fakd

FaKDs bestyrelse

Kontakt til det faglige selskab

FaKDs bestyrelse 2020-2023

FaKD ledes af en formand og seks bestyrelsesmedlemmer.

Du kan møde bestyrelsen på årsmødet, generalforsamlingen og til de forskellige andre arrangementer i FaKD.

Oversigt over bestyrelsesmedlemmerne og suppleanter (valgperiode 2020-2023):

Formand, repræsentant

 

Mette Theil

Tlf.: 26 85 59 78 
E-mail: mp@diaetist.dk

 

Næstformand og kasserer, repræsentant

 

Trine B. Klindt

Tlf.: 30 23 79 04
E-mail: tk@diaetist.dk

 

Repræsentant

Christian Antoniussen

E-mail: ca@diaetist.dk

 

Repræsentant & NCP projektleder

 

Luise Persson Kopp

Tlf.: 31 20 22 04
E-mail: lk@diaetist.dk

 

Repræsentant

 

Randi Tobberup

Tlf.: 29 89 05 77
E-mail: rt@diaetist.dk

 

Repræsentant

Anne Kahr Lysdal

E-mail: al@diaetist.dk

 

Repræsentant

Sofie Bech

E-mail: sb@diaetist.dk

Du kan nedenfor læse mere om hvert bestyrelsesmedlem, og deres begrundelse for at opstille til FaKDs bestyrelse.

Mette Theil, formand

Et synligt FaKD - med fagligt fokus.

At skabe fokus på vores profession er min drivkraft.

Jeg er en passioneret og dedikeret diætist, og jeg vil med glæde genopstille til bestyrelsen i FaKD.

Jeg er 42 år, bor på Østerbro med min mand og vores 3 børn. Aktuelt arbejder jeg deltid som diætist & kl. vejleder på Bispebjerg Hospital, hvor jeg både tilser indlagte og ambulante (gastro)patienter og underviser på vægttabshold. Som erfaren diætist gennem 15 år, og som TR-valgt, kender jeg vores kerneopgaver, og møder udfordringerne – lige som Jer.

I 13 år har jeg været aktiv i FaKDs bestyrelse, både som næstformand og i 5 år som formand. Det har givet mig indgående forståelse for vores forening og fællesskab. Kendskab til det politiske spil, udvikler jeg løbende, hvilket er afgørende for indflydelse.
Det er vigtigt, at FaKD er synligt så mange steder som muligt. Derfor bestræber jeg mig på at være aktiv på de sociale medier, medvirke i debatter og interviews.

Jeg har stor vilje og evne til at samarbejde. Jeg brænder for at indgå i alliancer og netværke med andre organisationer. Her insisterer jeg på anerkendelse af vores faglighed.

Det var en lærerig proces, da vi blev sammenlagt med K og E - med et godt resultat.

Jeg ved, at resultater er noget vi skaber sammen i bestyrelsen.

Bliver jeg genvalgt vil jeg arbejde for et mere synligt FaKD, der påvirker de nationale beslutningsprocesser og sætter et stærkt diætetisk aftryk på de politiske dagsordener.

Til gavn for vores faggruppe, de mennesker vi hjælper, og sundhedsvæsenet som helhed.

Trine Klindt, næstformand og kasserer

Jeg hedder Trine Klindt, er 45 år og bor i København på Vesterbro, med mine to sønner på hhv. 16 og 19 år.
Jeg har været klinisk diætist de sidste 8 år og arbejder pt. på Hjerteafdelingen på Frederiksberg/Bispebjerg hospital og har tidligere ansættelser i hhv. Socialforvaltningen i Københavns kommune, i børnelægepraksis, i sundhedscenter og som privatpraktiserende diætist. Derudover har jeg undervist på både ungdoms- og videregående uddannelser.

Siden 2015 har jeg været en del af FaKDs bestyrelse og fra 2016 har jeg desuden været næstformand samt en del af redaktionen for FaKDs fagblad Diætisten. De sidste 2 år har jeg også været kassér for FaKD.
Jeg spillede en central rolle ifm. FaKDs overgang fra selvstændig Forening til Fagligt selskab i Kost og Ernæringsforbundet og er også i mange andre sammenhænge både fag-fagligt og fagpolitisk udviklingsorienteret og brænder bl.a. for at styrke viden om og dermed også ansættelser af kliniske diætister.

Jeg er igang med at læse en kandidat i Klinisk ernæring på Københavns universitet - som deltidsstuderende, hvilket giver en god balance mellem studie, klinisk arbejde og det fagpolitiske arbejde i FaKD.

