Barsel

Børn og barsel

På siden her finder du de grundlæggende regler for barsel. Husk, at ansatte i staten er omfattet af andre vilkår end ansatte i kommuner og regioner.

Må jeg gå til undersøgelse/behandlinger i arbejdstiden?

Hvis jeg skal til graviditetsundersøgelse:

Du har i udgangspunktet ret til at få fri med løn, når du skal til graviditetsundersøgelser i din arbejdstid. Samtidig er der i udgangspunktet heller ikke begrænsninger i antallet af gange, du kan gå til undersøgelse.

 

Det er dog vigtigt at understrege, at:

 

Fravær må ikke være uforeneligt med forholdene på arbejdspladsen. Sagt med andre ord skal arbejdet kunne fortsætte, selvom du er væk i det tidsrum undersøgelsen skal foregå.

Der omvendt også kan opstå en situation, hvor det ikke er muligt at få behandling i andre tidsrum end det pågældende. Derfor skal det vurderes fra gang til gang.

Som fingerregel gælder, at du altid skal forsøge at finde et tidsrum til behandling, der ikke er ubelejligt i forhold til dit arbejde.

Læs mere: § 5 i 'Aftale om fravær af familiemæssige årsager', hhv. for kommuner og regioner

 

Hvis jeg skal i behandling for barnløshed:

Du har også ret til fravær fra med løn, hvis du skal til undersøgelse og behandling for barnløshed efter henvisning fra din læge.

 

Læs mere: § 4 i 'Aftale om fravær af familiemæssige årsager', hhv. for kommuner og regioner

 

Orlov under graviditet:

Før fødslen har en kvindelig ansat ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 8 uger til fødslen.

 

Læs mere: § 8 i 'Aftale om fravær af familiemæssige årsager', hhv. for kommuner og regioner

Hvornår skal min arbejdsgiver have besked?

Som mor:

Har du pligt til senest tre måneder før termin at meddele sin arbejdsplads, at du er gravid (§ 6 i 'Aftale om fravær af familiemæssige årsager', hhv. for kommuner og regioner).

På samme tid skal du meddele, om du vil gøre brug af retten til fravær før forventet fødsel.

Du skal senest otte uger efter fødslen meddele din arbejdsgiver, hvornår du vender tilbage til arbejdet.

Som far:

Du skal senest fire uger før forventet fødsel meddele sin arbejdsgiver, hvornår du afholder dine to ugers orlov efter fødslen.

Læs mere: § 12, stk 1 og 2 i 'Aftale om fravær af familiemæssige årsager', hhv. for kommuner og regioner

Særligt for fædre

Du skal senest fire uger før forventet fødsel meddele sin arbejdsgiver, hvornår du afholder dine to ugers orlov efter fødslen. (§ 12 stk 2 i 'Aftale om fravær af familiemæssige årsager', hhv. for kommuner og regioner 

Moren til dit barn har ret til fravær med løn i 14 uger efter fødslen.

Herefter har mor og far tilsammen ret til fravær i op til 32 uger på dagpenge.

Som offentlig ansat har du derudover ret til fuld løn i en del af orloven - også kendt som 6 + 7 + 6 modellen.

6 + 7 + 6-modellen:

De seks og syv uger til henholdsvis mor og far er øremærket, hvilket vil sige, at hvis faren ikke afholder sine syv uger, bortfalder de - de kan ikke overdrages til moderen og vice versa.

 

Herefter er der yderligere ret til seks ugers forældreorlov med fuld løn, som du eller din offentlige ansatte mand på Sundhedskartellets overenskomst kan tage. Det vil sige seks uger til deling mellem mor og far.

 

Hvis du og din mand begge er ansat på Sundhedskartellets overenskomst - og I er ansat eksempelvis moren i kommunen og faren i regionen, vil i begge have ret til de 6 uger, som I kan dele. Den lønnede orlov i denne situation tilsammen er 6 + 6 uger til moderen og 7 + 6 uger til faderen.

 

Læs mere: § 9 og 10 i 'Aftale om fravær af familiemæssige årsager', hhv. for kommuner og regioner

 

De uger, hvor I har ret til fravær med fuld løn under orloven, bliver trukket fra de 52 uger, som man er dagpengeberettiget.

 

Forhandlingsfaelleskabet.dk: Øremærket forældreorlov

Hvor meget orlov har jeg ret til efter fødslen?

Som mor:

Du har ret til fravær med løn i 14 uger efter fødslen.

Herefter har mor og far tilsammen ret til fravær i op til 32 uger på dagpenge.

Men som offentlig ansat har du derudover ret til fuld løn i en del af orloven - også kendt som 6 + 7 + 6 modellen.

6 + 7 + 6-modellen:

Den dækker over, at du som offentlig ansat - efter de første 14 uger og inden den 46. uge - har ret til yderligere seks ugers forældreorlov med fuld løn. Hvis din mand også er offentlig ansat på Sundhedskartellets overenskomst, har han ret til syv ugers forældreorlov med fuld løn.

