File
26.11.2021

Corona: Q&A om coronavirus og dine vilkår

Kost og Ernæringsforbundet har samlet de væsentligste spørgsmål om situationen med Corona-virusset. Listen vil blive opdateret, hvis der sker udvikling i situationen, som kræver nye tiltag. Hold derfor øje her og på coronasmitte.dk.

 

 

Din arbejdsgiver kan nu kræve at se coronapas og at du skal testes

Hvad betyder det for dig som ansat, og hvad er dine rettigheder? Det kan du læse om her på siden. Husk, at du altid velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om noget. 

 

Forældre skal igen have ret til dagpenge, når børnene hjemsendes 

Forældre med hjemsendte børn under corona skal have ret til dagpenge, når det handler om coronasmitte og karantæne.

Der er indgået en trepartsaftale, hvor der er enighed om at genindføre dagpenge for forældre med hjemsendte børn. Ordningen omfatter forældre til børn til og med 13 år.

Derudover suspenderes arbejdsgiverperioden, hvilket betyder, at arbejdsgiver kan få sygedagpengefusion for medarbejderens første fraværsdag.

Siden vil blive opdateret, når aftalen er vedtaget i Folketinget.

Krav om test og visning af coronapas

Må arbejdsgiver kræve coronapas af de ansatte?

Ja, så længe covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom, kan arbejdsgivere kræve coronapas af de ansatte.

Hvordan skal min arbejdsgiver informere om, at jeg skal vise coronapas?

Din arbejdsgiver skal skriftligt informere alle berørte ansatte om, at de er pålagt at fremvise coronapas. Din arbejdsgiver skal også begrunde hvorfor man kræver fremvisning af coronapas.  

Kan min arbejdsgiver pålægge mig at blive testet for corona?

Ja, din arbejdsgiver kan pålægge dig at blive testet for corona hurtigst muligt og oplyse om resultatet.

Det skal være sagligt begrundet i hensynet til begrænse smittespredning eller i væsentlige driftsmæssige hensyn.

Hvordan skal min arbejdsgiver informere om, at jeg er pålagt test?

Din arbejdsgiver skal skriftligt informere alle berørte ansatte om, at de er pålagt test for corona. Din arbejdsgiver skal også begrunde hvorfor man kræver corona test. 

Skal jeg testes i arbejdstiden eller i min fritid?

Har din arbejdsgiver pålagt dig test, skal den så vidt muligt gennemføres i arbejdstiden. Hvis det ikke er muligt at gennemføre en test i arbejdstiden, skal du kompenseres for den tid, der bruges på testen. Endvidere skal du have dækket eventuelle rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med gennemførelsen af en pålagt test. Dette gælder også, hvis du skal testes for at opfylde kravet om coronapas. 

Hvad sker der, hvis jeg ikke ønsker at fremvise coronapas til min arbejdsgiver?

Du vil kunne mødes med arbejdsretlige sanktioner, hvis du ikke efterkommer et pålæg om at fremvise coronapas. Det er et krav, at din arbejdsgiver i forbindelse pålægget, er blevet skriftligt oplyst om, at sådanne sanktioner vil blive taget i anvendelse, hvis pålægget ikke efterkommes.

Hvad sker der, hvis jeg ikke ønsker at blive testet?

Du vil kunne mødes med arbejdsretlige sanktioner, hvis du ikke efterkommer et pålæg om test. Det er et krav, at din arbejdsgiver i forbindelse pålægget, er blevet skriftligt oplyst om, at sådanne sanktioner vil blive taget i anvendelse, hvis pålægget ikke efterkommes.

Kan min arbejdsgiver kræve at jeg bliver vaccineret mod corona?

Nej, din arbejdsgiver kan ikke kræve, at du bliver vaccineret.

Kan jeg fritages fra kravet om at fremvise coronapas?

Der er i loven lagt op til, at de allerede gældende undtagelsesbestemmelser, som gælder for coronapas ude i samfundet også skal gælde i forhold til arbejdspladserne. Det fremgår af trepartsaftalen at beskæftigelsesministeren kan fastsætte retningslinjer for at de kommunale borgerservicecentre kan udstede dokumentation, der fritager ansatte for krav om coronapas og krav om test.

Siden her vil blive opdateret når retningslinjerne foreligger.

Kan jeg afskediges, hvis jeg ikke vil eller kan vaccineres?