Jeg er tidligere uddannet danser og havde i en lang årrække Danse- og Pilates studie, hvilket jeg stadig dyrker på fritidsbasis.
Jeg har desuden været politisk aktiv siden jeg var helt ung - 13 år... og politik er stadig et af mine store interesseområder (selvfølgelig er sundhedspolitik særligt spændende ).

Det vil være en fantastisk mulighed, at fastholde min plads i FaKDs bestyrelse, da jeg synes bestyrelsen har gang i så mange spændende projekter og jeg vil gerne være med til at fastholde og udvikle bestyrelsens arbejde og dermed styrke diætisternes betydning og ansættelser i alle sektorer inkl. private praksis i hele landet.

Luise Persson Kopp, bestyrelsesmedlem

Jeg er klinisk diætist fra UCSYD, sundhedsfaglig kandidat fra SDU og bosiddende i Sønderjylland, og har været medlem af FaKDs bestyrelse siden december 2015. Til dagligt arbejder jeg som diætist og projektleder i en kommune, hvor mit fokus er ældreområdet og de komplekse borgerforløb, særligt mhp. ernæringsterapi. Jeg arbejder med NCP terminologi, journalføring og kommunikation, og har repræsenteret FaKD i VIA’s uddannelsesudvalg og er siden 2019 næstformand i UCSYD’s uddannelsesudvalg.

Derudover er jeg kommunikationsansvarlig i FaKD, og NCP-projektleder. Jeg er meget nørdet med det jeg laver – og detaljerne er utroligt vigtige for mig. Jeg er meget engageret i mit arbejde for FaKD, både som bestyrelsesmedlem og som repræsentant for det faglige selskab i de udvalg og grupper jeg deltager i. På konferencer og til møder, deltager jeg altid aktivt med kommentarer og input for at gøre opmærksom på diætisters faglige virke og vigtigheden i den rette ernæring – og behandlingen af ernæringsrelaterede problematikker.

Hvis jeg genvælges, vil jeg videreføre med at arbejde for at styrke den diætetiske profession, ved at fortsætte mit fokus med journalføring, kommunikation og synlighed – samt at vi, som profession, har de rette arbejdsredskaber, som styrker det daglige arbejde i praksis.

Christian Antoniussen, bestyrelsesmedlem

Mit navn er Christian Antoniussen, og jeg er uddannet klinisk diætist samt kandidat i sundhedsvidenskab. Jeg arbejder som videnskabelig assistent ved Aalborg Universitet, og jeg har været aktiv i FaKDs bestyrelse siden år 2017. Jeg sidder desuden i hovedbestyrelsen i Kost og Ernæringsforbundet.
Jeg har i min bestyrelsesperiode primært arbejdet med FaKDs rammeplaner i samarbejde med bestyrelsesmedlem Louise Rasmussen. Det er et arbejde, jeg mener er vigtigt, hvilket jeg ønsker at fortsætte, hvorfor jeg genopstiller til bestyrelsen. Louise Rasmussen og jeg har reorganiseret arbejdet med rammeplanerne. Vi har bl.a. udarbejdet en håndbog for udarbejdelsen af rammeplanerne for at øge rammeplanernes faglige kvalitet. Dette er gjort for at sikre en højere grad af metodisk stringens og systematik i arbejdet med rammeplanerne. Vi er dog ikke i mål endnu, og rammeplanerne er ikke perfekte. Det er dog et faktum, at FaKDs rammeplaner i højere grad end tidligere er i fokus bl.a. fra Sundhedsstyrelsen, som offentligt har proklameret, at de afventer udgivelsen af rammeplanen omhandlende type-2 diabetes. Det er en opmærksomhed, jeg mener, at vi bør reagere på. I den kommende bestyrelsesperiode ønsker jeg derfor at arbejde yderligere med udviklingen af FaKDs rammeplaner samt andre aktiviteter, der relaterer sig hertil.
Jeg mener, at der heri gemmer sig en oplagt mulighed for at øge kendskabet til den kliniske diætists arbejde samt dokumentere relevansen heraf. Herved tror jeg på, at vi i højere grad kan opnå anerkendelse blandt andre sundhedsprofessionelle og beslutningstagere.

Randi Tobberup, bestyrelsesmedlem

Jeg er 36 år og bor i Aalborg med min mand og to børn på 5 og 7 år. I Aalborg arbejder jeg til daglig som ledende klinisk diætist på Aalborg Universitetshospital. Min tid fordeles på administrative opgaver, kliniktid og forskning. I 2019 afsluttede jeg min ph.d. i med titlen” Malnutrition in Lung Cancer – dietary characteristics and a multimodal treatment approach”. Jeg ønsker at skabe en større flow mellem klinik og forskning, som både kan sikre gode kliniske spørgsmål til forskning – såvel som implementering af relevante forskningsresultater i klinikken.