 

De seks og syv uger til henholdsvis mor og far er øremærket, hvilket vil sige, at hvis faren ikke afholder sine syv uger, bortfalder de - de kan ikke overdrages til moderen og vice versa.

 

Herefter er der yderligere ret til seks ugers forældreorlov med fuld løn, som du eller din offentlige ansatte mand på Sundhedskartellets overenskomst kan tage. Det vil sige seks uger til deling mellem mor og far.

 

Hvis du og din mand begge er ansat på Sundhedskartellets overenskomst - og I er ansat eksempelvis moren i kommunen og faren i regionen, vil i begge have ret til de 6 uger, som I kan dele. Den lønnede orlov i denne situation tilsammen er 6 + 6 uger til moderen og 7 + 6 uger til faderen.

 

De uger, hvor I har ret til fravær med fuld løn under orloven, bliver trukket fra de 32 uger, som man er dagpengeberettiget.

 

Læs mere: § 9 og 10 i 'Aftale om fravær af familiemæssige årsager', hhv. for kommuner og regioner 

Kan jeg forlænge min barselsorlov?

Du kan vælge at forlænge din orlov med enten otte eller 14 uger ud over de 32 uger til 40 eller 46 uger. Dine dagpenge vil blive nedsat pr. uge, så der samlet bliver udbetalt, hvad der svarer til 32 ugers dagpenge (§ 10, stk. 2, bemærkninger i "Aftale om fravær af familiemæssige årsager", hhv. for kommuner og regioner).

Du skal give din arbejdsgiver besked om orlov og forlængelse af orloven senest otte uger efter fødslen.

Du skal være opmærksom på, at du kan ikke både forlænge og udskyde din orlov - se under den grønne bjælke "Kan jeg udskyde min barselsorlov?" lige herunder.

Kan jeg udskyde min barselsorlov?

Du kan vælge at udskyde din orlov fra den 14. uge efter fødslen. Det kan ske på to forskellige måder:

  • Den retsbaserede udskydelse
  • Den aftalebaserede udskydelse

Den retsbaserede udskydelse

Du har ret til den her måde at udskyde din barselsorlov på, og din arbejdsgiver kan derfor ikke nægte dig dette. Her kan du udskyde din orlov mellem otte og 13 uger.

Den retsbaserede aftale kan afholdes af den ene af forældrene.

Den form for orlov skal afholdes i én sammenhængende periode, inden dit barn er fyldt ni år.

Du skal give din arbejdsgiver besked senest otte uger efter fødslen, hvis du vil gøre brug af den retsbaserede udskydelse af orloven. Du er ikke forpligtet til at oplyse, hvornår den udskudte orlov bliver afholdt.

Når du vil gøre brug af den udskudte orlov, skal du med 16 ugers varsel underrette din arbejdsgiver om, hvornår du vil holde den udskudte orlov.

Hvis du afbryder den udskudte orlov, mister du retten til yderligere orlov. Orloven kan altså ikke afbrydes for at afvikle omsorgsdage, afspadsering eller ferie for derefter at genoptages.

Hvis du fratræder dit job, inden du har udnyttet den udskudte retsbaserede fraværsret, bevarer du retten over for en ny arbejdsgiver.

Læs mere: § 11 stk 1 i 'Aftale om fravær af familiemæssige årsager', hhv. kommuner og regioner

Du skal være opmærksom på, at du kan ikke både forlænge og udskyde din orlov. Læs mere under den grønne bjælke "Kan jeg forlænge min barselsorlov?" ovenover.

Den aftalebaserede udskydelse

Den her mulighed for at udskyde orlov kræver, at du indgår en skriftlig aftale med din arbejdsgiver. Du skal indgå aftalen senest otte uger efter fødslen. Du kan derfor aftale med arbejdsgiver at udskyde op til 32 ugers orlov efter barnets 14. uge. Den udskudte orlov skal afholdes, inden barnet er fyldt ni år. Du behøver ikke afholde den aftalebaserede udskudte orlov samlet. I modsætning til med den retsbaserede aftale kan den aftalebaserede udskydelse afholdes på skift af begge forældre.

 

Med mindre du aftaler et andet varsel med din arbejdsgiver, skal du med et varsel på otte uger underrette om, hvornår du holder orloven samt længden af den.

 

Hvis du fratræder dit job, inden du har udnyttet den aftalebaserede udskudte orlov, skal du være opmærksom på, at du ikke automatisk har ret til at afholde den hos en ny arbejdsgiver. Overførsel af aftalebaseret orlov kræver, at du indgår en aftale med din nye arbejdsgiver.

 

Læs mere: § 11 stk 2 i 'Aftale om fravær af familiemæssige årsager', hhv. for kommuner og regioner

 

Du skal være opmærksom på, at du ikke både kan forlænge og udskyde din orlov. Læs mere under den grønne bjælke "Kan jeg forlænge min barselsorlov?" ovenover.

