Barsel

Børn og barsel

På siden her finder du de grundlæggende regler for barsel. Husk, at ansatte i staten er omfattet af andre vilkår end ansatte i kommuner og regioner.

Må jeg gå til undersøgelse/behandlinger i arbejdstiden?

Hvis jeg skal til graviditetsundersøgelse:

Du har i udgangspunktet ret til at få fri med løn, når du skal til graviditetsundersøgelser i din arbejdstid. Samtidig er der i udgangspunktet heller ikke begrænsninger i antallet af gange, du kan gå til undersøgelse.

Det er dog vigtigt at understrege, at:

Fravær må ikke være uforeneligt med forholdene på arbejdspladsen. Sagt med andre ord skal arbejdet kunne fortsætte, selvom du er væk i det tidsrum undersøgelsen skal foregå.

Der omvendt også kan opstå en situation, hvor det ikke er muligt at få behandling i andre tidsrum end det pågældende. Derfor skal det vurderes fra gang til gang.

Som fingerregel gælder, at du altid skal forsøge at finde et tidsrum til behandling, der ikke er ubelejligt i forhold til dit arbejde.

Hvis jeg skal i behandling for barnløshed:

Du har også ret til fravær fra med løn, hvis du skal til undersøgelse og behandling for barnløshed efter henvisning fra din læge.

Barselsdagpenge og lønretten - Hvor længe kan mor eller far/medmor holde barselsorlov med dagpenge?

For forældre, der er samboende på tidspunktet for barnets fødsel, og hvor begge er lønmodtagere, fordeles de 48 ugers ret til barselsdagpenge efter fødslen ligeligt mellem forældrene, dvs. med 24 uger til hver.

OBS. Nyansatte/nyuddannede har ikke altid optjent ret til barselsdagpenge. Det er en forudsætning for udbetaling af barselsdagpenge, at beskæftigelseskravet i barselsloven er opfyldt, jf. lovens § 27.

Inden fødslen:

 • Mor kan få barselsdagpenge under sin graviditet fra 4 uger før forventet fødsel.

Barnets uge 0-2:

 • Begge forældre har 2 ugers øremærket orlov i forbindelse med barnets fødsel.
 • For mor skal ugerne holdes i forlængelse af fødslen.
 • For far/medmor skal ugerne som udgangspunkt holdes i forlængelse af fødslen, dog kan der indgås aftale med arbejdsgiver om, at ugerne holdes indenfor de første 10 uger efter fødslen.

Barnets uge 2-10:

 • Efter 2. uge har mor ret til yderligere 8 ugers orlov med barselsdagpenge (barselsorlov). Disse uger skal afholdes indenfor de første 10 uger efter fødslen.

Indenfor barnets 1 år:

 • Hvis mor har afholdt i alt 10 ugers orlov efter fødslen, kan hun holde 14 ugers forældreorlov med dagpenge. 5 af ugerne kan overføres til far, mens 9 af ugerne er øremærket til mor.
 • Far/medmor har ret til at afholde 22 ugers forældreorlov med dagpenge. 13 af ugerne kan overføres til mor, mens 9 af ugerne er øremærket til far/medmor
 • OBS. Øremærkningen bortfalder, hvis den ene forældre er selvstændig, studerende, ledig mv.

 

Hvor længe får mor eller far/medmor løn under barselsorloven? - For ansatte i staten/regioner/kommuner

Før fødslen

 • På regionernes/kommunernes område kan mor gå på barsel med fuld løn fra 8 uger før forventet fødsel.
 • På statens område kan mor gå på barsel med fuld løn fra 6 uger før forventet fødsel.

Efter fødslen

 • Mor har ret til løn i 10 uger i forlængelse af fødslen (barselsorlov) samt yderligere 10 uger (forældreolov).
 • Far/medmor har ret til løn i 2 uger i forlængelse af fødslen (fædreorlov) samt yderligere 7 uger (forældreorlov).
 • Hvis begge forældre er omfattet af samme barselsaftale, er der derudover 6 ugers forældreorlov til deling. Hvis kun den ene forælder er omfattet af barselsaftalen, tilfalder de 6 uger denne forælder.