Nej, du kan som udgangspunkt ikke afskediges.

Men i helt særlige situationer, hvor udførelsen af arbejdsopgaven er umulig uden en vaccination mod Covid-19, kan nægtelse af vaccination i sidste ende have ansættelsesretlige konsekvenser.

I sådanne tilfælde skal arbejdsgiver først se om, der er andet arbejde inden for dit arbejdsområde, som du kan omplaceres til. Hvis omplacering ikke er mulig, vil du i sidste ende kunne afskediges, da der ikke er arbejde på virksomheden, som du kan udføre.

For sundhedspersonale og plejepersonale som arbejder med særlige risikogrupper kan der, hvor risikoen for smitte ikke kan elimineres tilstrækkeligt ved vaccination af patienter og beboere, værnemidler, og smittescreening ved hjælp af tests, være enkelte konkrete tilfælde, hvor en afskedigelse kan være sagligt begrundet.

Min arbejdsgiver vil pålægge mig at få målt min kropstemperatur, inden jeg kommer ind på arbejdspladsen

Det må arbejdsgiver ikke, da kropstemperatur er et symptom på sygdom og dermed en helbredsoplysning, som arbejdsgiver som udgangspunkt ikke må indhente fra sine ansatte.

Hjemsendelse, afskedigelse, lønnedsættelse, ændringer af arbejdstid- og opgaver

Har jeg ret til løn, hvis jeg bliver smittet med Coronavirus?

Hvis du bliver smittet med coronavirus er du syg, og her gælder de almindelige regler  for løn under sygdom. Er du ansat på en overenskomst indgået med Kost og Ernæringsforbundet, vil du få løn under sygdom. Er du ansat i en privat virksomhed, skal du først og fremmest kigge i din ansættelseskontrakt.

Får jeg løn, hvis jeg er hjemsendt på grund af frygt for smittespredning?

Hvis din arbejdsgiver hjemsender dig, skal du have løn under hjemsendelsen. Din  arbejdsgiver kan bede dig om, at arbejde hjemmefra.

Min arbejdsplads er lukket ned som følge af regeringens restriktioner, får jeg løn?

Offentligt ansatte: Som udgangspunkt ja.

Privat ansatte: Det afhænger af dine konkrete ansættelsesvilkår.

Som udgangspunkt kan du ikke sendes hjem uden løn.

Vælger din arbejdsgiver at afskedige dig fx på grund af arbejdsmangel, gælder dit sædvanlige opsigelsesvarsel, og du skal have løn i hele opsigelsesperioden.

Spørg din arbejdsgiver og ring evt. ind til sekretariatet på 31 63 66 00, så vi kan hjælpe dig med en afklaring.

Der kan dog være enkelte ansættelseskontrakter, som indeholder en force majeure klausul, der kan betyde, at arbejdsforholdet kan ophæves med dags varsel.

Din arbejdsgiver kan eventuelt have mulighed for at søge lønkompensation, således at du kan sendes hjem med løn. 

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg er sendt hjem uden løn?

Du kan kun sendes hjem uden løn, hvis du på din arbejdsplads er omfattet af en overenskomst, som giver arbejdsgiven mulighed herfor.

Er du privatansat og/eller omfattet af funktionærloven, kan du ikke hjemsendes uden løn. Det kan være at din arbejdsgiver forsøger at indgå en frivillig aftale med dig om at du hjemsendes uden løn, men du vil risikere, at få 3 ugers karantæne i a-kassen, før du kan få dagpenge. Kontakt Kost og Ernæringsforbundet, hvis din arbejdsgiver ikke overholder dit opsigelsesvarsel

Vælger din arbejdsgiver at afskedige dig, gælder dit sædvanlige opsigelsesvarsel, og du skal have fuld løn i hele opsigelsesperioden. Opfylder du ellers betingelserne, vil du have ret til dagpenge efter udløbet af din opsigelsesperiode.

Hvis du er omfattet af en overenskomst, som giver adgang til hjemsendelse, som f.eks. 3F’s Kantineoverenskomst, vil du have ret til dagpenge uden karantæne, hvis du har pligt til at vende tilbage til arbejdet efter hjemsendelsesperioden er overstået.

Din arbejdsgiver skal ikke betale G-dage, da der er tale om en force majeure situation.

Husk at melde dig ledig til jobcenter og A-kassen på første ledighedsdag.

