2 år, før skiftet sker.

Til økonomaerne har vi fået en ekstra stigning ind efter 4 års erfaring.

Nedenstående tabel viser, hvad det betyder for lønudviklingen med stigningerne i kroner og øre pr. måned. Der er tale om beløb før skat og udregnet for dem, der er ansat i område 0 til 4. Stigningerne dækker den samlede stigning for hele overenskomstperioden, og beløbet er derfor den stigning, man samlet får, når perioden er slut. Der er angivet for både område 0 og 4, så landet dækkes bredt. Medlemmer ansat i område 1, 2 og 3 vil dermed ligge imellem de to yderpunkter i stigning. Har man højere aflønning, fra lokalt forhandlet løn, vil stigningen være højere.

Sundhed og kost


Ernæringsteknologerne bliver overenskomst dækket fra 1. april 2021. Det sker ved, at de indplaceres på trin 4, med 3.100 kroner i årligt tillæg de første 4 år og herefter forhøjes tillægget til 6.100 kroner. Det giver en månedsløn på mindst 25.768 kroner stigende til 26.081 kroner efter 4 år pr. måned ved fuldtidsbeskæftigelse.

Pension:

Generelt har vi ikke brugt mange penge på pension denne gang. Formålet har været at øge lønnen med de få midler, der har været. Men enkelte grupper har fået lidt mere i pension. Det betyder:

Kandidater stiger med 0,48 procent, fra 18,30% til 18,78 %

Kostfaglig leder stiger med 0,39 procent, fra 14,25 % til 14,64 % hvis man har valgt fuld pension.

Alle pensionsstigninger er fra 1. april 2022.

Arbejdstid:

Her er igen små forbedringer, hvor tillæg for manglende varsel af mer- og overarbejde ud over 1 time stiger fra kr. 40,27 til kr. 54,70, og der kommer et nyt tillæg for inddragelse af søgnehelligdag med kortere varsel end 14 dage på kr. 649 kroner. Samtidig har vi sikret os, at tjenesteplanerne skal opgøres bedre, så vi sikrer, at der sker betaling, når der varsles for sent. Disse ændringer sker fra 1. april 2022.

Projekter:

Vi har, sammen med Kommunernes Landsforening, aftalt, at vi skal lave et projekt, der skal sikre den ernæringsfaglige indsats i hjemmeplejen og rehabiliteringen. Projektet skal undersøge, hvordan vi kan bidrage med kompetencer i den kommunale hjemmepleje, de forbyggende hjemmebesøg og rehabiliteringsforløb. Det skal ske ved at bringe de ernæringsfaglige medarbejderes kompetencer i spil og gøre brug af gruppens uddannelsesmæssige kompetencer for at gavne borgernes trivsel og sundhed - herunder forebygge sygdom og funktionstab.

Udover dette projekt bliver der et projekt med fokus på ledelse, som kommer til at sætte fokus på ledernes arbejdsvilkår og rammerne for arbejdstilrettelæggelse. For de kostfaglige ledere handler det om det store arbejdspres, som der skal arbejdes med for at forbedre.

Øvrige emner:

Der skal i perioden sættes fokus på seniorvilkår. Men der var ikke enighed og råd til forbedringer i form af flere seniordage. Tryghedspuljen, ved afsked pga. besparelse, forsætter og de fælles projekter om fokus på bedre psykisk arbejdsmiljø bliver ved. Et andet vigtigt emne er, at man får en udvidelse af rammen til løn under sorgorlov helt op til barnets 18 år.

OK21-Afstemning på det regionale område

Lønnen:

Alle vil få generelle lønstigninger, som udbetales 5 gange i perioden. Generelle lønstigninger betyder at hele lønnen reguleres opad. Det vil ske 5 gange i perioden, og lønnen vil i alt stige med 5,02 procent.

