Bøger

Historisk arkiv

Bekendtgørelse om virksomhed som klinisk diætist

I medfør af § 8, stk. 2 og § 13, stk. 2 i lov nr. 307 af 24. april 1996 om kliniske diætister, fastsættes.

Udvalg vedr. autorisation og sygesikring.jpg

Argument for at opnå ordinationsret

Der er intet forbud i sundhedslovens § 159, stk. 1, mod at lægen delegerer adgangen til at ordinere ernæringspræparater til en klinisk diætist. Den kliniske diætist er selv autoriseret sundhedsperson efter autorisationslovens kapitel 18.

Læger kan delegere opgaver til f.eks. en klinisk diætist efter Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp.

Udfærdigelse af recepter kan efter § 2, nr. 2, ikke delegeres. Bestemmelsen henviser til receptbekendtgørelsen. Den forhindrer ikke, at læge delegerer til en klinisk diætist at ordinere
ernæringspræparater.

Konklusion fra Sundheds-og Ældreministeriet

Det er med udgangspunkt i ovenstående Sundheds- og Ældreministeriets vurdering, at reglerne om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp ikke er til hinder for, at en anden end en læge, f.eks. en klinisk diætist, kan ordinere ernæringspræparater jf. reglerne fastsat i bekendtgørelse nr. 1491 af 14. december 2006 om tilskud til ernæringspræparater.

Sundheds-og Ældreministeriet gør i den forbindelse opmærksom på, at den autoriserede sundhedsperson jf. § 3, i bekendtgørelse nr. 1219 af 11. december 2009, skal sikre sig, at medhjælpen er kvalificeret til og har modtaget instruktion i at udføre opgaven, ligesom den autoriserede sundhedsperson jf. samme bekendtgørelses § 3, stk. 2, i fornødent omfang skal føre tilsyn med medhjælpens udførelse af virksomheden.

Det er et historisk vendepunkt, at vi i oktober 2018 gik fra at være Foreningen af Kliniske Diætister til at blive et Fagligt selskab af Kliniske Diætister i Kost & Ernæringsforbundet.

Jeg er stolt af, at vi har kunnet være en selvstændig fagforening siden 1993, det havde vi brug for at markere dengang. Vi har opnået mange positive resultater for faggruppen - og det vigtigste: at vi nu har en stærk faglig profil.