FTF-A har guide til ny-ledige. De gældende rådighedskrav forklares her

Min arbejdstid er ændret som følge af Coronavirus, hvad gælder?

Står du i en situation hvor din arbejdstider er ændret helt eller delvist, er udgangspunktet, at overenskomster og arbejdstidsregler stadig gælder.

Det vil sige, at du skal honoreres som vanligst for tilkald, over- og merarbejde, omlagt tjeneste, aften- og weekendtjeneste mv.

Dog har Arbejdstilsynet dispenseret fra hviletids- og fridøgnsreglerne, således at 11 timers reglen og retten til et ugentligt fridøgn midlertidigt ikke gælder, fordi der er tale om en force majeure situation. Men det er vigtigt at huske, at du skal kompenseres på et senere tidspunkt, hvis du har fået mindre hvileperioder eller har fået inddraget dit fridøgn.

Fravigelse kan kun ske, når det er nødvendigt for virksomheden for at kunne opretholden af konkrete arbejdsprocesser i virksomheden, som er ekstraordinært belastede på grund af Covid-19.

Arbejdstilsynet har oplyst, at i de virksomheder hvor der ikke kan ydes kompenserende fridøgn, skal virksomheden søge at beskytte medarbejderne gennem flere pauser, perioder med mindre belastende arbejde og lignende arbejdsorganisatoriske tiltag.

Du kan læse mere på Arbejdstilsynets hjemmeside her.

Må arbejdsgiver inddrage min hviletid eller mit fridøgn?

Står du i en situation hvor din arbejdstider er ændret helt eller delvist, er udgangspunktet, at overenskomster og arbejdstidsregler stadig gælder.

Det vil sige, at du skal honoreres som vanligst for tilkald, over- og merarbejde, omlagt tjeneste, aften- og weekendtjeneste mv.

Dog har Arbejdstilsynet dispenseret fra hviletids- og fridøgnsreglerne, således at 11 timers reglen og retten til et ugentligt fridøgn midlertidigt ikke gælder. Men det er vigtigt at huske, at du skal kompenseres på et senere tidspunkt, hvis du har fået mindre hvileperioder eller har fået inddraget dit fridøgn.

Fravigelse kan kun ske, når det er nødvendigt for virksomheden for at kunne opretholden af konkrete arbejdsprocesser i virksomheden, som er ekstraordinært belastede på grund af Covid-19.

Arbejdstilsynet har oplyst, at i de virksomheder hvor der ikke kan ydes kompenserende fridøgn, skal virksomheden søge at beskytte medarbejderne gennem flere pauser, perioder med mindre belastende arbejde og lignende arbejdsorganisatoriske tiltag.

Du kan læse mere på Arbejdstilsynets hjemmeside her.

Kan jeg blive bedt om at varetage andre funktioner end dem, jeg er ansat/uddannet til?

Ja, fordi vi befinder os i en helt ekstraordinær situation, og samfundet har brug for, at alle sundheds- og samfundskritiske opgaver bliver varetaget, kan din arbejdsgiver bede dig om at udføre andre arbejdsopgaver end dem, du er ansat til at udføre.

Som udgangspunkt skal de andre opgaver være inden for dit eget fagområde, men hvis det er nødvendigt, kan du også blive bedt om at varetage opgaver, som er uden for dit fagområde. Det kan være opgaver, som ikke kræver specialiseret viden. Det gælder naturligvis stadig, at din arbejdsgiver skal sikre, at du ikke kommer til skade, når du er på arbejde. Derfor er det vigtigt, at du modtager konkret instruktion i forhold til de opgaver, som du skal udføre, og de forudsætninger du har i forhold til din uddannelse eller erfaring. Din arbejdsgiver skal herefter føre tilsyn med, at opgaverne bliver udført korrekt.

Kan min arbejdsgiver varsle lønnedgang på grund af Coronavirus?

Din arbejdsgiver kan godt varsle dig ned i løn, men der er en række betingelser, som skal være opfyldt først.

Som udgangspunkt vil der være tale om en væsentlig ændring af din kontrakt, derfor kan en lønreduktion, først ske ved udløbet af dit individuelle opsigelsesvarsel.

Vælger din arbejdsgiver at opsige dig, med baggrund i at du ikke accepterer en sådan lønreduktion, kan der være tale om en usaglig opsigelse, men det er uafklaret, da vi er i en meget særlig situation, og din arbejdsgiver har derfor nok et stort spillerum.