Desværre viser den regionale reguleringsordning, at de regionale lønninger, i 2020, har været bedre end den private lønudvikling. Derfor starter vi med at skylde 0,71 procent. Så selvom vi forventer, at vi får plus på reguleringsordningen i 2022 og 2023, vil den samlede lønudvikling på det private arbejdsmarked betyde, at vi forventer, der i hele perioden skal trækkes 0,19 procent fra, så I samlet får 4,83 procent. Da priserne forventes at stige 3,95 procent, får alle 0,88 procent mere i reallønsstigninger i perioden.

Udover disse procenter er der pr. 1. april 2022 enkelte grupper, der vil opleve lønstigninger udover dette. Det er penge, der kommer fra enten lavtlønspuljen eller organisationspuljen.

Lavtlønspuljen vil, sammen med organisationspuljen, betyde, at der er ekstra midler til ernæringshjælpere, ernæringsassistenter og de kostfaglig eneansvarlige. Her har vi forbedret værdien af løntrinnene 1, 2 og 3. Organisationspuljen sikrer, at grundlønnen for elever stiger.

Til professionsbachelorer har vi fået ekstra stigning ind efter 7 års erfaring samt et helt nyt tillæg efter 10 år. Dermed følger denne gruppe nu andre PB´ere på Sundhedskartellets område. Den sidste gruppe, vi fik midler til, var de kliniske diætister, der fik hævet deres tillæg efter 10 års erfaring fra kr. 15.850 til kr. 19.500 årligt.

Nedenstående tabel viser hvad det betyder for lønudviklingen med stigningerne i kroner og øre pr. måned. Der er tale om beløb før skat og udregnet for dem, der er ansat i område 0 til 4. Stigningerne dækker den samlede stigning for hele overenskomstperioden og beløbet er derfor den stigning, man samlet får, når perioden er slut. Der er angivet for både område 0 og 4 så landet dækkes bredt. Medlemmer ansat i område 1, 2 og 3 vil dermed ligge imellem de to yderpunkter i stigning. Har man højere aflønning fra lokalt forhandlet løn, vil stigningen være højere.

Sundhed og kost


Pensionen:

Generelt har vi ikke brugt mange penge på pension denne gang. Formålet har været at øge lønnen med de få midler, der har været. Men Kandidaterne stiger med det, som AC forhandler hjem ved OK21, nemlig fra 18,46 procent til 18,58 procent, fra 1. april 2022.

Projekter:

Vi har, sammen med Danske Regioner aftalt, at vi skal lave et projekt, der skal sikre afsøgningen af brug af de ernæringsfaglige specialistkompetencer nu og i fremtiden. Herunder skal der et særligt fokus på de uddannelsesmæssige forudsætninger. Vi håber, at projektet kan munde ud i et fælles projekt med fokus på specialist uddannelse for professionsbachelorer og kliniske diætister.

Udover dette projekt bliver der et projekt med fokus på ledelse og nye lønmodeller for ledere. Der vil særligt blive lagt vægt på de forskellige udfordringer med placering i ledelseshierarkiet og førstelinjeledernes særlige udfordringer ved personalemangel.

RLTN og Sundhedskartellet er enige om at videreføre forsknings- og udviklingspuljen for at understøtte en faglig og professionsrettet udvikling af området.

Øvrige emner:

Med overenskomsten her er det slået fast, at alle nu er omfattet af enten bestemmelserne om fri tjenestedragt eller af beklædningsgodtgørelse. Der var enkelte undtagelser, vi har fået fjernet.

Der skal i perioden fortsat være tryghedspulje ved afsked pga. besparelse og de fælles projekter om fokus på bedre psykisk arbejdsmiljø bliver ved. Et andet vigtigt emne er, at man får en udvidelse af rammen til løn under sorgorlov helt op til barnets 18 år. Det sidste, vi har sikret er, at tillidsrepræsentanterne får relevante lønoplysninger ved lønforhandlinger. Dette har enkelte steder været et problem, men nu er det en rettighed i regionerne.

Hvis du stadig ikke kan stemme, efter du har kontaktet Assembly Votting, kan du kontakte Kost- og Ernæringsforbundet på telefon 31 63 66 00.

Afstemning slutter torsdag den 25. marts kl. 9.00. Samme dag kl. 15.00 offentliggør vi afstemningsresultatet.

 

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.