File
16.08.2022

Corona: Q&A om coronavirus og dine vilkår

Kost og Ernæringsforbundet har samlet de væsentligste spørgsmål om situationen med Corona-virusset. Listen vil blive opdateret, hvis der sker udvikling i situationen, som kræver nye tiltag. Hold derfor øje her og på coronasmitte.dk.

Din arbejdsgiver kan ikke længere kræve at se coronapas, og at du skal testes

Hvad betyder det for dig som ansat, og hvad er dine rettigheder? Det kan du læse om her på siden. Husk, at du altid velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om noget. 

 

Forældre har ret til dagpenge, når børnene hjemsendes 

Forældre med hjemsendte børn under corona skal have ret til dagpenge, når det handler om coronasmitte og karantæne.

Der er indgået en trepartsaftale, hvor der er enighed om at genindføre dagpenge for forældre med hjemsendte børn. Ordningen omfatter forældre til børn til og med 13 år og gælder indtil videre fra den 23. november 2021 til den 28. februar 2022.

Derudover suspenderes arbejdsgiverperioden, hvilket betyder, at arbejdsgiver kan få sygedagpengefusion for medarbejderens første fraværsdag.

Mundbind

Skal jeg bære mundbind, når jeg går på arbejde?

Nej, som udgangspunkt skal du ikke have mundbind på, når du går på arbejde. Dog er der visse undtagelser, bl.a. hvis du arbejder på plejehjem, i hjemmeplejen eller på sociale tilbud med sårbare borgere (se spørgsmål: Er der særlige regler hvis jeg er ansat på plejehjem eller botilbud?)

Er du i tvivl, så ring til forbundet på 31 63 66 00.

Krav om test og visning af coronapas på arbejdspladsen

Må min arbejdsgiver kræve, at jeg viser coronapas eller bliver testet?

Covid-19 er fra den 1. februar 2022 ikke længere en samfundskritisk sygdom i Danmark. Derfor bliver diverse restriktioner ophævet.

Din arbejdsgiver kan som udgangspunkt ikke længere kræve at se et coronapas eller kræve, at du bliver testet. Det må de kun, så længe covid-19 er en samfundskritisk sygdom.  

I helt særlige tilfælde kan det dog være muligt for din arbejdsgiver at kræve, at du som medarbejder fremviser et gyldigt coronapas eller lader dig teste. Det er vores vurdering, at det begrænser sig til arbejde, hvor du er i direkte kontakt med borgere i risikogrupper og lign.

Derudover betragter Kost og Ernæringsforbundet kontrol af coronapas som en kontrolforanstaltning, og det skal varsles med 6 ugers varsel.

Er du ansat på plejehjem, botilbud er der særlige anbefalinger, så se også spørgsmål: Er der særlige regler, hvis jeg er ansat på plejehjem eller botilbud?

Er der særlige regler, hvis jeg er ansat på plejehjem eller i botilbud?

Ja, det er der. Social- og Ældreministeriet opfordrer nemlig stadig til, at ansatte på plejehjem og sociale tilbud, hvor der er sårbare mennesker, bruger mundbind eller visir, når de er på arbejde.

Den samme opfordring lyder også for ansatte i hjemmeplejen. Social- og Ældreministeriet opfordrer til, at man så vidt muligt fortsætter med at anvende mundbind/visir, både i den kommunale og private hjemmepleje, når ansatte besøger borgere, der er i særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19. 

Det er din arbejdsgiver, der kan beslutte, om det fortsat er et krav, at du som ansat i hjemmeplejen skal bære mundbind eller visir. Beslutningen skal være sagligt og driftsmæssigt begrundet, og man bør som ansat kunne fritages fra kravet, hvis man f.eks. pga. helbredsmæssige eller andre årsager ikke kan bære mundbind eller visir. 

Sundhedsmyndighederne har udarbejdet en vejledning om forebyggelse af smitte med coronavirus på plejehjem, botilbud m.v. og i hjemmeplejen og håndteringen af beboere eller medarbejdere med mistanke om eller bekræftet COVID-1, den kan du finder her.

Hjemsendelse, afskedigelse, lønnedsættelse, ændringer af arbejdstid- og opgaver

Har jeg ret til løn, hvis jeg bliver smittet med Coronavirus?