Kontakt Kost og Ernæringsforbundet inden du siger nej til at acceptere lønnedgangen.

Kan min arbejdsgiver pålægge afspadsering uden varsel?

Afspadsering skal som udgangspunkt varsles med fire døgn i kommuner og regioner og 80 timer i staten.

For private virksomheder beror det på det, der er aftalt i ansættelseskontrakten.

Det er forventeligt, at arbejdsgiverne for at reducere omkostningerne, gør brug af muligheden for at varsle afspadsering. Arbejdsgiveren kan alene varsle afspadsering, som allerede er optjent. Man kan aftale, at man afholder ikke-optjent afspadsering, således at man kommer til at skylde, men det anbefales ikke.

Hvad er arbejdsfordeling?

Arbejdsfordeling betyder at man i en virksomhed, eller i en afdeling i virksomheden, i en periode med nedsat aktivitet fordeler det arbejde som er blandt medarbejderne. De ansatte går på nedsat tid og får supplerende dagpenge svarende til nedgangen i arbejdstid. Arbejdsfordelingsordningen gør det muligt at nedsætte arbejdstiden i en periode, uden at de ansatte kan afskediges.

Er der forskel på arbejdsfordeling med og uden overenskomst?

Ja, der er en forskel.

Hvis der i overenskomsten er adgang til at etablere arbejdsfordeling, sker det ved at arbejdsgiveren aftaler det med fagforeningen. Aftalen vil gælde for alle medarbejdere, som er ansat i henhold til overenskomsten. De enkelte medarbejdere kan således ikke selv beslutte, om de vil være omfattet af arbejdsfordelingsaftalen eller ej.

De ansatte som er omfattet af arbejdsfordelingen, kan få supplerende dagpenge så længe de er omfattet af arbejdsfordelingen forudsat at de opfylder de øvrige betingelser for at få supplerende dagpenge. 

Hvis der ingen overenskomst er, eller hvis overenskomsten ikke indeholder bestemmelser om arbejdsdeling, kan der indgås en kollektiv aftale mellem arbejdsgiveren og samtlige medarbejdere i virksomheden eller den del af virksomheden, som arbejdsfordelingen skal omfatte. Det kræver mindst to ansatte, at alle de ansatte som er berørt af aftalen er enige om at indgå aftalen, samt at vilkårene for arbejdsfordelingen er ens for alle. Her skal de enkelte medarbejder således beslutte, om de vil være omfattet af arbejdsfordelingen eller ej. Er der blot én medarbejder, som ikke ønsker at indgå aftalen, kan arbejdsfordelingen ikke etableres.

Hvilke betingelser gælder for arbejdsfordeling?

Aftaler om arbejdsfordeling kan indgås for timelønnede, funktionærer og funktionærlignende ansatte.

Under den nuværende situation er regeringen gået bort fra kravet om, at en aftale om arbejdsfordeling skal anmeldes til jobcentret senest en uge før, den kan træde i kraft. Arbejdsfordelingen kan derfor igangsættes så snart den er anmeldt til jobcentret.   

Der findes 4 typer af arbejdsfordeling, og for nuværende kan man skifte mellem de forskellige typer når den igangværende er afsluttet.

Den oprindelige arbejdstid skal være nedsat med:

  •  Mindst 2 hele dage pr. uge (cyklus af en uges varighed)
  • 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed, eller (cyklus af 2 ugers varighed)
  • 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed, eller (cyklus af 3 ugers varighed)
  • 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed (cyklus af 4 ugers varighed).

Under arbejdsfordelingen, må arbejdsgiveren ikke afskedige ansatte på grund af arbejdsmangel i virksomheden, hvis arbejdsfordelingen omfatter hele virksomheden, eller i den virksomhedsafdeling eller den bestemte produktionsenhed, som arbejdsfordelingen omfatter. Hvis der sker afskedigelser af ansatte, der er omfattet af arbejdsfordelingen, så ophører arbejdsfordelingsaftalen.

Egen sygdom, karantæne og hjemmeophold

Jeg har symptomer, men er ikke testet positiv, hvordan er jeg stillet?

Sundhedsmyndighederne anbefaler et testforløb og hjemmeisolation, indtil det er afklaret om du er smittet. Kost og Ernæringsforbundet anbefaler, at du følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Du vil blive betragtet som syg, og reglerne om sygdom vil derfor gælde.