Kan jeg genoptage mit arbejde under orloven?

Du kan efter aftale med din arbejdsgiver genoptage arbejdet i perioden, hvor du kan modtage dagpenge. Det kan ske på to måder:

  • Du genoptager arbejdet 80 pct. af tiden
  • Du aftaler en delvis genoptagelse

Du genoptager arbejdet 80 pct. af tiden

Arbejdet genoptages i op til 80 pct. af den arbejdstid, du var ansat på, før orlovens begyndelse. Som fuldtidsansat vil det sige op til 29,6 timer om ugen. Det vil sige som fuldtidsansat sige, at du får løn for de timer, som du arbejder og dagpenge for de resterende otte timer.

Vigtigt er det dog at understrege ved den her mulighed er dog, at du ikke har retten til at forlænge orloven (fraværsretten, dagpengeretten eller perioden med løndækning).

Kost og Ernæringsforbundet anbefaler, at du kontakter os for konkret rådgivning, hvis du ønsker at gøre brug af den her mulighed.

Læs mere: § 13 stk 1 i 'Aftale om fravær af familiemæssige årsager', hhv. for kommuner og regioner

Du aftaler en delvis genoptagelse

Hvis du aftaler en delvis genoptagelse af arbejde, forlænges retten til fravær og sædvanlig løn med den tid, arbejdets genoptages. Det vil sige, at du får løn for de timer, arbejdet er genoptaget, og dagpenge for de timer, du holder orlov. Ved den delvise genoptagelse af arbejdet, har du altså ret til en forlængelse af dagpenge og løn. Der er ikke fastsat en nedre grænse for antallet af timer, som arbejdet delvis genoptages med.

Delvis genoptagelse af arbejdet kræver, at du eller din partner ikke har valgt at forlænge forældreorloven fra 32 uger til 40 uger eller 46 uger - eller udskudt den. Konsekvensen er derfor, at hvis du eksempelvis arbejder 28 timer om ugen, så får dagpenge for de resterende timer. Retten til dagpenge for de 28 timer, du i stedet arbejder, bortfalder derimod. Kost og Ernæringsforbundet anbefaler, at du kontakter os for konkret rådgivning, hvis du ønsker at gøre brug af den her mulighed.

Læs mere: § 13 stk 2 i 'Aftale om fravær af familiemæssige årsager', hhv. kommuner og regioner.

Kan jeg afvikle ferie under min barselsorlov?

Når du holder barselsorlov, er du forhindret i at holde din ferie. Er der ikke mulighed for, at du kan nå at afholde din ferie inden ferieperiodens udløb, har du ret til at få udbetalt ferie eller feriegodtgørelse.

Det er en betingelse for udbetaling, at barselsorloven afskærer dig fra at afholde ferien.

Overførsel af ferie

Du kan vælge at indgå en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om at overføre din ferie til næste ferieår. Det betyder, at du ikke får udbetalt ferien som beskrevet ovenfor.

På skrift skal du aftale med arbejdsgiver, hvor meget ferie du overfører, og hvornår eller hvordan du afholder overførte ferie.

Læs mere: § 24 stk 1-3 i 'Aftale om ferie', hhv. for kommuner og regioner.

Ret til omsorgsdage

Er du ansat i enten kommune eller region har du ret til to omsorgsdage med fuld løn per barn om året til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Dagene kan afholdes enten som hele eller halve dage, og du skal varsle arbejdsgiver om afholdelse af omsorgsdage, så tidligt det er muligt. (§ 28-30 i 'Aftale om fravær af familiemæssige årsager, hhv. KL og DR.

 

Er du ansat i staten efter 1. oktober 2005 og/eller har født børn på den dato eller senere, så følger du de samme regler som ansatte i kommuner og regioner. Er du derimod ansat i staten før 1. oktober 2005 og/eller har du fået børn inden det dato, så har du ret til at afholde 10 omsorgsdage i alt, inden barnet fylder 18 år. Dette gælder kun for børn, der er født under din ansættelse i staten.

Du skal afholde dine omsorgsdage, inden kalenderåret slutter. De bliver altså ikke overført til det næste år. Omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født, kan overføres til næste kalenderår, hvis du på grund af barsel er forhindret i at afholde omsorgsdagene. Det gælder også omsorgsdage, som ikke kan afholdes, fordi man er på barsel med et andet barn.

 

Sygdom og omsorgsdage

Bliver du syg inden afviklingen af en omsorgsdag, kan du udskyde den. Husk at meddele sygdom til arbejdsgiver.

Hvis du bliver syg på selve omsorgsdagen, betragtes den som afholdt.

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Vores åbningstider er mandag - onsdag fra kl. 8.30 - 15.00, torsdag 8.30 - 17.00. Fredag 8.30 - 13.30.

phone_callbackFå et opkald
Eller

phone31 63 66 00

mailpost@kost.dk

mail sikkermail@kost.dk