Hvis du bliver smittet med coronavirus er du syg, og her gælder de almindelige regler  for løn under sygdom. Er du ansat på en overenskomst indgået med Kost og Ernæringsforbundet, vil du få løn under sygdom. Er du ansat i en privat virksomhed, skal du først og fremmest kigge i din ansættelseskontrakt.

Får jeg løn, hvis jeg er hjemsendt på grund af frygt for smittespredning?

Hvis din arbejdsgiver hjemsender dig, skal du have løn under hjemsendelsen. Din  arbejdsgiver kan bede dig om, at arbejde hjemmefra.

Min arbejdsplads er lukket ned som følge af regeringens restriktioner, får jeg løn?

Offentligt ansatte: Som udgangspunkt ja.

Privat ansatte: Det afhænger af dine konkrete ansættelsesvilkår.

Som udgangspunkt kan du ikke sendes hjem uden løn.

Vælger din arbejdsgiver at afskedige dig fx på grund af arbejdsmangel, gælder dit sædvanlige opsigelsesvarsel, og du skal have løn i hele opsigelsesperioden.

Spørg din arbejdsgiver og ring evt. ind til sekretariatet på 31 63 66 00, så vi kan hjælpe dig med en afklaring.

Der kan dog være enkelte ansættelseskontrakter, som indeholder en force majeure klausul, der kan betyde, at arbejdsforholdet kan ophæves med dags varsel.

Din arbejdsgiver kan eventuelt have mulighed for at søge lønkompensation, således at du kan sendes hjem med løn. 

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg er sendt hjem uden løn?

Du kan kun sendes hjem uden løn, hvis du på din arbejdsplads er omfattet af en overenskomst, som giver arbejdsgiven mulighed herfor.

Er du privatansat og/eller omfattet af funktionærloven, kan du ikke hjemsendes uden løn. Det kan være at din arbejdsgiver forsøger at indgå en frivillig aftale med dig om at du hjemsendes uden løn, men du vil risikere, at få 3 ugers karantæne i a-kassen, før du kan få dagpenge. Kontakt Kost og Ernæringsforbundet, hvis din arbejdsgiver ikke overholder dit opsigelsesvarsel

Vælger din arbejdsgiver at afskedige dig, gælder dit sædvanlige opsigelsesvarsel, og du skal have fuld løn i hele opsigelsesperioden. Opfylder du ellers betingelserne, vil du have ret til dagpenge efter udløbet af din opsigelsesperiode.

Hvis du er omfattet af en overenskomst, som giver adgang til hjemsendelse, som f.eks. 3F’s Kantineoverenskomst, vil du have ret til dagpenge uden karantæne, hvis du har pligt til at vende tilbage til arbejdet efter hjemsendelsesperioden er overstået.

Din arbejdsgiver skal ikke betale G-dage, da der er tale om en force majeure situation.

Husk at melde dig ledig til jobcenter og A-kassen på første ledighedsdag.

FTF-A har guide til ny-ledige. De gældende rådighedskrav forklares her

Min arbejdstid er ændret som følge af Coronavirus, hvad gælder?

Står du i en situation hvor din arbejdstider er ændret helt eller delvist, er udgangspunktet, at overenskomster og arbejdstidsregler stadig gælder.

Det vil sige, at du skal honoreres som vanligst for tilkald, over- og merarbejde, omlagt tjeneste, aften- og weekendtjeneste mv.

Dog har Arbejdstilsynet dispenseret fra hviletids- og fridøgnsreglerne, således at 11 timers reglen og retten til et ugentligt fridøgn midlertidigt ikke gælder, fordi der er tale om en force majeure situation. Men det er vigtigt at huske, at du skal kompenseres på et senere tidspunkt, hvis du har fået mindre hvileperioder eller har fået inddraget dit fridøgn.

Fravigelse kan kun ske, når det er nødvendigt for virksomheden for at kunne opretholden af konkrete arbejdsprocesser i virksomheden, som er ekstraordinært belastede på grund af Covid-19.

Arbejdstilsynet har oplyst, at i de virksomheder hvor der ikke kan ydes kompenserende fridøgn, skal virksomheden søge at beskytte medarbejderne gennem flere pauser, perioder med mindre belastende arbejde og lignende arbejdsorganisatoriske tiltag.