Møder man op på arbejde med symptomer, skal arbejdsgiveren hjemsende medarbejderen, for at sikre at de øvrige medarbejder ikke bliver udsat for smitterisiko. Her gælder reglerne for sygdom ligeledes.

Jeg har ikke symptomer, men jeg har været i nær kontakt med en person, der er smittet med Corona, hvordan er jeg stillet?

Sundhedsmyndighederne anbefaler et testforløb og ikke at du isolerer dig, indtil det er afklaret om du er smittet. Kost og Ernæringsforbundet anbefaler, at du følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Hvis du har mulighed for at arbejde hjemmefra, vil det være en fordel at aftale det med din arbejdsgiver. Har du derimod ikke mulighed for at arbejde hjemmefra, mener Kost og Ernæringsforbundet, at skal du skal betragtes som syg, og at reglerne for sygdom skal gælde.

Skal jeg oplyse min arbejdsgiver om, at jeg er blevet smittet med Corona?

Arbejdsgiver har som udgangspunkt ikke krav på at få at vide hvad du fejler, når du er sygemeldt. Men sundhedsmyndighederne anbefaler, at du fortæller din arbejdsgiver, at du er blevet smittet med Coronavirus, for at undgå yderligere smittespredning.

Må min arbejdsgiver fortælle andre, at jeg er smittet med Coronavirus?

Arbejdsgiver må under denne særlige pandemi videregive oplysninger om Coronavirus i det omfang det er nødvendigt for at undgå yderligere smittespredning.

Er det en arbejdsskade, hvis jeg er blevet smittet med Coronavirus på mit arbejde?

Smitte med Covid-19 kan efter en konkret vurdering anerkendes som en arbejdsskade.

For at kunne få erstatning som følge af at man er blevet smittet med Covid-19 på sin arbejdsplads, skal det kunne sandsynliggøres, at smitten er sket på arbejdet.

Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring skriver at, hvis man er udsat for en risiko i sit arbejde, er det normalt tilstrækkeligt til, at man kan sandsynliggøre, at smitten er sket der. Det vil som udgangspunkt omfatte faggrupper, som har tæt borgerkontakt.

I alle tilfælde foretages en konkret vurdering, men det er krav at diagnosen Covid-19 er stillet.

Er du blevet testet positiv for Covid-19, og har du i din stilling tæt borgerkontakt anbefaler Kost og Ernæringsforbundet, at det anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring.

Anmeldelse kan ske enten ved at din arbejdsgiver anmelder sagen, at lægen som behandler dig, anmelder det eller ved at du selv udfylder denne blanket.

Må jeg blive hjemme fra arbejde, fordi jeg er bange for at blive smittet med Coronavirus?

Du bør drøfte det med din arbejdsgiver, hvis du mener, at der er en konkret fare for, at du kan blive smittet med coronavirus på dit arbejde. Din arbejdsgiver er forpligtet til at sikre et sikkert og trygt arbejdsmiljø.

Du kan ikke selv vælge ikke at gå på arbejde, da det vil blive betragtet som ulovlig udeblivelse.

Hvis du eller personer i din husstand tilhører en risikogruppe, kan du evt. gøre brug af en særlig ordning, hvor du efter aftale med din arbejdsgiver, kan blive hjemme og modtage sygedagpenge. Det kræver blandt andet, at du ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra, og at du ikke kan omplaceres i virksomheden for dermed at undgå smitterisiko. Din arbejdsgiver kan også vælge at betale dig løn, og selv modtage sygedagpengerefusion.

En i min husstand tilhører en særlig risikogruppe, må jeg blive hjemme fra arbejde?

Bor man i husstand med en person, der er i øget risiko, kan man i udgangspunktet godt gå på arbejde eller komme i dagtilbud. Det gælder også, hvis man arbejder i sundheds- eller ældresektoren, eller andre sektorer hvor man kan være i tæt fysisk kontakt med andre mennesker.

Det er sundhedsstyrelsens vurdering, at pårørende til en person i øget risiko ikke i sit arbejde skal have kontakt med patienter eller borgere, der er mistænkt for at have eller har COVID19. I sådanne tilfælde skal pårørende til personer i øget risiko flyttes til anden opgave eller funktion, hvor der ikke er denne smitterisiko.