De seneste 6 år har jeg haft to perioder á 2 år i FaKDs bestyrelse, hvor drivkraften har været de faglige diskussioner og fokus på faglig kvalitet hos de kliniske diætister. Det at være med til at forme udviklingen af kliniske diætister i Danmark er særdeles vigtigt og jeg ser det som en fantastisk mulighed via deltagelse i bestyrelsen af det faglige selskab. Jeg ønsker med baggrund i ovenstående at genopstille til valg som bestyrelsesmedlem i 2020.

Anne Kahr Lysdal, bestyrelsesmedlem

Anne er bosiddende i Nordjylland.

Jeg ønsker at være medvirkende til at øge den nationale synlighed af de kliniske diætister og vores arbejde. Jeg håber at mere synlighed og forståelse for værdien af vores fag og arbejde, vil kunne være med til at skabe flere arbejdspladser til de kliniske diætister på sigt. Derudover kunne det være interessant at arbejde med udvikling og implementering af nogle landsdækkende diætbehandlingsstandarder, som kan gøre vores behandling mere ensartet og kvalitetssikret uanset hvor i landet, man bor.  

Sofie Bech, bestyrelsesmedlem

Jeg er 25 år, bosat i Bagsværd med min mand Magnus og vores datter fra september 2021, som jeg aktuelt er på barsel med. Gennem mit virke som bestyrelsesmedlem i FaKD holder jeg mig opdateret på mit fag, efter jeg i juni 2021 dimitterede som autoriseret klinisk diætist fra Københavns Professionshøjskole. Som ny i branchen stammer min foreløbige erfaring fra mit studiejob hos Mediq Danmark. Her var jeg i to år en del af deres ernæringsteam og har derigennem opnået et indgående kendskab til kliniske ernæringsprodukter. Derudover har jeg klinisk erfaring fra praktik under uddannelsen, hvor jeg særligt har fundet interesse i arbejdet med børn som målgruppe. Desuden har jeg efter 6,5 uges selvtilrettelagt praktik hos FaKD på uddannelsens sidste semester fået øjnene op for det fagpolitiske arbejde. Jeg drømmer om en karriere, hvor jeg kan kombinere det kliniske arbejde med en privat nebengeschæft og et fortsat aktivt virke i det faglige selskab.

Funktionsbeskrivelse - bestyrelsesmedlem

Generelt

Som medlem af FaKDs bestyrelse deltager du aktivt i ledelsen af det faglige selskab af kliniske diætister. Du medvirker til at fastlægge FaKDs vision, mission samt faglige- og politiske ambitioner. Du repræsenterer det faglige selskabs medlemmer og har til opgave at sikre, at medlemmernes interesser varetages bedst muligt i overensstemmelse med FaKDs vedtægter. Du arbejder generelt også for at skabe medlemmer til FaKD.

Som bestyrelsesmedlem kan du påtage dig ansvar for forskellige udvalg og arbejdsopgaver afh. af dine interesser, erfaring og kompetencer. Det er muligt at holde orlov for bestyrelsesposten.

Funktion og arbejdsopgaver

-          Deltagelse i seks til syv bestyrelsesmøder (per år) samt forberedelse/efterbearbejdning hertil (forberedelse af sagsfremstilling, udarbejdelse og gennemlæsning af mødereferater og lign.)

-          Besvarelse af henvendelser fra FaKD’s bestyrelse, medlemmer og samarbejdspartnere/eksterne aktører

-          Diverse ad hoc-opgaver (arrangering af kurser, årsmødet, faglige medlems-arrangementer samt deltagelse i eksterne møder og konferencer på vegne af FaKD efter behov/mulighed)

-          Du modtager et bestyrelseshonorar for deltagelse i et møde/arrangement, og der kan aftales honorar for udarbejdelsen af diverse opgaver for FaKD.

Relevante links

FaKDs generalforsamlinger

Du kan læse mere om generalforsamlinger mv. her.

FaKDs vedtægter og samarbejdsaftale

FaKDs vedtægter blev besluttet på den ekstraordinære generalforsamling i 2018, hvor Foreningen af Kliniske Diætister blev til Fagligt selskab af Kliniske Diætister og dermed en del af Kost og Ernæringsforbundet.