Du kan læse mere på Arbejdstilsynets hjemmeside her.

Må arbejdsgiver inddrage min hviletid eller mit fridøgn?

Står du i en situation hvor din arbejdstider er ændret helt eller delvist, er udgangspunktet, at overenskomster og arbejdstidsregler stadig gælder.

Det vil sige, at du skal honoreres som vanligst for tilkald, over- og merarbejde, omlagt tjeneste, aften- og weekendtjeneste mv.

Dog har Arbejdstilsynet dispenseret fra hviletids- og fridøgnsreglerne, således at 11 timers reglen og retten til et ugentligt fridøgn midlertidigt ikke gælder. Men det er vigtigt at huske, at du skal kompenseres på et senere tidspunkt, hvis du har fået mindre hvileperioder eller har fået inddraget dit fridøgn.

Fravigelse kan kun ske, når det er nødvendigt for virksomheden for at kunne opretholden af konkrete arbejdsprocesser i virksomheden, som er ekstraordinært belastede på grund af Covid-19.

Arbejdstilsynet har oplyst, at i de virksomheder hvor der ikke kan ydes kompenserende fridøgn, skal virksomheden søge at beskytte medarbejderne gennem flere pauser, perioder med mindre belastende arbejde og lignende arbejdsorganisatoriske tiltag.

Du kan læse mere på Arbejdstilsynets hjemmeside her.

Kan jeg blive bedt om at varetage andre funktioner end dem, jeg er ansat/uddannet til?

Under force majeure-tilstande vil der være en berettiget forventning fra arbejdsgiver om, at ansatte i højere grad end under normale omstændigheder påtager sig arbejdsopgaver, der ligger uden for deres stillingsbeskrivelse, og som kan foregå på en anden adresse, end man normalt møder ind på.

Det vil især gælde for stillinger på samfundsvitale arbejdspladser inden for sundhedssektoren, madforsyning, el-forsyning m.m.

Som ansat må man derfor midlertidigt tåle at skulle løse andre arbejdsopgaver, end det man er ansat til, og det gælder fortsat, selvom der ikke længere er tale om en samfundskritisk sygdom.

Kan min arbejdsgiver varsle lønnedgang på grund af Coronavirus?

Din arbejdsgiver kan godt varsle dig ned i løn, men der er en række betingelser, som skal være opfyldt først.

Som udgangspunkt vil der være tale om en væsentlig ændring af din kontrakt, derfor kan en lønreduktion, først ske ved udløbet af dit individuelle opsigelsesvarsel.

Vælger din arbejdsgiver at opsige dig, med baggrund i at du ikke accepterer en sådan lønreduktion, kan der være tale om en usaglig opsigelse, men det er uafklaret, da vi er i en meget særlig situation, og din arbejdsgiver har derfor nok et stort spillerum.

Kontakt Kost og Ernæringsforbundet inden du siger nej til at acceptere lønnedgangen.

Kan min arbejdsgiver pålægge afspadsering uden varsel?

Afspadsering skal som udgangspunkt varsles med fire døgn i kommuner og regioner og 80 timer i staten.

For private virksomheder beror det på det, der er aftalt i ansættelseskontrakten.

Det er forventeligt, at arbejdsgiverne for at reducere omkostningerne, gør brug af muligheden for at varsle afspadsering. Arbejdsgiveren kan alene varsle afspadsering, som allerede er optjent. Man kan aftale, at man afholder ikke-optjent afspadsering, således at man kommer til at skylde, men det anbefales ikke.

Hvad er arbejdsfordeling?

Arbejdsfordeling betyder at man i en virksomhed, eller i en afdeling i virksomheden, i en periode med nedsat aktivitet fordeler det arbejde som er blandt medarbejderne. De ansatte går på nedsat tid og får supplerende dagpenge svarende til nedgangen i arbejdstid. Arbejdsfordelingsordningen gør det muligt at nedsætte arbejdstiden i en periode, uden at de ansatte kan afskediges.

Er der forskel på arbejdsfordeling med og uden overenskomst?

Ja, der er en forskel.