Hvis en eller flere personer i din husstand tilhører en risikogruppe, kan du evt. gøre brug af en særlig ordning, hvor du efter aftale med din arbejdsgiver, kan blive hjemme og modtage sygedagpenge. Det kræver blandt andet, at du ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra, og at du ikke kan omplaceres i virksomheden for dermed at undgå smitterisiko. Din arbejdsgiver kan også vælge at betale dig løn, og selv modtage sygedagpengerefusion.

Må arbejdsgiver spørge, om jeg har været i nærkontakt med en smittet?

Da oplysninger om, du har været i kontakt med en smittet person ikke er en helbredsoplysning er det tilladt for arbejdsgiver at spørge om dette.

Ferie

Kan min arbejdsgiver pålægge mig at afholde ferie uden varsel?

Udgangspunktet er, at restferie skal varsles med en måneds varsel, før den kan afholdes, med mindre andet aftales mellem dig og din ledelse. Dvs. at du altid frivilligt vælge at afholde din restferie.

Dog befinder vi os i en helt ekstraordinær og uforudsigelig situation, hvilket kan  begrunde ganske korte varsler og ændring af allerede aftalt ferie.

Kontakt Kost og Ernæringsforbundet hvis din arbejdsgiver vil pålægge dig ferie med forkortet eller intet varsel.

Jeg havde planlagt ferie, men er nu sendt hjem. Hvad sker der så?

Aftalt ferie skal afholdes som planlagt.

Kan min planlagte ferie inddrages, hvis der er behov for, at jeg kommer på arbejde?

Er din ferie påbegyndt, kan ferien ikke inddrages.

Er ferien endnu ikke påbegyndt, kan den inddrages, hvis det er nødvendigt på grund af driftsmæssige hensyn.

Kontakt Kost og Ernæringsforbundet, hvis din planlagte ferie er blevet inddraget.

Barns sygdom

Må jeg blive hjemme og passe mit barn, hvis skole eller daginstitution er lukket?

Du skal selv sørge for at finde anden pasning til dit barn, og du kan derfor ikke vælge at blive hjemme. Kost og Ernæringsforbundet anbefaler, at du taler med din arbejdsgiver om andre løsninger som f.eks. hjemmearbejde, eller brug af afspadsering og ferie.

Der er indgået en trepartsaftale, hvor der er enighed om at genindføre dagpenge for forældre med hjemsendte børn. Ordningen omfatter forældre til børn til og med 13 år.

Siden vil blive opdateret, når aftalen er vedtaget i Folketinget.

Må jeg blive hjemme og passe mit barn, som er hjemme og skal testes?

Hvis dit barn skal være hjemme, fordi det er en nær kontakt til en smittet, men ikke selv har symptomer, betragtes det ikke som barns sygdom.

Kost og Ernæringsforbundet mener, at du som udgangspunkt har ret til fravær, og at du ikke vil kunne blive afskediget, hvis du er nødt til at tage dig af dit barn. Du vil dog ikke have ret til løn under fraværet.  

Det kan være hensigtsmæssigt at lave aftale med din arbejdsgiver, som tilgodeser begge parter, fx om at du bruger af din ferie, afspadsering eller eventuelle omsorgsdage.

Der er indgået en trepartsaftale, hvor der er enighed om at genindføre dagpenge for forældre med hjemsendte børn. Ordningen omfatter forældre til børn til og med 13 år.

Siden vil blive opdateret, når aftalen er vedtaget i Folketinget.

Må jeg blive hjemme og passe mit barn, der er smittet med Coronavirus?

Hvis dit barn er smittet med corona gælder reglerne om barns sygdom. Er du ansat på en overenskomst indgået med Kost og Ernæringsforbundet kan du have ret til barns første og anden sygedag. Ellers skal du selv sørge for at finde pasning til dit barn.

Elever

Hvad er min retsstilling som elev?