OBS. Udbetaling af fuld løn under afholdelse af barselsorlov er betinget af, at arbejdsgiver kan få udbetalt de fulde dagpenge.

Flere ugers ret til løn end dagpenge?

 • Der kan være tilfælde, hvor den ene forælder har flere ugers ret til løn, end der er dagpenge til.
 • Det vil f.eks. være tilfældet, hvis mor gør brug af de 6 ugers fælles ret til løn.
 • Det kan løses ved, at der i de to uger modregnes i lønnen for de manglende dagpenge eller ved at far/medmor overfører minimum 2 ugers dagpenge til mor.

 

For ansatte i det private

Retten til løn under barsel i det private afhænger af, om mor eller far/medmor er ansat som funktionær, udfører funktionærarbejde, f.eks. kontorarbejde, eller om der er en aftalt ret til løn i ansættelseskontrakten, personalehåndbogen eller evt. overenskomsten.

Varsling, udskydelse og forlængelse af barsel - Hvor længe kan mor eller far/medmor holde barselsorlov?

Efter den 10. uge efter fødslen har hver af forældrene ret til fravær i 32 uger. Far/medmor har ret til at påbegynde fraværet inden for de første 10 uger efter fødslen, f.eks. i forlængelse af de to ugers øremærket orlov.

Forældre kan således holde fri fra arbejde i op til 76 uger tilsammen (52 uger med barselsdagpenge):

 • Graviditetsorlov til mor - 4 uger før fødslen
 • Barselsorlov til mor - 10 uger efter fødslen, hvoraf de 8 uger kan overføres til far/medmor
 • Fædreorlov til far/medmor - 2 uger efter fødslen indenfor 10 uger
 • Forældreorlov til mor - 9 ugers øremærket og 5 ugers overførbar efter fødslen.
  Derudover 18 ugers fraværsret uden barselsdagpenge
 • Forældreorlov til far - 9 ugers øremærket og 13 ugers overførbar efter fødslen.
  Derudover 10 ugers fraværsret uden barselsdagpenge
Kan jeg udskyde min barselsorlov?

Både mor og far/medmor kan udskyde en del af forældreorloven, hvis de er i arbejde.

Den udskudte orlov afholdes, inden barnet fylder 9 år.

Der er to måder at udskyde orlov på: retsbaseret og aftalebaseret. De to måder må gerne kombineres.

Retsbaseret udskydelse

 • Både mor og far/medmor har ret til at udskyde op til 5 uger af forældreorloven.
 • Arbejdsgiver skal ikke godkende udskydelsen.
 • Orloven skal holdes som én sammenhængende periode.
 • Retten til at afholde den udskudte orlov fortabes ikke, selvom mor eller far/medmor skifter job.

Aftalebaseret udskydelse

 • Både mor og far/medmor kan udskyde op til 32 uger af forældreorloven og afholde den på et senere tidspunkt, hvis der indgås en aftale med arbejdsgiver herom.
 • Orloven skal ikke afholdes samlet. Det kan aftales, at den afholdes drybvis i uger, dage eller timer, hvis arbejdsgiver er med på det. Der er ingen regler for varsling.
 • Ved jobskifte har mor og far/medmor ikke krav på, at den nye arbejdsgiver skal overholde aftalen.
Hvornår skal mor varsle barselsorlov?

Før fødslen

 • Senest 3 måneder før termin: Mor skal fortælle sin arbejdsgiver, hvornår hun forventer at føde (terminsdato), og om hun vil benytte retten til graviditetsorlov før fødslen.
 • Senest 4 uger før termin: Hvis mor overdrager op til 8 ugers orlov, der ligger inden for de første 10 uger efter fødslen, skal arbejdsgiver have besked herom senest 4 uger før forventet fødsel.

Efter fødslen

 • Senest 6 uger efter fødslen: Hvis mor holder orlov i de første 10 uger efter fødslen (barselsorlov), skal arbejdsgiver senest 6 uger efter fødslen orienteres om, hvornår arbejdet genoptages.
 • Senest 6 uger efter fødslen: Hvis mor holder orlov efter den 10. uge (forældreorlov), skal arbejdsgiver senest 6 uger efter fødslen have besked om, hvornår mor holder orlov og hvor længe. Det gælder både, når mor vil afholde egen orlov og orlov, som mor evt. har fået overdraget.
Hvornår skal far/medmor varsle barselsorlov?

