Videofil
play_arrow

Arbejdstid

Din ugentlige arbejdstid skal stå i din ansættelseskontrakt. Hvis du er ansat under en overenskomst, er der klare regler for, hvad din arbejdstid skal være. Hvis du er usikker, så ring til Kost og Ernæringsforbundet. 

Arbejdstidsregler

Arbejdstidsaftalerne har til formål at beskytte de ansatte mod misbrug fra arbejdsgiver. De skaber klarhed over, hvornår man er på arbejde og hvornår man har fri, hvilket har afgørende betydning for din trivsel og dit ve og vel.

At følge reglerne for arbejdstid skal sidesættes med at følge reglerne for løn, og det at bryde arbejdstidsreglerne skal sidestilles med at bryde reglerne for løn.

Hvem er omfattet af reglerne?

Personale ansat efter basisoverenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og KL/ DR / Stat, eller institutioner og private arbejdsgivere som har tiltrådt en af disse overenskomster.

Er du i tvivl om din arbejdsplads er dækket, så ring til Forhandlingsafdelingen på 31 63 66 00.

Mer/overarbejde

Ansatte, der pålægges at udføre overarbejde, skal orienteres i arbejdstiden senest dagen forud. For manglende varsel for overarbejde ud over 1 time betales et tillæg pr. gang.

Overarbejde defineres som:

  • Tjeneste ud over det, der er planlagt i mødeplanen for en fuldtidsansat
  • Tjeneste ud over den daglige arbejdstidsnorm for fuldtidsansatte

 

Merarbejde defineres som det,

  • der ligger ud over det gennemsnitlige ugentlige timetal ifølge din ansættelseskontrakt.
  • der ligger inden for den fuldtidsansattes gennemsnitlige ugentlige arbejdstidsnorm, og som ikke er overarbejde.

Afspadsering

Afspadsering skal fremgå af mødeplanen, hvis ikke skal det varsles overfor den ansatte mindst 4 døgn før. Varslet skal gives i arbejdstiden. Varslet kan ikke pålægges telefonisk, pr. sms og/eller mail.

Hvis du skal afvikling afspadseringstimer skal du være opmærksom på følgende:

Afspadsering skal så vidt muligt gives i hele dage. Der kan dog være tilfælde, hvor afspadseringen kan afvikles i timer. Dette er følgende tilfælde:

hvis pålægning af afspadsering er nødvendig for at overholde hviletiden,

hvis du ikke ønsker hele dage, eller afspadseringen ligger i tilslutning til fridøgn eller anden frihed

Fridøgn

Hvad gælder for fridøgn?

Er du ansat i en kommune eller en region, så gælder følgende:

  • to sammenhængende fridøgn pr. uge à 55-64 timer

Kan evt opdeles i to korte à hver min 35 timer

Kan forlænges med yderligere fridøgn à 24 timer

Er du ansat i staten gælder følgende regler for fridøgn:

  • lørdag/søndag for ansatte med dagarbejdstid (kapitel 3)
  • for ansatte, hvis arbejdstid normalt er delvist uden for normal arbejdstid (kapitel 4) gælder, at man skal have 26 fridage i kvartalet.
Inddragelse af fridøgn

KL: Ved kortere varsel end 4 uger betales som overarbejde, og mindst for 6 timer. Varslingstillæg gives ved mindre end 14 døgns varsel.

DR: Erstattes af en anden fridøgnsperiode. Varslingstillæg gives ved mindre end 14 døgns varsel – dette fast gældende. Betaling aftales lokalt – ellers som overarbejde, og mindst for 6 timer

STAT: Undtagelsesvis. Der betales med løn/afspadseres med et tillæg på 50%, og mindst for 6 timer. Friheden kan også ydes før (omlægning)

Tilrettelæggelse, arbejde og frihed

Hvad gælder for mødeplanen?

Mødeplanen (DR)/tjenesteplanen (KL).

Længden på opgørelsesperioden (KL)/normperioden (DR og Stat) aftales lokalt.

Det planlagte arbejde kan variere inden for både mødeplanen/tjenesteplanen og opgørelsesperioden/normperioden.

Arbejdstiden kan altså planlægges, så de enkelte tmødeplansperiode/tjenesteplansperioder ikke indeholder lige mange timer.

Når opgørelsesperioden/normperioden er afsluttet skal de planlagte timer gå op i forhold til beskæftigelsesgraden (den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for den ansatte).

Kan mødeplanen ændres?

Ændring i mødeplanen kan ske efter drøftelse med de ansatte

Drøftelse er ikke det samme som aftalt

Ændringer kan kun ske i ganske særlige tilfælde

Orientering om ændringer i den planlagte tjeneste skal foregå i arbejdstiden med et varsel på mindst 1 døgn

Omlægning af mødeplanen

Tjenesten kan kun omlægges i ganske særlige tilfælde (KL og DR):

Uventet og ekstraordinær sygdom blandt kolleger.

Andre forhold af akut karakter og som ikke kunne forudses på tidspunktet for tilrettelæggelse af mødeplanen.

Den kommunale arbejdstidsaftale § 7, stk. 1 og Den regionale arbejdstidsaftale § 6, stk. 3 anføre, at der for omlagte timer skal betales et tillæg.

Kontakt Forhandlingsafdelingen

Har du spørgsmål? Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.