Som udgangspunkt gælder det samme som for almindelige lønmodtagere med følgende undtagelser:

  • Elever kan ikke opsiges eller hjemsendes udenfor prøveperioden uden der er enighed om det.
  • Lønreduktion og/eller nedsættelse af arbejdstiden kan ikke aftales, medmindre der er enighed herom og hjemmel i overenskomsten. Nedsættelse af arbejdstiden kan medføre at uddannelsesperioden forlænges. Kontakt Kost og Ernæringsforbundet samt uddannelsesstedet for rådgivning herom.
  • Eleven kan kun pålægges arbejde, som er relevant for erhvervsuddannelsen. Der vil dog nok være bredere adgang til at pålægge eleven at udføre arbejde uden direkte relevans for erhvervsuddannelsen i den nuværende situation. Hvis du som elev oplever at skulle udføre arbejde uden relevans for erhvervsuddannelsen i højere grad end hvad du bør tåle, kan du hæve uddannelsesaftalen, hvis du behørigt har påtalt dette (gerne skriftligt). Eleven bør dog drøfte hæveadgangen og særligt alternativer til at ophæve uddannelsesaftalen med Kost og Ernæringsforbundet samt uddannelsesstedet inden der skrides til ophævelse da der er en vis procesrisiko i sådanne situationer.
  • Elever er i et oplæringsforhold og må som udgangspunkt ikke arbejde alene, så hvis alle udlærte igennem en længere periode er hjemsendt, skal eleven hjemsendes med fuld løn.
  • Muligheden for at pålægge elever overa

Gravid

Særlig anbefalinger til gravide

Som gravid er du ud fra et forsigtighedsprincip omfattet den særlige risikogruppe kategoriseret af Sundhedsstyrelsen.

For gravide anbefales følgende:

Bliv hjemme i den udstrækning det er muligt.

Undgå steder med mange mennesker, som er tæt på hinanden. Vi fraråder fx, at du bruger offentlige transportmidler særligt i myldretiden.

Sørg for ekstra god håndhygiejne. Vask dine hænder grundigt, hvis du fx har rørt ved håndtag, og når du kommer hjem. Overvej at anvende handsker, når du går ud.

Undgå at røre næse, mund og øjne, hvis du ikke har rene hænder, da virus typisk smitter fra hænderne og til slimhinderne i næse, mund og øjne.

Hold afstand til andre mennesker, især hvis de ser ud til at være syge. Dråber fra hoste og nys spreder sig i luften i 1-2 meters afstand, hvorfra de kan smitte andre via mund, næse og øjne. De bliver dog ikke hængende i luften og falder til jorden.

Mindsk fysisk kontakt (håndtryk, kram og kys) og sociale aktiviteter fx fitnesscentre, klubber, større familiearrangementer og pasning af børnebørn.

Jeg er gravid, må jeg blive hjemme fra arbejde?

Du må ikke selv beslutte, at blive hjemme fra arbejde. Der vil være tale om ulovlig udeblivelse, som vil kunne medføre bortvisning.

Arbejdsgiver har ansvar for at arbejdsmiljøet er sikkert, herunder at det på arbejdspladsen er muligt at foretage væsentlige foranstaltninger i forhold til at mindske smitterisiko. I arbejdssituationer hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af værnemidler, skal arbejdsgiver stille disse til rådighed.

Selvstændig

Jeg er selvstændig, hvilken hjælp kan jeg få?

Hvis du driver din egen virksomhed, med eller uden ansatte, har regeringen opstillet en række initiativer, der kan være med til at hjælpe din virksomheden i gennem krisen.

Den generelle lønkompensationsordning fra foråret 2020 genindføres i hele landet. Ordningen kan søges af virksomheder, der står overfor at afskedige 30% af deres medarbejdere eller mere end 50% af deres ansatte. Med den nye ordning bliver det muligt at søge om kompensation for enkelte arbejdssteder eller hele virksomheden.

Samtidig er de generelle kompensationsordninger for faste omkostninger samt selvstændige genåbnet i hele landet. Ordninger kan søges af virksomheder og selvstændige mv., der oplever en omsætningsnedgang på mindst 30%. Aftalerne vil gælde, så længe restriktionerne forlænges. 

Du kan læse mere om de forskellige hjælpepakker her

Hvis du eller dine ansatte bliver syge, kan i få refusion fra første dag. OBS - en eventuel karantæne betragtes som sygdom.

Derudover er betaling af AM-bidrag, A- og B-skat samt moms udskudt.

Sidste nyt om corona

Se alle

Har du spørgsmål?

Kontakt

Vores åbningstider er mandag - onsdag fra kl. 8.30 - 15.00, torsdag 8.30 - 17.00. Fredag 8.30 - 13.30.

phone_callbackFå et opkald
Eller

phone31 63 66 00

mailpost@kost.dk

mail sikkermail@kost.dk