Før fødslen

 • Senest 4 uger før forventet fødsel: Hvis far/medmor vil holde orlov de første 10 uger efter fødslen, skal arbejdsgiver senest 4 uger før forventet fødsel orienteres om, hvornår orlov afholdes og hvor længe. Det gælder også, hvis far/medmor skal afholde overdraget orlov.

Efter fødslen

 • Senest 6 uger efter fødslen: Far/medmor skal senest 6 uger efter fødslen orientere sin arbejdsgiver om, hvornår der afholdes orlov og hvor længe. Det gælder både, når far/medmor vil afholde egen orlov og orlov, som far/medmor har fået overdraget fra den anden forælder.
Hvornår skal mor eller far/medmor varsle udskudt orlov?
 • Senest 8 uger efter fødslen: Hvis mor eller far/medmor vil udskyde op til 5 ugers orlov til afholdelse efter barnets første år, skal arbejdsgiver have besked herom senest 8 uger efter fødslen.
 • Hvis mor eller far/medmor vil afholde de op til 5 ugers udskudte orlov, skal arbejdsgiver senest 8 uger før orlovens begyndelse orienteres om, hvornår og hvor længe der afholdes orlov.
Særlige varslingsregler – f.eks. ved sygdom eller indlæggelse
 • Hvis forhold gør det urimeligt at opretholde den varslede orlov, f.eks. sygdom, kan orlov ændres. Hvis mor eller far/medmor vil afholde resterende orlov, skal arbejdsgiver senest 16 uger før orlovens begyndelse orienteres om, hvornår og hvor længe der afholdes orlov.
 • Hvis barnet bliver indlagt på sygehus, kan orloven evt. forlænges eller udsættes. I så skal arbejdsgiver underrettes herom hurtigst muligt.
Optjening og afholdelse af ferie under barslen

Når du får løn under din barselsorlov, optjener du ferie med løn.

Løn under barselsorlov kan være hele din løn eller en del - f.eks. pensionsbidrag. Dvs. når du som regionalt, kommunalt eller statsansat får udbetalt dagpenge under din ulønnede orlov, og arbejdsgiver indbetaler til din pension, optjener du ret til ferie med løn.

Efter aftale med din leder, kan du afholde ferie i forbindelse med udløbet af barselsorloven og senest inden udløbet af ferieafholdelsesperioden 31. december. Hvis du fx er på barselsorlov frem til hovedferiens udløb den 30. september, skal ferien holdes senere i ferieafholdelsesperioden. Udgangspunktet ved en feriehindring, såsom barselsorlov, er, at ferien holdes senere i ferieafholdelsesperioden. Kun hvis feriehindringen varer til ferieafholdelsesperiodens udløb, kan ferien overføres.

Hvis du er på barselsorlov og derfor er forhindret i at holde ferie frem til ferieafholdelsesperiodens udløb, overføres ferien som nævnt til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Det er først, hvis feriehindringen består over to ferieafholdelsesperioder, at du kan vælge at få udbetalt ferien.

Den 5. ferieuge bliver automatisk udbetalt, hvis den ikke er afholdt efter ferieafholdelsesperiodens udløb. Du kan også aftale med din leder, at den skal overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

Den 6. ferieuge kan udbetales ved udløbet af ferieperioden den 30. april, medmindre du aftaler med din leder, at den skal overføres til den næste ferieperiode.

Er du ansat hos den samme arbejdsgiver før, under og efter din barsel, optjener du ferie med løn, selvom du i en periode har holdt orlov med barselsdagpenge. Det kræver dog, at du har holdt barsel på en måde, så du har modtaget løn eller pensionsindbetalinger fra din arbejdsgiver under hele orloven.
 

Hold ikke ferie under barslen

Vær opmærksom på, at hvis du holder ferie, svarer det til, at du genoptager arbejdet, og at den resterende orlov derfor skal håndteres efter reglerne om udskydelse. Derfor anbefaler vi, at du afvikler ferie i forlængelse af orloven.

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.