Hvis der i overenskomsten er adgang til at etablere arbejdsfordeling, sker det ved at arbejdsgiveren aftaler det med fagforeningen. Aftalen vil gælde for alle medarbejdere, som er ansat i henhold til overenskomsten. De enkelte medarbejdere kan således ikke selv beslutte, om de vil være omfattet af arbejdsfordelingsaftalen eller ej.

De ansatte som er omfattet af arbejdsfordelingen, kan få supplerende dagpenge så længe de er omfattet af arbejdsfordelingen forudsat at de opfylder de øvrige betingelser for at få supplerende dagpenge. 

Hvis der ingen overenskomst er, eller hvis overenskomsten ikke indeholder bestemmelser om arbejdsdeling, kan der indgås en kollektiv aftale mellem arbejdsgiveren og samtlige medarbejdere i virksomheden eller den del af virksomheden, som arbejdsfordelingen skal omfatte. Det kræver mindst to ansatte, at alle de ansatte som er berørt af aftalen er enige om at indgå aftalen, samt at vilkårene for arbejdsfordelingen er ens for alle. Her skal de enkelte medarbejder således beslutte, om de vil være omfattet af arbejdsfordelingen eller ej. Er der blot én medarbejder, som ikke ønsker at indgå aftalen, kan arbejdsfordelingen ikke etableres.

Hvilke betingelser gælder for arbejdsfordeling?

Aftaler om arbejdsfordeling kan indgås for timelønnede, funktionærer og funktionærlignende ansatte.

Under den nuværende situation er regeringen gået bort fra kravet om, at en aftale om arbejdsfordeling skal anmeldes til jobcentret senest en uge før, den kan træde i kraft. Arbejdsfordelingen kan derfor igangsættes så snart den er anmeldt til jobcentret.   

Der findes 4 typer af arbejdsfordeling, og for nuværende kan man skifte mellem de forskellige typer når den igangværende er afsluttet.

Den oprindelige arbejdstid skal være nedsat med:

  •  Mindst 2 hele dage pr. uge (cyklus af en uges varighed)
  • 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed, eller (cyklus af 2 ugers varighed)
  • 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed, eller (cyklus af 3 ugers varighed)
  • 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed (cyklus af 4 ugers varighed).

Under arbejdsfordelingen, må arbejdsgiveren ikke afskedige ansatte på grund af arbejdsmangel i virksomheden, hvis arbejdsfordelingen omfatter hele virksomheden, eller i den virksomhedsafdeling eller den bestemte produktionsenhed, som arbejdsfordelingen omfatter. Hvis der sker afskedigelser af ansatte, der er omfattet af arbejdsfordelingen, så ophører arbejdsfordelingsaftalen.

Egen sygdom, karantæne og hjemmeophold

Jeg er nærkontakt til en person smittet med Corona. Hvordan er jeg stillet?

Kost og Ernæringsforbundet anbefaler, at du og din arbejdsgiver følger Sundhedsmyndighedernes retningslinjer, som du kan se her

Der er desuden lagt op til, at arbejdsgiver kan få sygedagpengerefusion fra din første fraværsdag, og at selvisolation dermed betragtes som sygdom. Denne lov er til behandling i Folketinget, og siden her opdateres så snart den er vedtaget. 

Skal jeg oplyse min arbejdsgiver om, at jeg er blevet smittet med Corona?

Arbejdsgiver har som udgangspunkt ikke krav på at få at vide hvad du fejler, når du er sygemeldt. Men sundhedsmyndighederne anbefaler, at du fortæller din arbejdsgiver, at du er blevet smittet med Coronavirus, for at undgå yderligere smittespredning.

Må min arbejdsgiver fortælle andre, at jeg er smittet med Coronavirus?

Arbejdsgiver må under denne særlige pandemi videregive oplysninger om Coronavirus i det omfang det er nødvendigt for at undgå yderligere smittespredning.

Er det en arbejdsskade, hvis jeg er blevet smittet med Coronavirus på mit arbejde?

Smitte med Covid-19 kan efter en konkret vurdering anerkendes som en arbejdsskade.

For at kunne få erstatning som følge af at man er blevet smittet med Covid-19 på sin arbejdsplads, skal det kunne sandsynliggøres, at smitten er sket på arbejdet.

Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring skriver at, hvis man er udsat for en risiko i sit arbejde, er det normalt tilstrækkeligt til, at man kan sandsynliggøre, at smitten er sket der. Det vil som udgangspunkt omfatte faggrupper, som har tæt borgerkontakt.

I alle tilfælde foretages en konkret vurdering, men det er krav at diagnosen Covid-19 er stillet.

Er du blevet testet positiv for Covid-19, og har du i din stilling tæt borgerkontakt anbefaler Kost og Ernæringsforbundet, at det anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring.

Anmeldelse kan ske enten ved at din arbejdsgiver anmelder sagen, at lægen som behandler dig, anmelder det eller ved at du selv udfylder denne blanket.

Må jeg blive hjemme fra arbejde, fordi jeg er bange for at blive smittet med Coronavirus?

Du bør drøfte det med din arbejdsgiver, hvis du mener, at der er en konkret fare for, at du kan blive smittet med coronavirus på dit arbejde. Din arbejdsgiver er forpligtet til at sikre et sikkert og trygt arbejdsmiljø.

Du kan ikke selv vælge ikke at gå på arbejde, da det vil blive betragtet som ulovlig udeblivelse.

Hvis du eller personer i din husstand tilhører en risikogruppe, kan du evt. gøre brug af en særlig ordning, hvor du efter aftale med din arbejdsgiver, kan blive hjemme og modtage sygedagpenge. Det kræver blandt andet, at du ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra, og at du ikke kan omplaceres i virksomheden for dermed at undgå smitterisiko. Din arbejdsgiver kan også vælge at betale dig løn, og selv modtage sygedagpengerefusion.

En i min husstand tilhører en særlig risikogruppe, må jeg blive hjemme fra arbejde?

Bor man i husstand med en person, der er i øget risiko, kan man i udgangspunktet godt gå på arbejde eller komme i dagtilbud. Det gælder også, hvis man arbejder i sundheds- eller ældresektoren, eller andre sektorer hvor man kan være i tæt fysisk kontakt med andre mennesker.

Det er sundhedsstyrelsens vurdering, at pårørende til en person i øget risiko ikke i sit arbejde skal have kontakt med patienter eller borgere, der er mistænkt for at have eller har COVID19. I sådanne tilfælde skal pårørende til personer i øget risiko flyttes til anden opgave eller funktion, hvor der ikke er denne smitterisiko.

Hvis en eller flere personer i din husstand tilhører en risikogruppe, kan du evt. gøre brug af en særlig ordning, hvor du efter aftale med din arbejdsgiver, kan blive hjemme og modtage sygedagpenge. Det kræver blandt andet, at du ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra, og at du ikke kan omplaceres i virksomheden for dermed at undgå smitterisiko. Din arbejdsgiver kan også vælge at betale dig løn, og selv modtage sygedagpengerefusion.

Må arbejdsgiver spørge, om jeg har været i nærkontakt med en smittet?

Da oplysninger om, du har været i kontakt med en smittet person ikke er en helbredsoplysning er det tilladt for arbejdsgiver at spørge om dette.

Ferie

Kan min arbejdsgiver pålægge mig at afholde ferie uden varsel?

Udgangspunktet er, at restferie skal varsles med en måneds varsel, før den kan afholdes, med mindre andet aftales mellem dig og din ledelse. Dvs. at du altid frivilligt vælge at afholde din restferie.

Dog befinder vi os i en helt ekstraordinær og uforudsigelig situation, hvilket kan  begrunde ganske korte varsler og ændring af allerede aftalt ferie.

Kontakt Kost og Ernæringsforbundet hvis din arbejdsgiver vil pålægge dig ferie med forkortet eller intet varsel.

Jeg havde planlagt ferie, men er nu sendt hjem. Hvad sker der så?

Aftalt ferie skal afholdes som planlagt.

Kan min planlagte ferie inddrages, hvis der er behov for, at jeg kommer på arbejde?

Er din ferie påbegyndt, kan ferien ikke inddrages.

Er ferien endnu ikke påbegyndt, kan den inddrages, hvis det er nødvendigt på grund af driftsmæssige hensyn.

Kontakt Kost og Ernæringsforbundet, hvis din planlagte ferie er blevet inddraget.

Barns sygdom

Mit barn er sendt hjem som følge af coronavirus. Hvad er mine rettigheder?

Hvis dit barn bliver smittet med coronavirus, så er du som forælder i forhold til fravær stillet på samme måde, som ved enhver anden barns sygdom.

Men du vil med meget stor sandsynlighed selv blive pålagt hjemmekarantæne, som nær kontakt i hjemmet, hvilket formentligt løser eventuelle pasningsproblemer.

Fra den 23. november 2021 til den 28. februar 2022 gælder, der en særlig ret til barselsdagpenge til den ene af forældrene med hjemsendte eller børn der er smittet med covid-19, der er til og med 13 år. Ordningen gælder for op til 10 arbejdsdage pr. barn og forudsætter, at ingen af forældrene kan arbejde hjemmefra.

Du kan læse mere om betingelserne for at gøre brug af ordningen her.

Hvis du skal søge om dagpenge til pasning af børn, skal du søge via borger.dk. Din arbejdsgiver skal samtidig indberette det på virk.dk. Læs mere på borger.dk.

Må jeg blive hjemme og passe mit barn, der er smittet med Coronavirus?

Hvis dit barn er smittet med corona gælder reglerne om barns sygdom. Er du ansat på en overenskomst indgået med Kost og Ernæringsforbundet kan du have ret til barns første og anden sygedag. Ellers skal du selv sørge for at finde pasning til dit barn.

Elever

Hvad er min retsstilling som elev?

Som udgangspunkt gælder det samme som for almindelige lønmodtagere med følgende undtagelser:

  • Elever kan ikke opsiges eller hjemsendes udenfor prøveperioden uden der er enighed om det.
  • Lønreduktion og/eller nedsættelse af arbejdstiden kan ikke aftales, medmindre der er enighed herom og hjemmel i overenskomsten. Nedsættelse af arbejdstiden kan medføre at uddannelsesperioden forlænges. Kontakt Kost og Ernæringsforbundet samt uddannelsesstedet for rådgivning herom.
  • Eleven kan kun pålægges arbejde, som er relevant for erhvervsuddannelsen. Der vil dog nok være bredere adgang til at pålægge eleven at udføre arbejde uden direkte relevans for erhvervsuddannelsen i den nuværende situation. Hvis du som elev oplever at skulle udføre arbejde uden relevans for erhvervsuddannelsen i højere grad end hvad du bør tåle, kan du hæve uddannelsesaftalen, hvis du behørigt har påtalt dette (gerne skriftligt). Eleven bør dog drøfte hæveadgangen og særligt alternativer til at ophæve uddannelsesaftalen med Kost og Ernæringsforbundet samt uddannelsesstedet inden der skrides til ophævelse da der er en vis procesrisiko i sådanne situationer.
  • Elever er i et oplæringsforhold og må som udgangspunkt ikke arbejde alene, så hvis alle udlærte igennem en længere periode er hjemsendt, skal eleven hjemsendes med fuld løn.
  • Muligheden for at pålægge elever overa

Gravid

Særlige anbefalinger til gravide

Er du gravid, så betragtes du som værende i øget risiko ud fra et hensyn til både dig og dit ufødte barn.

Du kan læse Sundhedsstyrelsens vejledning for personer i øget risiko her.

 

Jeg er gravid, må jeg blive hjemme fra arbejde?

Du må ikke selv beslutte, at blive hjemme fra arbejde. Der vil være tale om ulovlig udeblivelse, som vil kunne medføre bortvisning.

Arbejdsgiver har ansvar for at arbejdsmiljøet er sikkert, herunder at det på arbejdspladsen er muligt at foretage væsentlige foranstaltninger i forhold til at mindske smitterisiko. I arbejdssituationer hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af værnemidler, skal arbejdsgiver stille disse til rådighed.

Sidste nyt om corona

Se alle

Har du spørgsmål?

Kontakt

Vores åbningstider er mandag - onsdag fra kl. 8.30 - 15.00, torsdag 8.30 - 17.00. Fredag 8.30 - 13.30.

phone_callbackFå et opkald
Eller

phone31 63 66 00

mailpost@kost.dk

mail sikkermail@kost.dk